Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
 
 
 
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
Aktuálne podujatia
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v

VVM2019
VIANOCE V MÚZEU 2019

Múzejným projektom Vianoce v múzeu 2019 pozývame od 10. decembra 2019 na vianočne ladený program, ktorý je napĺňaním myšlienky otvoreného múzea poskytujúceho meditatívnu alternatívu náhlivosti predvianočného obdobia. Našim cieľom je múzejnému publiku vytvoriť prostredie k sprostredkovaniu vzájomne prežívaných pocitov priateľstva, spolupatričnosti, úcty a rešpektu. Usilujeme sa o vytvorenie priestoru historicky poučného a príťažlivého, umelecky kultivovaného, záujmovo inšpiratívneho  a spoločensky zodpovedného k spoločnému prežívaniu vianočných emócií ako schopnosti darovať Vianoce.

V PROGRAME PRE ŠKOLY ponúkame školským kolektívom v termíne od 9. do 13. decembra 2019  vianočne ladený environmentálny vzdelávací program, tematické sprevádzanie vianočne vyzdobenými expozíciami, vianočné tvorivé dielne, workshopy venované vianočnému zvykosloviu, divadelné predstavenie a sprievodné výstavy.
Širokú verejnosť pozývame do múzejných výstavných priestorov na dve novoprezentované  výstavy. Dňa 10. decembra je vo výstavných priestoroch múzea verejnosti sprístupnená výstava dobových vianočných pohľadníc Šťastné a veselé... Vystavené exponáty pochádzajú zo zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom. Dňa 12. decembra 2019 sa v Galerijnej sieni Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom so začiatkom o 15.30 hod. koná vernisáž spoločnej výstavy humenských autorov pod názvom  Kontrasty a súzvuky − Vladimíra Savkaničová a Vladimír Vajs − výber z tvorby. Výstavnú ponuku dopĺňa stála výstava dobových fotografií kaštieľa v Humennom Kaštieľ v zrkadle času a historicko-etnografická výstava Z dejín Rómov na Slovensku.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
romovia2020
cyklus_reg_historia_2019
Z DEJÍN RÓMOV NA SLOVENSKU
29. 10 − 31. 12. 2019

Výstava z dejín Rómov na Slovenku prináša historický a etnografický prierez vývojom rómskych dejín na našom území, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našej kultúry. Svojim zameraním výstava nadväzuje na doterajšie múzejné výskumy, poznatky a vlastný zbierkový fond Vihorlatského múzea v Humennom s predsavzatím obnovenia expozície rómskej kultúry. Prostredníctvom jedenástich textovo-obrazových informačných panelov prezentuje výstava  významné historické míľniky od príchodu Rómov na územie Slovenska  po udalosti 20. storočia. Zachytáva  prvé písomné záznamy pôsobenia rómskych osadníkov na našom území, tradičný spôsob obživy, proces etablovania v majoritnej spoločnosti, ale aj temné obdobie vojnových udalostí a diskriminácie. Osobitosť tradičných rómskych remesiel, prejavy originálneho umenia a tradícií dokumentujú v rámci výstavy ukážky z bohatého zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom so zameraním na rómsku kultúru. Scenár výstavy ponúka charakteristické rómske remeselné nástroje a výrobky v oblastikováčstva, košikárstva, korytárstva a ďalších tradičných spôsobov obživy. Bohatý umelecký prejav rómskej muzikálnosti zastupujú hudobné nástroje a výtvarné umenie sprostredkované dielami rómskeho  insitného maliara Aladára Kureja z Humenného. Výstavu pútavým spôsobom dopĺňajú ukážky tradičného odevu
Informatívna forma spracovania výstavy je zaujímavým výukovým doplnkom pri spoznávaní regionálnej histórie. Svojim upriamením využíva aktuálna výstava poznatky predošlého múzejného výskumu projektu Oral history so zameraním na obdobie druhej svetovej vojny, ako aj novšieho výskumu upriameného na prezentáciu osobitej rómskej kultúry. Sprievodnou aktivitou výstavy bude v priebehu jej trvania cyklus odborných prednášok prezentácia filmového dokumentu a publikácii s tematikou rómskych dejín, ktoré sú výstupom výskumných činností múzea. Vo výstavných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom potrvá výstava do 31. decembra 2019 (Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia).
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
dobriansky2019
ODKAZ ADOLFA IVANOVIČA DOBRIANSKEHO PRE SÚČASNOSŤ
14. 12. 2019

