Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
 
 
 
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
Aktuálne podujatia
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v

OREST DUBAY − 100. VÝROČIE NARODENIA UMELCA
15. august − 31. október 2019     
Pri príležitosti 100. výročia narodenia významného  výtvarníka a pedagóga,  národného umelca Oresta Dubaya, rodáka z obce Veľká Poľana (okres Snina),  pripravilo Vihorlatské múzeum v Humennom výstavu výberu z bohatej tvorby autora.Slávnostná vernisáž výstavy Orest Dubay spojená s prezentáciou knižného titulu pod rovnomenným názvom sa koná dňa 15. augusta 2019 so začiatkom o 16. hodine v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom (Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín).
Orest Dubay (15.8.1919 Veľká Poľana - 2.10.2005 Bratislava) - grafik, maliar, sochár, ilustrátor a pedagóg patril k významným osobnostiam zakladateľskej generácie slovenských grafikov. Absolvoval odbor kreslenia na  Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Pedagogicky pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, neskôr ako rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Na domácej a zahraničnej výtvarnej scéne autor aktívne pôsobil od roku 1941.Bol členom niekoľkých zoskupení výtvarníkov a nositeľom významných domácich i zahraničných ocenení. V rokoch 1988 −1989 venoval Orest Dubay rozsiahly súbor takmer 800 výtvarných diel Vihorlatskému múzeu (vtedy Vlastivednému múzeu) v Humennom ako inšpiratívny dar múzeu v rodnom kraji.Od roku 1994 nesie múzejná galéria čestný názov Galerijná sieň Oresta Dubaya. Vihorlatské múzeum si v tomto roku zároveň pripomína 25 rokov existencie Galerijnej siene Oresta Dubaya na svojej pôde.
Aktuálne vystavovaná výtvarná kolekcia pochádza zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom a predstavuje časť z darovaného súboru autorských prác. Výstava ponúka diela z rozsiahlej grafickej tvorby a maľby, bohato zastúpená je úžitková grafika (exlibris, poštové známky), ukážky ilustrácií, ideové návrhy diel a trojrozmerné výtvarné diela − plastiky z kameňa, dreva, porcelánu a sadry. Prierezovú autorskú výstavu dopĺňajú zapožičané rodinné fotografie, osobné predmety autora a výtvarné diela  súčasných autorov rodiny Dubayovcov.
Posledná súborná výstava diel Oresta Dubaya  vo Vihorlatskom múzeu v Humennom sa konala v roku 2009 pri príležitosti  nedožitého autorovho  jubilea deväťdesiatich rokov. V roku 2016 a 2017 prezentovalo múzeum dve komorné výstavy grafických diel autora pod názvom O večnej túžbe človeka... Grafika I. a Grafika II.   Autorov umelecký a ľudský odkaz v rámci osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste Humenné ocenilo mesto v roku 2016 udelením Ceny mesta Humenné.Výstava Orest Dubay potrvá vo Vihorlatskom múzeuv Humennom do 31. októbra 2019. Sprievodné podujatia k výstave  pre verejnosť a školskú mládež pripravuje Vihorlatské múzeum v Humennom do konca tohto roka.
Mgr. Jana Fedičová, Vihorlatské múzeum v Humennom
orest_pozv
metodicky_seminar_web_tv_uprava
METODICKÝ SEMINÁR
POČÚVAM AJ OČAMI A HOVORÍM CELOU SVOJOU BYTOSŤOU
24. 9. 2019

