© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko, tel.: 00421 57 775 2240
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo pre návštevníkov nových sprievodcov po jeho expozíciách.
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
  Počiatky histórie Vihorlatského múzea siahajú do roku 1960 a sú spojené s rozhodnutím Rady Mestského národného výboru, že zrenovovaný kaštieľ v Humennom bude slúžiť aj múzejným účelom. Štatút Okresného vlastivedného múzea sme získali v roku 1964. Zbernú oblasť vymedzovali hranice okresov Humenné, Snina a Medzilaborce.
  K podstatnejšiemu rozšíreniu múzejných zbierok dochádza v 2. polovici 70-tych a začiatkom 80-tych rokov 20. stor. čo má za následok i personálne posilnenie organizácie odbornými pracovníkmi. V súčasnom období je v zbierkových fondoch múzea sústredených viac než stotisíc kusov zbierkových predmetov. Napriek autenticite každého z nich medzi najhodnotnejšie patria nálezy keltských mincí (Ptičie), hromadný nález mincí zo 17. storočia (Topoľa), unikátne starožitné zbrane a brnenia, barokové ikony, hodnotné obrazy, pôvodný mobiliár a mnohé ďalšie vzácne zbierkové predmety. S narastajúcim počtom zbierok a rozvojom výskumnej činnosti sa v múzeu vytvárajú priaznivé podmienky pre expozičnú a výstavnú činnosť.
  Prvá stála expozícia „Kultúra bývania feudálov“ bola verejnosti sprístupnená už v roku 1971 a postupne rozširovaná a reinštalovaná (1982, 1987, 1991) tvorí základ prezentácie múzea. V roku 1973 bola sprístupnená expozícia novších dejín. V auguste 1984 bola pre verejnosť otvorená expozícia ľudovej architektúry a bývania. Od roku 1989 je súčasťou múzea Galerijná sieň Oresta Dubaya, prírodovedná expozícia pribudla v roku 1990.  V rokoch 1996 - 2008 život a históriu rómskeho etnika na Východnom Slovensku približovala návštevíkom výstava Z dejín Rómov na Slovensku.
  Zatiaľ poslednou otvorenou stálou expozíciou, ktorej prehliadku od roku 2009 ponúka múzeum verejnosti je Sakrálna expozícia s kaplnkou Panny Márie v pôvodnych priestoroch kaštieľa v Humennom.
  Okrem stálych expozícií múzeum každoročne pripravuje pre svojich návštevníkov pestrú paletu výstav a podujatí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Ponuka Vihorlatského múzea pre základné a stredné školy v Humennom
Predmet mesiaca
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a priľahlého skanzenu spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky portrétov nachádzajúcich sa v umelecko-historickej expozícii Vihorlatského múzea v Humennom predstavuje múzeum ďalší z mála zachovaných portrétov členov rodu Drugeth. 


Juliana Terézia Althanová

Olejomaľba na plátne  z roku 1724 s rozmermi 117 x 92 cm predstavuje grófku Julianu Teréziu Althánovú, jednu z dcér Žigmunda Drugetha a Terézie Keglevičovej. Autorom portrétu je známy portrétista Ján Kupecký (1666 - 1740). Na portréte vidíme grófku v zrelom veku sediacu v kresle pred čiernym neutrálnym pozadím. Je oblečená v striebornej brokátovej róbe s červeným plášťom. Autor venoval veľkú pozornosť práve vypracovaniu dekóru na odeve, ale aj tvári portrétovanej. Kompozíciu a prirodzený pohyb rúk podriadil strnulej póze, ktorá bola  typická pre tzv. viedenské obdobie maliarstva. 
Juliana Terézia, ktorá sa narodila v roku 1680 v Užhorode, zdedila po smrti svojej matky polovicu humenského kaštieľa. Druhá časť pripadla jej sestre Kláre. Je až neuveriteľné, že na obraze nemá táto žena na sebe žiaden klenot. Veľa cenností, ktoré zdedila, rozdala grófka svojim príbuzným. Boli to napríklad dva briliantové prstene, jeden z  východného ametystu, spona do vlasov vykladaná 21 briliantmi, druhá zlatá spona s červeným antickým kameňom, ktorý bol obložený 14 briliantmi, súprava zlatých príborov, spona so 14 diamantmi a 4 smaragdami, spona s 2 smaragdami a 12 diamantmi a ďalšie vzácne predmety zdobené briliantmi, smaragdami, diamantmi a rubínmi. Okrem rodinných príslušníkov obdarovala grófka aj kostol v Mariazelli, ktorému darovala zlatú sponu vykladanú diamantmi. Obraz grófky Juliany Terézie Althánovej visí doteraz v knižnici humenského kaštieľa.
PhDr. Ivana Strakošová
Vihorlatské múzeum v Humennom

PONUKA VIHORLATSKÉHO MÚZEA PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v nasledujúcich odboroch:
PRÍRODNÉ VEDY:
· Pre žiakov 1. stupňa ZŠ ponúkame prehliadku prírodovednej expozície s rozprávaním o prírode a zaujímavými hrami.
· Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ ponúkame edukačné aktivity z BIOLÓGIE, ktoré je vhodné využiť pri opakovaní a upevňovaní učiva jednotlivých tematických celkov, ako aj pri rozširovaní základného učiva a tak dopomôcť k zvýšeniu prírodovednej gramotnosti žiakov. Témy:
ŽIVOT V LESE (5. roč.)
ŽIVOT VO VODE A NA BREHU (5. roč.)
LÚKY, PASIENKY A POLIA (5. roč.)
ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH (6. roč.)
· Pre žiakov 8. ročníka ZŠ ponúkame komentovanú prehliadku prírodovednej expozície zo zameraním na GEOLÓGIU a PALEONTOLÓGIU.
· Pre starších žiakov a študentov ponúkame prezentáciu „Krásy prírody a jej ochrana v regióne SV Slovenska“ a komentovanú prehliadku prírodovednej expozície.
· Ponúkame možnosť pripraviť prednášku (prezentáciu) na prírodovedné a ekologické témy podľa požiadavky pedagógov.
Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Andrejčáková  
Tel. č.: 057/775 22 40
Email:
prirodoveda@muzeumhumenne.sk
sekretariat@muzeumhumenne.sk