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s partnermi pozýva na štvrtý ročník spomienkového podujatia venovaného odkazu  významného rusínskeho dejateľa horného Zemplína Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho. Odborný a spoločensko-kultúrny program pod názvom Odkaz Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho pre súčasnosť sa koná v sobotu dňa 14. decembra 2019 o 14. hodine  v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom.
V odbornej prednáške a  diskusii venovanej aktuálnym myšlienkam významného dejateľa sa verejnosti predstavia člen Predsedníctva Matice slovenskej ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD. a pedagóg Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa  Šafárika v Košiciach Mgr. Alexander Onufrák, PhD.. Kultúrny program vyplní vystúpenie FS Chemlon a speváckych skupín Hačure a Bosoročky.  
Adolf Ivanovič Dobriansky (1817 − 1901) bol jedným z najvýznamnejších osobností  rusínskeho i slovenského národného života 19. storočia. Narodil sa 20. decembra 1817 v Rudlove v okrese Vranov nad Topľou v rodine gréckokatolíckeho duchovného.  Zomrel 6. marca 1901 v rakúskom Insbrucku a pochovaný je v Čertižnom v okrese Medzilaborce.  Pôvodom šľachtic s  profesiou banského inžiniera sa zhodou významných historických udalostí začlenil do národno-obrodzovacieho rusínskeho i slovenského hnutia a pozitívne ovplyvnil ich smerovanie. Bol poslancom Uhorského snemu, priateľom Ľudovíta Štúra, spolupracovníkom slovenských, rusínskych, českých, srbských a chorvátskych národných buditeľov. Patril k  spoluzakladateľom rusínskych i slovenských národných spolkov, okrem iného i Matice slovenskej, v ktorej  mal členskú legitimáciu s poradovým číslom 4. Pohyboval sa  na cisárskom rakúskom dvore vo Viedni  i na  cárskom dvore v Rusku.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
vianoce2019
ŠŤASTNÉ A VESELÉ...
Vianoce na dobových pohľadniciach
10. 12. 2019  − 10. 1. 2020


Súbor čiernobielych a farebných pohľadníc je výberom z vyše poltisícky vianočných dobových pohľadníc z archívu Vihorlatského múzea v Humennom. Vystavené exponáty prezentujú ukážku jedného z najmasovejších a najpopulárnejších komunikačných spôsobov. Zároveň je výstava  prehliadkou očarujúcich umeleckých podobenstiev vianočného obdobia, ako aj  dokladom premien umeleckého vkusu a verejných nálad spoločnosti.
Vystavované pohľadnice s tematikou Vianoc a novoročných blahoprianí pochádzajú prevažne z obdobia minulého storočia.  Prezentované sú vo  forme maľovaných obrázkov, fotografických inštalácií a reprodukcií známych výtvarných diel. Vo svojich motívoch čerpajú  z biblického prostredia, prírodných zimných zátiší  a  vianočných motívov. Medzi vianočnými symbolmi prevládajú vianočné stromčeky a dekorácie, detské hračky a knihy ako darčeky, idylické vianočné štylizácie ľudských príbytkov a usadlostí a prírodné zimné zátišia. Sviatočnú a slávnostnú atmosféru vianočných sviatkov a novoročných želaní na pohľadniciach od dávna umocňovali tradičné archaické symboly tohto obdobia − kresťanské symboly rybičiek, krížikov, horiacich sviec, betlehemov, vinšovníkov a zvončekov, zelené vetvičky, červené jablká, orechy, mak a obilie ako symboly hojnosti, vianočné dekorácie, vianočné pečivo, podkovičky a zelené štvorlístky pre šťastie.
Rovnako ako mnohé ďalšie motívy a symboly, v historickom prúde času pretrvávajúce alebo meniace sa, zaujmú exponáty aj technickým spracovaním formou ofsetovej  techniky a neskôr digitálnej tlače. Vystavené pohľadnice sú zároveň pripomenutím  neopakovateľnej formy veľmi osobného kontaktu s niekým, koho dokážeme vďaka rukopisu na druhej strane pohľadnice osloviť oveľa viac, než mobilnou správou  alebo mailovou poštou. Kedysi nechýbali v kredenci každej domácnosti, s nostalgiou ďalekých krajín, vrúcnych želaní, smútku za blízkymi i radosti z toho, že v rukopise pridaná hodnota je zosobnením samotného pisateľa, a to každý deň. Výstava je verejnosti vo výstavných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom prístupná od 10. decembra 2019 do 10. januára 2020.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
vajs2019
KONTRASTY A SÚZVUKY
12. 12. 2019 − 19. 12. 2020

