© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko, tel.: 00421 57 775 2240
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo pre návštevníkov nových sprievodcov po jeho expozíciách.
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
  Počiatky histórie Vihorlatského múzea siahajú do roku 1960 a sú spojené s rozhodnutím Rady Mestského národného výboru, že zrenovovaný kaštieľ v Humennom bude slúžiť aj múzejným účelom. Štatút Okresného vlastivedného múzea sme získali v roku 1964. Zbernú oblasť vymedzovali hranice okresov Humenné, Snina a Medzilaborce.
  K podstatnejšiemu rozšíreniu múzejných zbierok dochádza v 2. polovici 70-tych a začiatkom 80-tych rokov 20. stor. čo má za následok i personálne posilnenie organizácie odbornými pracovníkmi. V súčasnom období je v zbierkových fondoch múzea sústredených viac než stotisíc kusov zbierkových predmetov. Napriek autenticite každého z nich medzi najhodnotnejšie patria nálezy keltských mincí (Ptičie), hromadný nález mincí zo 17. storočia (Topoľa), unikátne starožitné zbrane a brnenia, barokové ikony, hodnotné obrazy, pôvodný mobiliár a mnohé ďalšie vzácne zbierkové predmety. S narastajúcim počtom zbierok a rozvojom výskumnej činnosti sa v múzeu vytvárajú priaznivé podmienky pre expozičnú a výstavnú činnosť.
  Prvá stála expozícia „Kultúra bývania feudálov“ bola verejnosti sprístupnená už v roku 1971 a postupne rozširovaná a reinštalovaná (1982, 1987, 1991) tvorí základ prezentácie múzea. V roku 1973 bola sprístupnená expozícia novších dejín. V auguste 1984 bola pre verejnosť otvorená expozícia ľudovej architektúry a bývania. Od roku 1989 je súčasťou múzea Galerijná sieň Oresta Dubaya, prírodovedná expozícia pribudla v roku 1990.  V rokoch 1996 - 2008 život a históriu rómskeho etnika na Východnom Slovensku približovala návštevíkom výstava Z dejín Rómov na Slovensku.
  Zatiaľ poslednou otvorenou stálou expozíciou, ktorej prehliadku od roku 2009 ponúka múzeum verejnosti je Sakrálna expozícia s kaplnkou Panny Márie v pôvodnych priestoroch kaštieľa v Humennom.
  Okrem stálych expozícií múzeum každoročne pripravuje pre svojich návštevníkov pestrú paletu výstav a podujatí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Ponuka Vihorlatského múzea pre základné a stredné školy v Humennom
Predmet mesiaca
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom
Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a priľahlého skanzenu spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky tvoriacej súčasť umelecko-historickej expozície Vihorlatského múzea v Humennom predstavuje múzeum vzácny depot mincí. 

Keltské mince - depot z Ptičia
Nálezy keltských mincí, ktoré vynikajú technickou dokonalosťou a umeleckým stvárnením mincovných vyobrazení sa nachádzajú na celom území Slovenska. Medzi najväčšie depoty (poklady) keltských mincí patrí aj depot z Ptičia z roku 1950.
Depot obsahuje 236 strieborných mincí. Ide o  napodobeniny tetradrachiem Filipa II. Macedónskeho (359 - 336 pred Kr.). Na averze je vyobrazenie vpravo obrátenej mužskej hlavy (Zeus) s bohatou bradou a fúzmi, na hlave je vavrínový veniec. Okolo okraja mince je vyrazený perlovec. Na reverze je vľavo obrátený klusajúci kôň s rôzne štylizovaný jazdcom. Práve tento fakt spôsobuje rôznorodosť mincí zastúpených v náleze. Stvárnenie jazdca na koni, odlišné od pôvodnej predlohy umožňuje rozlíšiť 9 typov. Mince sú zhotovené z kvalitného striebra, ich hmotnosť sa pohybuje od 12,21 g do 14,89 g, veľkosť mincovných kotúčikov od 2,12 do 2,60 cm, hrúbka od 0,4 do 0,6 cm. Vyobrazenie má zväčša vysoký reliéf.
Mince nemajú zatiaľ na domácej pôde analógie. Ide o domáci produkt alebo ich doviezol či ukryl obchodník z Dácie? Mince z Ptičia vykazujú najvýraznejšie štýlovú nadväznosť na macedónske predlohy. Hlava Dia na averze je vypracovaná v štýle macedónskych mincí, aj keď je na nich zrejmá výtvarná a technická samostatnosť miestneho realizátora. Domáci výtvarný prejav reprezentuje najmä vyobrazenie koňa s jazdcom, prevzaté z macedónskych vzorov.  Tento štýl razby je typický pre keltsko-dácke mince, do okruhu ktorých sa zaraďujú aj razby ptičského typu. Na základe chronológie dáckeho mincovníctva sa nález z Ptičia datuje do prvej polovice 2. storočia pred Kr. Krátko potom sa predpokladá ich ukrytie do zeme. Hospodársko-spoločenské centrum, ktorému patrili, respektíve, v rámci ktorého pracovala mincovná dielňa, sa až do osvetlenia nálezovej situácie archeologickým výskumom, predpokladá v širšej oblasti s keltsko-dáckym osídlením, teda na území dnešného severného a východného Rumunska, východného Maďarska, Zakarpatskej Ukrajiny a východného Slovenska.
PhDr. Ivana Strakošová
Vihorlatské múzeum v HumennomPONUKA VIHORLATSKÉHO MÚZEA PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v nasledujúcich odboroch:
PRÍRODNÉ VEDY:
· Pre žiakov 1. stupňa ZŠ ponúkame prehliadku prírodovednej expozície s rozprávaním o prírode a zaujímavými hrami.
· Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ ponúkame edukačné aktivity z BIOLÓGIE, ktoré je vhodné využiť pri opakovaní a upevňovaní učiva jednotlivých tematických celkov, ako aj pri rozširovaní základného učiva a tak dopomôcť k zvýšeniu prírodovednej gramotnosti žiakov. Témy:
ŽIVOT V LESE (5. roč.)
ŽIVOT VO VODE A NA BREHU (5. roč.)
LÚKY, PASIENKY A POLIA (5. roč.)
ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH (6. roč.)
· Pre žiakov 8. ročníka ZŠ ponúkame komentovanú prehliadku prírodovednej expozície zo zameraním na GEOLÓGIU a PALEONTOLÓGIU.
· Pre starších žiakov a študentov ponúkame prezentáciu „Krásy prírody a jej ochrana v regióne SV Slovenska“ a komentovanú prehliadku prírodovednej expozície.
· Ponúkame možnosť pripraviť prednášku (prezentáciu) na prírodovedné a ekologické témy podľa požiadavky pedagógov.
Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Andrejčáková  
Tel. č.: 057/775 22 40
Email:
prirodoveda@muzeumhumenne.sk
sekretariat@muzeumhumenne.sk