Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
 
 
 
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
Aktuálne podujatia
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v

1hrame
HRÁME SPOLU! V MANŽELSTVE
16. 4. − 31. 5. 2019

Putovná výstava ocenených  fotografií autorov z Prešovského kraja pod názvom Hráme spolu! V manželstve je vo výstavných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom verejnosti prístupná do konca mája 2019.
Autorské diela vznikli počas fotosúťaže vyhlásenej Prešovským samosprávnym krajom a Občianskym združením Naruby v rámci podujatí Národného týždňa manželstva na území Prešovského samosprávneho  kraja.
Výstavnú kolekciu tvorí dvadsať čiernobielych a farebných fotografií odkazujúcich na vzácnosť partnerských vzťahov. Autorské diela spolu  vytvárajú pestrý kaleidoskop situácií, prostredí, pocitov a nálad všedných i vzácnych chvíľ ľudského života tvoriacich príbeh manželstva.  Jeho široký časový a priestorový rádius zachytený na jednotlivých snímkach ponúka priestor k zamysleniu, zastaveniu a prehodnoteniu myšlienok a postojov. Nabáda k objavnej ceste  nachádzania skutočných významov manželského súžitia, ktoré do života prináša oveľa viac, ako len definovanú  právnu a spoločenskú inštitúciu.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
DP2019
DEŇ PRIATEĽSTVA
18. máj  2019

Deň priateľstva a dobrosusedstva  je tradičné medzinárodné podujatie, ktoré každoročne prebieha na slovensko-ukrajinskom pohraničí. V tomto roku si pripomíname jeho osemnáste pokračovanie. Program medzinárodného napĺňania slovensko-ukrajinskej spolupráce, kultúrnej výmeny a nových spoločných projektov sa  uskutoční dňa 18. mája so začiatkom o 9. hodine v areáli Obecného úradu v obci Ubľa v okrese Snina. Organizátormi podujatia sú Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, obec Ubľa, SESO, s.r.o., Zakarpatská oblastná štátna administrácia a Zakarpatská oblastná rada. 
mdm2019_web
MEDZINÁRODNÝ DEŇ MÚZEÍ 2019