Výberom z tvorby sa vyše tromi  desiatkami  svojich diel na výstave Kontrasty a súzvuky  predstavujú humenskí výtvarníci Vladimíra Savkaničová a Vladimír Vajs. Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 12. decembra 2019 o 15. hodine a 30. minúte v Galerijnej sieni Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom.
Výstavnú kolekciu obrazov tvoria veľkorozmerné diela i menšie formáty. Autori predstavujú svoj výtvarný pohľad na okolitý svet maľbou a počítačovou grafikou vo  figurálnych kompozíciách, zátišiach i abstraktných dielach.  Vystavené obrazy sú  výpoveďou generačne rozdielnych umelcov − otca a dcéry  − fotografa, výtvarníka, grafika a výtvarníčky a pedagogičky. Ich výpoveď je však spoločná v sústave znakov, ktoré ako správa sú zakódované v umeleckej komunikácii umelca so svetom a umeleckého diela s divákom. Spojenie tradičných výtvarných postupov a  digitálnej grafiky v komunikovaných výtvarných témach oboch autorov  je inšpirujúcim vytváraním nových farebných a kompozičných vyjadrení v umeleckom harmonickom celku. Zároveň aj povzbudzujúcim  dokladom  posolstva umenia − vyvolávať prianie uskutočňovať sny a dôveru v to, že naše sny sú uskutočniteľné.
Výstava malieb a počítačovej grafiky Vladimíry Savkaničovej a Vladimíra Vajsa v galerijných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom potrvá do 19. januára 2020.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
stala_vystava
KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Stála výstava

Stála výstava dobových fotografií kaštieľa − sídla Vihorlatského múzea v Humennom  ponúka zábery od najstarších dochovaných vyobrazení štvorkrídlového objektu kaštieľa a priľahlého parku v Humennom na rytine z obdobia druhej polovice 17. storočia po dnešok. Súbor takmer tridsiatky vystavovaných veľkoformátových fotografií zachytáva bohatosť interiérového vybavenia jednotlivých kaštieľskych komnát a vnútorného kaštieľskeho nádvoria z obdobia 19. až začiatku 20. storočia, keď bol kaštieľ obývaný poslednými majiteľmi šľachtického rodu Andrássy.
Súčasťou vystavovaných fotografií sú aj dosiaľ nezverejnené snímky pochádzajúce z rodinného albumu potomkov Andrássyovcov žijúcich v Kanade. Nachádzajú sa medzi nimi zachytené komnaty, ktoré v súčasnosti Vihorlatské múzeum v Humennom spravuje ako súčasť umelecko-historickej expozície, ale aj priestory, ktoré sa v plynutí času výrazne zmenili alebo slúžia iným účelom. Návštevníci si tak majú možnosť porovnávať architektonické premeny kaštieľa až po súčasnosť, zoznámiť sa s pôvodným zariadením, bytovými doplnkami a umeleckými dielami kaštieľa ako dominanty mesta a najhonosnejšieho sídla horného Zemplína.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zverejnené zásady ochrany osobných údajov
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom


Vihorlatské múzeum v Humennom, IČO: 37781391, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
kontaktné údaje: t. č.: 057 775 22 40, email: sekretariat@muzeumhumenne.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

GDPR MVL
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT