© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko, tel.: 00421 57 775 2240
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
  Počiatky histórie Vihorlatského múzea siahajú do roku 1960 a sú spojené s rozhodnutím Rady Mestského národného výboru, že zrenovovaný kaštieľ v Humennom bude slúžiť aj múzejným účelom. Štatút Okresného vlastivedného múzea sme získali v roku 1964. 
Od roku 2002 je zriaďovateľom múzea Prešovský samosprávny kraj.
Zbernú oblasť vymedzovali hranice okresov Humenné, Snina a Medzilaborce.
  K podstatnejšiemu rozšíreniu múzejných zbierok dochádza v 2. polovici 70-tych a začiatkom 80-tych rokov 20. stor. čo má za následok i personálne posilnenie organizácie odbornými pracovníkmi. V súčasnom období je v zbierkových fondoch múzea sústredených viac než stotisíc kusov zbierkových predmetov. Napriek autenticite každého z nich medzi najhodnotnejšie patria nálezy keltských mincí (Ptičie), hromadný nález mincí zo 17. storočia (Topoľa), unikátne starožitné zbrane a brnenia, barokové ikony, hodnotné obrazy, pôvodný mobiliár a mnohé ďalšie vzácne zbierkové predmety. S narastajúcim počtom zbierok a rozvojom výskumnej činnosti sa v múzeu vytvárajú priaznivé podmienky pre expozičnú a výstavnú činnosť.   Prvá stála expozícia „Kultúra bývania feudálov“ bola verejnosti sprístupnená už v roku 1971 a postupne rozširovaná a reinštalovaná (1982, 1987, 1991) tvorí základ prezentácie múzea. V roku 1973 bola sprístupnená expozícia novších dejín. V auguste 1984 bola pre verejnosť otvorená expozícia ľudovej architektúry a bývania. Od roku 1989 je súčasťou múzea Galerijná sieň Oresta Dubaya, prírodovedná expozícia pribudla v roku 1990.  V rokoch 1996 - 2008 život a históriu rómskeho etnika na Východnom Slovensku približovala návštevíkom výstava Z dejín Rómov na Slovensku.   Zatiaľ poslednou otvorenou stálou expozíciou, ktorej prehliadku od roku 2009 ponúka múzeum verejnosti je Sakrálna expozícia s kaplnkou Panny Márie v pôvodnych priestoroch kaštieľa v Humennom.
  Okrem stálych expozícií múzeum každoročne pripravuje pre svojich návštevníkov pestrú paletu výstav a podujatí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Ponuka Vihorlatského múzea pre základné a stredné školy v Humennom
Predmet mesiaca
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom...

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a priľahlého skanzenu spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z bohatej umeleckej zbierky predstavuje múzeum ďalšie z pôsobivých výtvarných diel pod názvom Do školy.

Do školy
Predmetná grafická práca je dielom uznávaného národného umelca a významnej osobnosti nášho regiónu Oresta Dubaya, st. (15. 8. 1919 - 2. 10. 2005).  V roku 1994 bola na pôde Vihorlatského múzea v Humennom otvorená Galerijná sieň Oresta Dubaya. Výtvarník, ako jeden z popredných tvorcov zakladateľskej generácie slovenskej grafiky, by v auguste oslávil svoje deväťdesiate ôsme narodeniny.
Dubayova poetická tvorivosť sa stala oceňovanou tak doma, ako i za hranicami našej krajiny (napr. Veľká cena na Bienále grafiky v Banskej Bystrici, strieborná medaila v súťaži Mier svetu v Lipsku, 1. cena v súťaži Hrozby a nádeje ľudstva v Prahe a ďalšie). Autorov prínos ocenilo v roku 2016 aj mesto Humenné  udelením Ceny mesta Humenné.
Prezentované dielo pochádza z rozsiahlej kolekcie autorovej bohatej grafickej tvorby, ktorú v roku 1989 daroval samotný umelec Vihorlatskému múzeu. Ide o voľný grafický list z cyklu Všedný deň. Linoryt s rozmermi 33 x 33 cm vznikol v roku 1980 ako 39. tlač z 50 výtlačkov. Práca predstavuje figurálnu kompozíciu tvorenú siluetami troch postáv, ktoré v dolnej časti prekrýva pás bielych klinčekov v typickom zväčšenom realistickom detaile. Deti s knihami kráčajú do školy, pričom krajinné pozadie je  silne geometricky štylizované. Príznačné je využitie ostrého kontrastu a pevnej, čistej skladnosti, ktorá sa bez príkras, ba až priamočiaro dostáva k esencii motívu. Autor s obľubou znázorňuje prežívanie obyčajného človeka v jeho každodenných radostiach i starostiach, úsmevoch i slzách. Tým sa stáva bytostným lyrikom, ktorý uvažuje o poslaní ľudstva a jeho zápasoch o šťastie a mier.
Mgr. Dana Kataniková, Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
PONUKA VIHORLATSKÉHO MÚZEA PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v nasledujúcich odboroch:
PRÍRODNÉ VEDY:
· Pre žiakov 1. stupňa ZŠ ponúkame prehliadku prírodovednej expozície s rozprávaním o prírode a zaujímavými hrami.
· Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ ponúkame edukačné aktivity z BIOLÓGIE, ktoré je vhodné využiť pri opakovaní a upevňovaní učiva jednotlivých tematických celkov, ako aj pri rozširovaní základného učiva a tak dopomôcť k zvýšeniu prírodovednej gramotnosti žiakov. Témy:
ŽIVOT V LESE (5. roč.)
ŽIVOT VO VODE A NA BREHU (5. roč.)
LÚKY, PASIENKY A POLIA (5. roč.)
ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH (6. roč.)
· Pre žiakov 8. ročníka ZŠ ponúkame komentovanú prehliadku prírodovednej expozície zo zameraním na GEOLÓGIU a PALEONTOLÓGIU.
· Pre starších žiakov a študentov ponúkame prezentáciu „Krásy prírody a jej ochrana v regióne SV Slovenska“ a komentovanú prehliadku prírodovednej expozície.
· Ponúkame možnosť pripraviť prednášku (prezentáciu) na prírodovedné a ekologické témy podľa požiadavky pedagógov.
Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Andrejčáková  
Tel. č.: 057/775 22 40
Email:
prirodoveda@muzeumhumenne.sk
sekretariat@muzeumhumenne.sk