© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko, tel.: 00421 57 775 2240
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo pre návštevníkov nových sprievodcov po jeho expozíciách.
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
  Počiatky histórie Vihorlatského múzea siahajú do roku 1960 a sú spojené s rozhodnutím Rady Mestského národného výboru, že zrenovovaný kaštieľ v Humennom bude slúžiť aj múzejným účelom. Štatút Okresného vlastivedného múzea sme získali v roku 1964. Zbernú oblasť vymedzovali hranice okresov Humenné, Snina a Medzilaborce.
  K podstatnejšiemu rozšíreniu múzejných zbierok dochádza v 2. polovici 70-tych a začiatkom 80-tych rokov 20. stor. čo má za následok i personálne posilnenie organizácie odbornými pracovníkmi. V súčasnom období je v zbierkových fondoch múzea sústredených viac než stotisíc kusov zbierkových predmetov. Napriek autenticite každého z nich medzi najhodnotnejšie patria nálezy keltských mincí (Ptičie), hromadný nález mincí zo 17. storočia (Topoľa), unikátne starožitné zbrane a brnenia, barokové ikony, hodnotné obrazy, pôvodný mobiliár a mnohé ďalšie vzácne zbierkové predmety. S narastajúcim počtom zbierok a rozvojom výskumnej činnosti sa v múzeu vytvárajú priaznivé podmienky pre expozičnú a výstavnú činnosť.
  Prvá stála expozícia „Kultúra bývania feudálov“ bola verejnosti sprístupnená už v roku 1971 a postupne rozširovaná a reinštalovaná (1982, 1987, 1991) tvorí základ prezentácie múzea. V roku 1973 bola sprístupnená expozícia novších dejín. V auguste 1984 bola pre verejnosť otvorená expozícia ľudovej architektúry a bývania. Od roku 1989 je súčasťou múzea Galerijná sieň Oresta Dubaya, prírodovedná expozícia pribudla v roku 1990.  V rokoch 1996 - 2008 život a históriu rómskeho etnika na Východnom Slovensku približovala návštevíkom výstava Z dejín Rómov na Slovensku.
  Zatiaľ poslednou otvorenou stálou expozíciou, ktorej prehliadku od roku 2009 ponúka múzeum verejnosti je Sakrálna expozícia s kaplnkou Panny Márie v pôvodnych priestoroch kaštieľa v Humennom.
  Okrem stálych expozícií múzeum každoročne pripravuje pre svojich návštevníkov pestrú paletu výstav a podujatí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Ponuka Vihorlatského múzea pre základné a stredné školy v Humennom
Predmet mesiaca
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Juraj III. Drugeth

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a priľahlého skanzenu spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky portrétov nachádzajúcich sa v umelecko-historickej expozícii Vihorlatského múzea v Humennom predstavuje múzeum jeden z  portrétov členov rodu Drugeth. 

Olejomaľba na plátne  o rozmeroch 180 x 224 cm predstavuje Juraja III. ako podpisuje zakladajúcu listinu humenského kolégia. Portrét v životnej veľkosti  zobrazuje impozantného uhorského šľachtica v brnení, cez ktoré má oblečený dolomán ozdobený masívnymi gombíkmi a plášť podšitý kožušinou. Na širokom opasku visí  veľký meč s ozdobnou rukoväťou. Pravou rukou, v ktorej drží husacie pero, podpisuje listinu. Na stole vidíme okrem listiny aj bohato zdobenú súpravu na písanie a v pozadí pokrývku hlavy s perím a sponou s drahokamom. V ľavom dolnom rohu obrazu je erb Drugethovcov a nad ním latinský text. Podľa odborníkov je portrét dielom uhorského maliara a vznikol medzi rokmi 1740 - 1780. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia obraz reštaurovala akademická maliarka Mária Spoločníková.
Juraj III. Drugeth (1583 - 1620) sa v mladosti väčšinou zdržiaval v Užhorode, ktorý bol jeho dedičstvom. V roku 1600 bol odsúdený na stratu svojho majetku v Trebišove a smrť. Falošná obžaloba tvrdila, že nie je synom svojich rodičov ale podvrhnutým dieťaťom. Celá vec sa vyriešila až v roku 1608 a „mŕtvy“ Juraj sa ujal správy svojich majetkov. V tom istom roku sa zúčastnil korunovácie kráľa Mateja II. a o dva roky neskôr (1610) sa stal zemplínskym županom. Ako prvý z rodiny prestúpil na katolícku vieru. Stalo sa tak počas jeho štúdia v Prahe (1605), kde bol pod vplyvom jezuitov a neskoršieho kardinála Petra Pázmaňa. V čase Bočkajovho (1604 - 1606) povstania prichýlil na svojom panstve jezuitov a Juraj začal uvažovať o založení kolégia. V roku 1615 odsúhlasil generálny predstavený rehole Klaudius Aquaviva  zriadenie rezidencie a gymnázia v Humennom a 2. júla vydal Juraj v Užhorode zakladajúcu listinu kolégia. Vyučovacím jazykom bola latinčina a bola to vlastne šesťročná stredná škola, ktorá sa riadila podľa pravidiel Ratio studiorum. V čase najväčšieho rozkvetu (do roku 1619) kolegiuim navštevovalo vyše 200 žiakov zo Sedmohradska, Dalmácie, Chorvátska a Sikulska. Vyučovalo tu 27 profesorov, z ktorých mnohí boli magistrami. Po vypuknutí povstania Gabriela Betlena (1619 - 1626) bola činnosť kolégia prerušená až do roku 1632, keď sa v kolégiu znova vyučovalo a rektormi sa postupne stali Michal Beško, Gregor Forró a Tomáš Jásberéni. V roku 1643 vypuklo ďalšie zo stavovských  povstaní  (Juraja Rákocziho) a jezuiti utiekli do Užhorodu. Tam pokračovali vo vyučovaní na novom kolégiu. Do Humenného sa síce jezuiti vrátili, ale činnosť kolégia už neobnovili.
Juraj III. Drugeth sa oženil v Katarínou Nádašdyovou (dcérou Alžbety Bátoriovej) a mali spolu tri deti, dcéry Alžbetu a Máriu a pokračovateľa rodu, syna Jána IX.
PhDr. Ivana Strakošová
Vihorlatské múzeum v Humennom

PONUKA VIHORLATSKÉHO MÚZEA PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v nasledujúcich odboroch:
PRÍRODNÉ VEDY:
· Pre žiakov 1. stupňa ZŠ ponúkame prehliadku prírodovednej expozície s rozprávaním o prírode a zaujímavými hrami.
· Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ ponúkame edukačné aktivity z BIOLÓGIE, ktoré je vhodné využiť pri opakovaní a upevňovaní učiva jednotlivých tematických celkov, ako aj pri rozširovaní základného učiva a tak dopomôcť k zvýšeniu prírodovednej gramotnosti žiakov. Témy:
ŽIVOT V LESE (5. roč.)
ŽIVOT VO VODE A NA BREHU (5. roč.)
LÚKY, PASIENKY A POLIA (5. roč.)
ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH (6. roč.)
· Pre žiakov 8. ročníka ZŠ ponúkame komentovanú prehliadku prírodovednej expozície zo zameraním na GEOLÓGIU a PALEONTOLÓGIU.
· Pre starších žiakov a študentov ponúkame prezentáciu „Krásy prírody a jej ochrana v regióne SV Slovenska“ a komentovanú prehliadku prírodovednej expozície.
· Ponúkame možnosť pripraviť prednášku (prezentáciu) na prírodovedné a ekologické témy podľa požiadavky pedagógov.
Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Andrejčáková  
Tel. č.: 057/775 22 40
Email:
prirodoveda@muzeumhumenne.sk
sekretariat@muzeumhumenne.sk