Dňa 26. mája 2019 so začiatkom o 14. hodine otvára Vihorlatské múzeum v Humennom všetky svoje expozície, výstavy  a kultúrno-zážitkové  podujatia - v objekte renesančného zámku (sídle Vihorlatského múzea) a v areáli skanzenu v rámci tridsiateho tretieho ročníka programu Medzinárodného dňa múzeívo Vihorlatskom múzeu v Humennom.
Počas návštevy kaštieľa pozývame návštevníkov na prehliadku komnát s pôvodným mobiliárom,historickými bytovými doplnkami, bohatou obrazovou zbierkou, kolekciou starobylých zbraní a hodinových strojov. Pozornosť návštevníkov upriamujeme, okrem vzácnej nástennej výmaľbymiestností na  novonadobudnuté zbierkové predmety v umeleckohistorickej expozícii múzea, ako aj vnímanie architektonického usporiadania jednotlivých miestností kaštieľa, ktoré tvorí jedinečná baroková enfiláda na prízemí a poschodí kaštieľa v jeho južnej časti.
V rámci prehliadkovej trasy v kaštieli ponúkame interiér pôvodnej kaštieľskej kaplnky zo 17. storočia, dnes sakrálnej expozície múzea, v ktorej sú vystavené  sakrálne maľby, sochárske diela, ukážky liturgického odevu a predmetov kultového charakteru z nášho regiónu. Na ploche revitalizovanej prírodovednej expozície predstavujeme textom, obrazom a trojrozmernými  exponátmi zástupcov živočíchov severovýchodného Slovenska. Súčasťou expozície je výstava geologických vzoriek, minerálov, hornín a vzácnych skamenelín. Spolu s doterajšími exponátmi prvýkrát vystavuje múzeum  zaujímavú ukážku  inváznych živočíchov na našom území a  veľkorozmerné dermoplastické preparáty jelenice a jeleňa - kráľa našich lesov (Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia).
Vo výstavných priestoroch je sprístupnená nová výstava prezentujúca ukážky zo starších a nových archeologických výskumov na Zemplíne. Výstava Archeológia horného Zemplína zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom a Zemplínskeho múzea v Michalovciach pozýva na prehliadku archeologických artefaktov od obdobia staršej doby kamennej po 20. storočie. Predmety z kameňa a hliny, staré viac než 6 000 rokov pred Kristom, spolu s vykopávkami z bronzu, drahých kovov,  železa, keramiky a skla v podobe úžitkových i umeleckých predmetov z jednotlivých období ľudských dejín až po súčasnosť, ožívajú na výstave novým príbehom plynutia dejín.Súčasťou výstavnej ponuky múzea je stála výstava dobových fotografií interiéru humenského kaštieľa  z 19. storočia Kaštieľ v zrkadle času a putovná výstava fotografií autorov z Prešovského kraja Hráme spolu. V manželstve, v rámci programu týždňa manželstva na území Prešovského kraja a výstava diel ukrajinských autorov Farebné spomienky.
V areáli skanzenu sa o 14.30 hod. uskutoční v kostolíku sv. Michala Archanjela bohoslužba  a o 16. hodine  kultúrny folklórny program.  Prehliadku skanzenu a kolorit  podhorskej dediny z 19. storočia pripomenúod 14. hodiny rekreačná jazda na koňoch a  ukážky tradičných remesiel a umeleckej výroby - kováčstva, tokárstva, hrnčiarstva a podmaľbyna sklo. Súčasťou prehliadky jednotlivých objektov expozície sú ukážky diel insitných umelcov a agroartové umelecké dielo − prvok spojenia poľného umenia, histórie a ekológie v skanzene.
Napriek prebiehajúcej rekonštrukcii kaštieľa ponúkame návštevníkom unikátne zábery na výsledky procesu reštaurátorských prác v rámci uchovávania kultúrneho dedičstva v praxi a ojedinelú ukážku premeny najvýznamnejšej kultúrnej pamiatky v regióne do podoby pôvodnej historickej podoby z 19. storočia. Zároveň si dovoľujeme oznámiť návštevníkom, že vstup do všetkých expozícií kaštieľa je od začiatku tohto roka bezbariérový s využitím osobného výťahu s osvetlením a dorozumievacím zariadením vo východnej časti kaštieľa. Nedeľný slávnostný program je koncipovaný akoprezentácia múzejných činností, stretnutie rodín,  priaznivcov a podporovateľov múzea a všetkých, ktorí sa spoločným úsilím podieľajú na spoznávaní a prezentovaní kultúrneho dedičstva regiónu.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
Vihorlatské múzeum v Humennom príjme na zastupovanie
počas materskej a rodičovskej dovolenky pracovníčku na:


- verejné obstarávanie, pokladňa múzea, ISPIN
- nájomné zmluvy, zmluvy o dielo
- evidencia materiálu a tovaru, vstupenky
- správa majeku organizácie
- Vš vzdelanie ekonomické
- prax v odbore min. 5 rokov

Žiadosti posielajte do 24.05.2019 na adresu múzea.

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Vihorlatské múzeum v Európskom roku kultúrneho dedičstva


Na prahu nového roka oslovuje Vihorlatské múzeum v Humennom svojich návštevníkov, partnerov a priaznivcov novým nástenným kalendárom prezentujúcim najmalebnejšie zátišia areálu skanzenu Vihorlatského múzea v Humennom.
Dvanásť kalendárnych listov prináša pozdrav z minulosti − z dreva, hliny, kameňa a tkaniny vytvorenú rázovitú ľudovú bytovú, hospodársku a sakrálnu architektúru východokarpatského regiónu. Našim zámerom je nielen zaznamenať múzejné exponáty, atmosféru minulých čias, tradícií a  pripomínať jedinečnosť nami spravovaných hodnôt. Ponúkame priestor pre aktívny vstup do múzejných projektov oživenej histórie, ktorá pre súčasníkov i budúce generácie vytvára platformu zdieľaného spoločného kultúrneho dedičstva. Spoločne tak zhmotňujeme spomienky, oživujeme technológie, vzdelávame mládež, otvárame možnosti regiónu, spájame ľudí  a projektujeme budúcnosť.
Kalendár Skanzen v Humennom 2018 je našim vkladom do spoločných aktivít v rámci prebiehajúceho roka 2018 − Európskeho roka kultúrneho dedičstva. Pozývame Vás všetkých vstúpiť s nami  do miest, kde sa minulosť stretáva s budúcnosťou a nachádzať v nich priestor pocitu spoločného domova. 
.... kalendár 2018 ...

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •


REŠTAUROVANIE IZBY UHORSKÝCH KRÁĽOV 2018
Projekt podporila NADÁCIA VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom od 15. januára 2018 pokračuje v záchrane jedinečnej interiérovej výzdoby kaštieľa v Humennom v rámci projektu reštaurovania obrazov v Izbe uhorských kráľov. Zámerom projektu je záchrana pätnástich malieb na plátne s drevenými podrámami. ktoré tvoria unikátnu nástennú galériu všetkých uhorských panovníkov. Diela pochádzajú z obdobia 18. storočia a tvoria súčasť unikátnej kaštieľskej nástennej interiérovej výzdoby.
Nástennú výzdobu Izby uhorských kráľov dotvárajú vyobrazenia erbov všetkých území Uhorska, neskôr Rakúsko-Uhorska a rozsiahla centrálna stropná maľba s personifikáciou uhorského súdnictva. Takáto ucelená galéria uhorského panovníckeho stavu je v európskom priestore jediná. Na Slovensku predstavujú nástenné maľby v humenskom kaštieli najzachovalejšiu neskorobarokovú interiérovú dekoráciu.
Projekt záchrany zachovania jedinečnej kaštieľskej  interiérovej výzdoby pre budúce generácie finančne podporila Nadácia VÚB. Reštaurátorské práce budú do 30. novembra 2018 prebiehať pod dohľadom akademického maliara a autorizovaného reštaurátora Ľubomíra Cápa. Spoločným úsilím smerujeme ku komplexnému zreštaurovaniu Izby uhorských kráľov, ako celku vysokej umeleckej a historickej hodnoty, ktorá sa pravom zaraďuje k unikátom interiérovej výzdoby v rámci Európy.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Kaštieľ v zrkadle času

Stála výstava dobových fotografií kaštieľa − sídla Vihorlatského múzea v Humennom  ponúka zábery od najstarších dochovaných vyobrazení štvorkrídlového objektu kaštieľa a priľahlého parku v Humennom na rytine z obdobia druhej polovice 17. storočia po dnešok. Súbor takmer tridsiatky vystavovaných veľkoformátových fotografií zachytáva bohatosť interiérového vybavenia jednotlivých kaštieľskych komnát a vnútorného kaštieľskeho nádvoria z obdobia 19. až začiatku 20. storočia, keď bol kaštieľ obývaný poslednými majiteľmi šľachtického rodu Andrássy.
Súčasťou vystavovaných fotografií sú aj dosiaľ nezverejnené snímky pochádzajúce z rodinného albumu potomkov Andrássyovcov žijúcich v Kanade. Nachádzajú sa medzi nimi zachytené komnaty, ktoré v súčasnosti Vihorlatské múzeum v Humennom spravuje ako súčasť umelecko-historickej expozície, ale aj priestory, ktoré sa v plynutí času výrazne zmenili alebo slúžia iným účelom. Návštevníci si tak majú možnosť porovnávať architektonické premeny kaštieľa až po súčasnosť, zoznámiť sa s pôvodným zariadením, bytovými doplnkami a umeleckými dielami kaštieľa ako dominanty mesta a najhonosnejšieho sídla horného Zemplína.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zverejnené zásady ochrany osobných údajov
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom


Vihorlatské múzeum v Humennom, IČO: 37781391, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
kontaktné údaje: t. č.: 057 775 22 40, email: sekretariat@muzeumhumenne.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

GDPR MVL
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT