© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko, tel.: 00421 57 775 2240
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
 
 
Ponuka Vihorlatského múzea pre základné a stredné školy v Humennom
Predmet mesiaca
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom...

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z bohatej zbierky etnografického oddelenia predstavuje múzeum klasicistický kostolný zvon z roku 1867.

Klasicistický kostolný zvon z roku 1867 je vystavený v objekte dreveného kostolíka sv. Michala Archanjela v expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene). Pôvodne pochádza zo zvonice  už neexistujúcej obce Ruské. Vihorlatské múzeum získalo zvon v  roku 1984.
Vystavený liatinový zvon je čiastočne poškodený. Jeho liatinová časť predstavuje výšku 45,5 cm, celkovo so závesným štítom meria zvon 76 cm.  Dolná obvodová časť zvona meria takmer 50 cm. Reliéf znázorňuje uhorskú korunu. Dobre zreteľný je nápis v maďarčine dokladajúci autorstvo zhotoviteľov.
Zvon je považovaný za hudobný bicí a signalizačný nástroj. Jeho zvuk vzniká údermi srdca o vnútornú stenu kužeľovitého tela zvona. Výška tónu, ktorý vydáva, je podmienená veľkosťou zvona, tvarom, hrúbkou stien a kvalitou liatiny (zvonovina - zmes cínu a medi).  Prvý zvon bol vyrobený v Taliansku v 5. storočí. Veľké zvony sa na cirkevné účely začali používať v 6. storočí. Údaje o používaní zvonov na našom území pochádzajú z 12. storočia. Následne sa začali zvony na Slovensku i odlievať, pričom strediskami zvonolejárstva boli najmä  Košice a Spišská Nová Ves. Zvony sa zvyknú označovať menami, na Slovensku  je najväčší zvon najčastejšie pomenovaný menom Urban. Zvonením bol v minulosti miestnym cirkevným výborom, resp. radou poverený zvonár zo sociálne slabších vrstiev. Jeho povinnosťou bolo zvoniť podľa dohodnutých pravidiel pri bohoslužbách, sviatkoch, úmrtí, pohrebe a pri nebezpečenstve (búrka, požiar, vojna). Spôsoby zvonenia sa mohli lokálne líšiť.
Mgr. Jozef Fundák, Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
PONUKA VIHORLATSKÉHO MÚZEA PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v nasledujúcich odboroch:
PRÍRODNÉ VEDY:
· Pre žiakov 1. stupňa ZŠ ponúkame prehliadku prírodovednej expozície s rozprávaním o prírode a zaujímavými hrami.
· Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ ponúkame edukačné aktivity z BIOLÓGIE, ktoré je vhodné využiť pri opakovaní a upevňovaní učiva jednotlivých tematických celkov, ako aj pri rozširovaní základného učiva a tak dopomôcť k zvýšeniu prírodovednej gramotnosti žiakov. Témy:
ŽIVOT V LESE (5. roč.)
ŽIVOT VO VODE A NA BREHU (5. roč.)
LÚKY, PASIENKY A POLIA (5. roč.)
ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH (6. roč.)
· Pre žiakov 8. ročníka ZŠ ponúkame komentovanú prehliadku prírodovednej expozície zo zameraním na GEOLÓGIU a PALEONTOLÓGIU.
· Pre starších žiakov a študentov ponúkame prezentáciu „Krásy prírody a jej ochrana v regióne SV Slovenska“ a komentovanú prehliadku prírodovednej expozície.
· Ponúkame možnosť pripraviť prednášku (prezentáciu) na prírodovedné a ekologické témy podľa požiadavky pedagógov.
Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Andrejčáková  
Tel. č.: 057/775 22 40
Email:
prirodoveda@muzeumhumenne.sk
sekretariat@muzeumhumenne.sk