Metodický seminár pre vedúcich dramatických krúžkov a  pedagógov  slovenského jazyka a literatúry je súčasťou múzejných osvetovo-vzdelávacích aktivít napomáhajúcich k všestrannému rozvoju umeleckého prednesu.
Program seminára so začiatkom o 8.30 hod. je koncipovaný ako exkurzia procesom premeny literárneho textu na zvukovú podobu umeleckého prednesu. Obsahom jednotlivých prednáškových blokov sú nové  možnosti tvorby umeleckého výrazu, rozdiely medzi poéziou a prózou, odlišnosti medzi rôznymi typmi literárnych predlôh,  využitie mimojazykových prostriedkov (postoj, pohyb, gesto, mimika, kostým, rekvizita, scéna, prostredie, hudba, zvuk) pri tvorbe prednesu, diskusia a tvorivé vstupy účastníkov stretnutia. Odborným garantom podujatia je lektorka  Mgr. Soňa Pariláková, PhD.
Podujatie sa koná v rámci  Dní európskeho kultúrneho dedičstva so zameraním na prezentáciu, rozvoj a ochranu rôznorodosti umeleckého prejavu. V schéme múzejných metodických činností je podujatie pokračovaním cyklu múzejného vzdelávania na rozširovanie  nových profesijných kompetencií a praktických zručností pedagógov a školskej mládeže.
Nahlásenie účasti do 20. septembra 2019 na osveta@muzeumhumenne.sk
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing
dtr2019
DEŇ TRADIČNÝCH REMESIEL
26. september 2019          8.30 − 13.00 hod.
Podujatie v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom je koncipované ako multižánrový interaktívny program pre školskú mládež s cieľom zoznámiť žiakov s tradičnými remeslami regiónu ako významnej súčasti kultúrneho dedičstva. Našim cieľom je  aktivizovať  úctu  k ľudskej tvorivej činnosti,  podporiť detské zručnosti a podnietiť záujem o tradičné  remeslá a ich využitie v súčasnosti. 
Program ponúka ukážky a tvorivé remeselno-umelecké dielne tradičnej remeselnej výroby hrnčiarov, tokárov a umeleckých rezbárov, remenárov, tkáčov, kováčov, spracovateľov vosku a  ľudových  umelcov z blízkeho regiónu. Tradičné roľnícke činnosti predstavia v skanzene  ukážky tradičnej orby s autentickým  konským záprahom. Kolorit života na dedine doplní rekreačná jazda na koni, a ukážky drobnochovu  v spolupráci so Slovenským zväzom chovateľov Vihorlat Humenné. Nerozlučnú súčasť kultúrneho dedičstva, ktorá ho zároveň výrazne formovala − umenie, prezentujeme v podobe krátkych súčasných divadelných predstavení pre deti a mládež. Počas pantomímy (Môj pes) a kolektívneho vystúpenia (Porada) sa predstavia žiaci Divadelného súboru Alfa ZUŠ v Humennom a žiaci ZŠ s MŠ Modrá nad Cirochou (Pytačky). Súčasťou podujatia je prehliadka jednotlivých zbierkových objektov expozície s dôrazom na  remeselné nástroje, výrobky a vystavené umelecké predmety  ľudovej tvorivosti.
Podujatie sa koná  v rámci celoeurópskych aktivít na podporu záujmu a ochrany rozmanitých prejavov európskeho kultúrneho dedičstva v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktorých tohtoročným mottom je umenie a zážitok. Múzejným podujatím oživovania starých remesiel a rôznych foriem umeleckého prejavu v autentickom prostredí múzejnej expozície spájame remeselné a umelecké dedičstvo regiónu s jeho aktuálnymi  prejavmi a ponúkame mládeži podnety k novým výzvam v odvetví kultúry.
Pri vstupe do areálu expozície poskytneme účastníkom orientačný plán jednotlivých aktivít podujatia. Vstupné: 2,00 eura (kultúrne poukazy)/žiak. Ohlásenie účasti do 23. 9. 2019 na historik@muzeumhumenne.sk, 0577752240 (Mgr. Z. Koščová). Informácie na: historik@muzeumhumenne.sk, marketing@muzeumhumenne.sk, 057 775 2240.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
chovatelia_tv_web
PODVIHORLATSKÁ CHOVATEĽSKÁ VÝSTAVA
27. - 29. SEPTEMBER 2019

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Oblastným výborom Slovenského zväzu chovateľov Vihorlat Humenné  pozývajú širokú verejnosť  na 6. ročník Podvihorlatskej chovateľskej výstavy domácich a exotických zvierat. Podujatie sa uskutoční v areáli  Expozície ľudovej architektúry a bývania  (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom v dňoch  27. − 29. septembra 2019.
Prvý výstavný deň v skanzene prebieha od 9.  do 18. hodiny. Program v  doobedňajších hodinách je venovaný predovšetkým školskej mládeži. Pre širokú verejnosť je v areáli skanzenu pripravený sprievodný program počas soboty (9.00 − 18.00 hod.) a nedele (9.00 − 14.00 hod.). Organizátori výstavy ponúkajú počas víkendu návštevníkom prehliadku hydiny, králikov, holubov, bažantov, prepelíc a exotického vtáctva vyše tridsiatich chovateľov z okolia Humenného, Sniny, Medzilaboriec, Vranova nad Topľou a Michaloviec.  Súčasťou prehliadky vyše dvesto kusov chovateľských ukážok  je vyhodnotenie súťaže chovateľských úspechov jednotlivých chovateľov a  možnosť zakúpenia zvierat.
Podujatie prebieha v rámci podporných aktivít myšlienky Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Snahou organizátorov podujatia je podporovať aktivity chovateľov a rozvíjať záujem  mládeže o chovateľstvo a budovanie aktívneho vzťahu k životnému prostrediu, spoznávanie tradičného prostredia dediny v autentickom prostredí skanzenu i  zmysluplné napĺňanie voľnočasových aktivít.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

stala_vystava
KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Stála výstava

Stála výstava dobových fotografií kaštieľa − sídla Vihorlatského múzea v Humennom  ponúka zábery od najstarších dochovaných vyobrazení štvorkrídlového objektu kaštieľa a priľahlého parku v Humennom na rytine z obdobia druhej polovice 17. storočia po dnešok. Súbor takmer tridsiatky vystavovaných veľkoformátových fotografií zachytáva bohatosť interiérového vybavenia jednotlivých kaštieľskych komnát a vnútorného kaštieľskeho nádvoria z obdobia 19. až začiatku 20. storočia, keď bol kaštieľ obývaný poslednými majiteľmi šľachtického rodu Andrássy.
Súčasťou vystavovaných fotografií sú aj dosiaľ nezverejnené snímky pochádzajúce z rodinného albumu potomkov Andrássyovcov žijúcich v Kanade. Nachádzajú sa medzi nimi zachytené komnaty, ktoré v súčasnosti Vihorlatské múzeum v Humennom spravuje ako súčasť umelecko-historickej expozície, ale aj priestory, ktoré sa v plynutí času výrazne zmenili alebo slúžia iným účelom. Návštevníci si tak majú možnosť porovnávať architektonické premeny kaštieľa až po súčasnosť, zoznámiť sa s pôvodným zariadením, bytovými doplnkami a umeleckými dielami kaštieľa ako dominanty mesta a najhonosnejšieho sídla horného Zemplína.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zverejnené zásady ochrany osobných údajov
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom


Vihorlatské múzeum v Humennom, IČO: 37781391, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
kontaktné údaje: t. č.: 057 775 22 40, email: sekretariat@muzeumhumenne.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

GDPR MVL
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT