© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko, tel.: 00421 57 775 2240
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
 
 
Ponuka Vihorlatského múzea pre základné a stredné školy v Humennom
Predmet mesiaca
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Zo zbierky archeologických artefaktov pochádzajúcich z archeologických výskumov realizovaných múzeom na území regiónu, alebo získaných kúpou,  predstavuje Vihorlatské múzeum v Humennom bronzový depot z Ruskej Volovej.

Prezentovaný bronzový depot (hromadný nález predmetov uložených na jednom mieste) bol objavený v roku 1983 pri hĺbení základov rodinného domu  v Ruskej Volovej v podobe náramkov z mladšej doby bronzovej.  Do svojich zbierok získalo múzeum depot v roku 1987. Miesto vzácneho nálezu sa nachádzalo na miernej pravobrežnej terase Volovského potoka.  Bronzové náramky ležali spolu na jednom mieste a preto predpokladáme, že do zeme boli uložené v koženom alebo textilnom vrecku.  Ide o jeden neporušený a tri zlomkové časti bronzových náramkov elipsovitého tvaru.  Náramky majú kruhový  prierez, v strede sú zosilnené a na koncoch zúžené. Na ich povrchu sa nenachádza žiadna výzdoba.
Analógie k náramkom z Ruskej Volovej nájdeme v celej európskej oblasti a aj obdobie ich výskytu zaberá dlhý časový úsek.  Jemné hranenie viditeľné na náramkoch vzniklo pravdepodobne pri výrobe a po odliatí boli hneď tvarované. Zloženie nálezu poukazuje na to, že ide o depot suroviny. To znamená, že po odliatí kovu, plánovali náramky roztaviť na  výrobu iných predmetov. Ich  pôvodný majiteľ  mohol na miesto nálezu doputovať  cestami vedúcimi cez priesmyky, buď z oblasti južného Zemplína alebo zo Zakarpatskej Ukrajiny v období  zhruba  pred  3 200 rokmi.

PhDr. Ivana Strakošová
Vihorlatské múzeum v HumennomPrezentované predmety mesiaca... viac...
PONUKA VIHORLATSKÉHO MÚZEA PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v nasledujúcich odboroch:
PRÍRODNÉ VEDY:
· Pre žiakov 1. stupňa ZŠ ponúkame prehliadku prírodovednej expozície s rozprávaním o prírode a zaujímavými hrami.
· Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ ponúkame edukačné aktivity z BIOLÓGIE, ktoré je vhodné využiť pri opakovaní a upevňovaní učiva jednotlivých tematických celkov, ako aj pri rozširovaní základného učiva a tak dopomôcť k zvýšeniu prírodovednej gramotnosti žiakov. Témy:
ŽIVOT V LESE (5. roč.)
ŽIVOT VO VODE A NA BREHU (5. roč.)
LÚKY, PASIENKY A POLIA (5. roč.)
ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH (6. roč.)
· Pre žiakov 8. ročníka ZŠ ponúkame komentovanú prehliadku prírodovednej expozície zo zameraním na GEOLÓGIU a PALEONTOLÓGIU.
· Pre starších žiakov a študentov ponúkame prezentáciu „Krásy prírody a jej ochrana v regióne SV Slovenska“ a komentovanú prehliadku prírodovednej expozície.
· Ponúkame možnosť pripraviť prednášku (prezentáciu) na prírodovedné a ekologické témy podľa požiadavky pedagógov.
Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Andrejčáková  
Tel. č.: 057/775 22 40
Email:
prirodoveda@muzeumhumenne.sk
sekretariat@muzeumhumenne.sk