Tlačové správy

do roku 201620172017/22017/32018/12018/22018/3
VÝSTAVA 12 PATRÓNOV
...OCHRANCOVIA VEDY, TECHNIIKY A REMESIEL...
14. 5. − 30. 6. 2018

Výstava ponúka nevšedný pohľad na historický vývoj patrónstva od čias antiky a  jeho genézu  v kontexte celkového vývoja ľudskej spoločnosti. Na príklade najznámejších patrónov približuje indície vyhlásenia patrónstva, ktorými boli  osobné vlastnosti a životné postoje a ponúka zaujímavé stretnutie s tými, ktorí  dodnes inšpirujú.
Výstavu vo forme oltárnych triptychov zapožičalo Slovenské technické múzeum v Košiciach. V pútavom grafickom spracovaní predstavuje dvanásť patrónov vedy, techniky a remesiel, dokumentovaných jednotlivými múzejnými technickými odbormi. Oblasti ich patrónstva sú prezentované kolekciou artefaktov z vybraných zbierok technických a vedných odborov Slovenského technického múzea. Súčasťou výstavy je kolekcia fotografií Miloša Greisela s tematikou zasvätenia patrónov.
Výstava v Galerijnej sieni Oresta Dubaya vo Vihorlatskom múzeu v Humennom je súčasťou programu Medzinárodného dňa múzeí (20. máj 2018) a potrvá do 30. júna 2018.

Mgr. Jana Fedičová, marketing
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

JA, PÚTNIK
10. 5. −14. 6. 2018

Výstava Ja, pútnik pozýva milovníkov umenia k hĺbavému vnímaniu okolitého sveta a nachádzaniu bohatosti duchovného vesmíru v každom z nás. Výstava je od 10. mája 2018 sprístupnená v exkluzívnom interiéri Sakrálnej expozície Vihorlatského múzea v Humennom v priestore pôvodnej kaštieľskej kaplnky zo 16. storočia.
Súbor dvadsiatich obrazov ponúka meditačnú cestu vlastnými myšlienkami, zážitkami i predsavzatiami. Vnímavého pozorovateľa oslovuje farebnosťou, prirodzenosťou a malebnosťou výrazových prostriedkov svojich autorov. Diela desiatich veľkorozmerných obrazov z ekumenickou tematikou vznikli počas umeleckého sympózia  maliarov zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny, Rumunska a Ekvádoru v historickom centre Prešova v rámci medzinárodného  projektu Svätomariánska púť − Svetlo z východu. Ďalších desať diel pochádza z obdobného plenéra novodobých ikonopiscov, ktoré sa konalo v Poľsku. Spoločný slovensko-poľský projekt Svätomariánska púť − Svetlo z východu združuje trinásť subjektov samosprávy,  štátnej správy a  tretieho sektora  spájajúcich pútnické miesta na oboch stranách slovenskej a poľskej hranice s cieľom podpory vzájomných duchovno-kultúrnych kontaktov a rozvoja cestovného ruchu.
Vystavované diela dopĺňajú exponáty stálej  sakrálnej múzejnej expozície a zbierkové exponáty z bohatej umelecko-sakrálnej zbierky Vihorlatského múzea v Humennom. Výstava je súčasťou pestrého programu blížiaceho sa Medzinárodného dňa múzeí vo Vihorlatskom múzeu v Humennom (20. máj 2018) s odkazom na angažovanosť, udržateľnosť, ochranu a inováciu kultúrneho dedičstva v aktuálnom Roku európskeho kultúrneho dedičstva. Výstava potrvá do 14. júna 2018.

Mgr. Jana Fedičová, marketing
Vihorlatské múzeum v Humennom  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠTÚROV  ZVOLEN 2018
10. 5. 2018

Súťaž v rétorike prebieha v troch kategóriách mladších a starších žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Podľa stanov súťaže sa mladší súťažiaci  prezentujú prerozprávaním textu  s  autorským dotvorením jeho záveru. Starší žiaci súťažia podaním autorsky pripravenej témy a zadanej témy bez žánrového obmedzenia. Stredoškoláci sa do súťaže zapájajú autorsky pripravenou témou a vyžrebovanou témou s určeným žánrom.
Vyhlasovateľom súťaže je mesto Zvolen a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Víťazi regionálneho kola z jednotlivých kategórii postupujú do celoslovenského kola súťaže vo Zvolene.
Vihorlatské múzeum v Humennom organizuje podujatie v rámci osvetovo-záujmovej  činnosti múzea a podpory výchovnovzdelávacieho procesu na školách s cieľom posilnenia záujmu o slovenský jazyk, sebavzdelávanie, samostatnú tvorivú činnosť a rozvoj verbálno-komunikačných schopností.
Mgr. Jana Fedičová, marketing
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážky na Slovensku
7. 5 −  8. 6. 2018

Putovná panelová výstava Vážky na Slovensku ponúka v textovom  a  grafickom spracovaní pútavý exkurz  svetom zaujímavého živočíšneho druhu, považovaného za jeden z hlavných bioindikátorov životného prostredia. Výstava prináša  základné poznatky o vzniku a stave radu vážok v kontexte vývoja Zeme s prihliadnutím na výskyt vážok na území Slovenska. Svojim prehľadným a zaujímavým spracovaním je určená  laickej verejnosti so záujmom o prírodu, deťom a školskej mládeži.
Na jednotlivých veľkorozmerných paneloch majú návštevníci možnosť pozorovať vznik a vývoj vážok i  pozoruhodný  životný cyklus vážok s detailne zobrazenými základnými časťami tela. V nadväznosti na výskyt vážok vo svete a na Slovensku, približuje  výstava ukážky hlavných biotopov vážok spolu s ďalšími spoločenstvami, ktoré sa v nich vyskytujú. Súčasťou prezentovaných informácií sú poznatky o základných faktoroch ohrozenia životného prostredia vážok a formách jeho ochrany. Samostatná časť výstavy je venovaná opisu a zobrazeniu druhovej pestrosti a bohatosti   vážok na území Slovenska.
Výstavu v prírodovednej expozícii vhodne dopĺňa takmer šesťdesiat zbierkových exponátov vystavených vážok z bohatej prírodovednej zbierky Vihorlatského múzea v Humennom. Výstavu pripravilo Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci so Spoločnosťou pre spoznávanie a záchranu  mokradí Aqua vita − Živá voda v Liptovskom Mikuláši. V prírodovednej expozícii Vihorlatského múzea v Humennom potrvá výstava do 8. júna 2018.
Mgr. Jana Fedičová, marketing
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dve prvé miesta v celoštátnej súťaži o najkrajší propagačný materiál
o Slovenku za rok 2017 získalo Vihorlatské múzeum v Humennom


Chránime a prezentujeme spoločné dedičstvo

V hodnotení 11. ročníka prestížnej celoštátnej súťaže Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2017 získalo Vihorlatské múzeum v Humennom dve prvé umiestnenia.
V súťaži Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovenku v kategórii Kraj a región získalo Vihorlatské múzeum v Humennom prvé miesto za prezentačno-propagačnú publikáciu Skanzeny V Prešovskom samosprávnom kraji. V kategórii Mestá-pohľadnice získalo Vihorlatské múzeum v Humennom prvé miesto za limitovanú sériu prezentačného súboru dvadsať jeden dobových pohľadníc Vihorlatské múzeum v Humennom − dobové pohľadnice.
Obrazovo-textová publikácia Skanzeny v Prešovskom samosprávnom kraji prezentuje na štyridsiatich dvoch stranách skvosty ľudovej bytovej a sakrálnej architektúry sústredené v areáloch skanzenov, rezerváciách ľudovej architektúry a miniskanzenoch v Prešovskom kraji, z ktorých niektoré sú zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Prezentačný súbor dobových pohľadníc Vihorlatské múzeum v Humennom − dobové pohľadnice vydalo múzeum pri príležitosti 700. výročia príchodu významného rodu Drugethovcov do Humenného a zároveň prvej písomnej zmienky o meste Humenné. Súbor dvoch desiatok dobových pohľadníc dokumentuje vývoj a premeny mesta a rodového sídla rodu Drugeth − renesančného kaštieľa − dnes sídla Vihorlatského múzea v Humennom v období 19. storočia.
Spojenú súťaž Najkrajší kalendár (26. ročník), Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovenku (11. ročník) každoročne vyhlasuje Klub publicistov pri Slovenskom syndikáte novinárov v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici. Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie ocenení sa konalo na pôde Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici dňa 10. apríla 2018. Súčasťou podujatia bola vernisáž výstavy ocenených diel. Najkrajšie fotografické knihy o Slovensku a ďalšie propagačné materiály budú vystavené spolu s najkrajšími kalendármi v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, odkiaľ sa putovná výstava dostane do vybraných miest v rámci celého Slovenska.
(Informácie na:
www.najkrajsieknihy.sk/archiv/2017/vysledky.html
Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave ocenených materiálov podieľali, ako aj všetkým, ktorí prejavia záujem a podporia naše úsilie o uchovávanie a prezentáciu jedinečnosti a rozmanitosti kultúrneho dedičstva regiónu horného Zemplína. Našou snahou je podnecovať záujem a posilniť pocit príslušnosti ku kultúrnemu dedičstvu, ktoré nás vo svojej rozmanitosti spája a smerovať spoločnosť k vzájomnému spoznávaniu a angažovanosti pre udržateľnosť, ochranu a inováciu spoločného kultúrneho dedičstva.
Mgr. Jana Fedičová, Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Projekt záchrany barokovej maľby na plátne vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Rozsiahla rekonštrukcia Izby uhorských kráľov v interiéri renesančného kaštieľa v sídle Vihorlatského múzea v Humennom pokračuje podľa stanoveného harmonogramu. Záchrana barokových nástenných obrazov v umeleckohistorickej expozícii múzea prebieha od začiatku roka 2018 v súlade so schváleným návrhom na reštaurovanie. Reštaurátorské činnosti vykonáva v ateliéri akademický maliar a autorizovaný reštaurátor Ľubomír Cáp. Projekt finančne podporila Nadácie VÚB.

Súhlasné stanovisko s priebehom reštaurátorských prác vydala začiatkom apríla v Prešove komisia v rámci kontrolného dňa v zložení akademický maliar a autorizovaný reštaurátor Ľubomír Cáp, Mgr. L. Megyeši-Ďurčeková (Krajský pamiatkový ústav v Prešove) a PhDr. Ivana Strakošová (Vihorlatské múzeum v Humennom). Zámerom projektu je záchrana pätnástich malieb na plátne s drevenými podrámami,  ktoré tvoria unikátnu nástennú galériu všetkých uhorských panovníkov. Maľby na plátne sú napnuté na drevených podrámoch tvoriacich nástenné panely a pokrývajú celú plochu steny. Diela boli v 18. storočí vytvorené unikátnou technikou secco. Dnes tvoria v humenskom kaštieli súčasť jedinečnej interiérovej výzdoby − najzachovalejšej neskorobarokovej interiérovej dekorácie na Slovensku.
V súčasnosti boli prvotne z povrchu obrazov odstránené depozity nečistôt, prachu a premaľby. Takzvanou suchou cestou (štetcovaním) sa štetcom s dlhým vlasom jemným oprašovaním odstránili nánosy z povrchu, čím sa odkryla pôvodná farebnosť barokovej kompozície. Pod očistených povrchom obrazov boli upevnené uvoľnené časti podkladu a farebnej vrstvy. Po odstránení premalieb boli obrazy prenesené na pomocné rámy. V záujme ochrany originálu barokovej maľby na plátne sa pri spätnom napnutí obrazov na nové podrámy pracuje s kartónovým podkladom, ktorý zabezpečuj pevný podklad pre ľanové plátno. To je vkladané pod originál plátna s maľbou, čím je povrch malieb fixovaný špeciálnou technikou ochrany originálu, tzv. loose-lining, bez jeho narušenia. Súčasťou reštaurátorských zásahov je aj vyhotovenie nových drevených podrámov s pevnými širokými lištami s možnosťou dopnutia obrazov cez napínacie kolíky v rohoch. Práce v ateliéri reštaurátora budú prebiehať do decembra 2018. Výnimočnosť projektu spočíva v záchrane a následnej prezentácii jedinečnej interiérovej výzdoby kultúrnej pamiatky − renesančného kaštieľa v Humennom, ako súčasti kultúrneho dedičstva európskeho významu.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018
26.,  27. 3. 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom ako organizátor okresnej prehliadky umeleckého prednesu poézie a prózy detí, mládeže a dospelých pozýva na 64. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky umeleckého  prednesu poézie a prózy, tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín 2018.
  Najstaršia a najprestížnejšia celoštátna postupová súťaž v oblasti umeleckého prednesu detí, mládeže a dospelých je zameraná na spoznávanie literárnych hodnôt,  rozvíjanie a podporu literárneho nadania, prezentáciu recitačného umenia a inšpiráciu pre umelecký rast súťažiacich a poslucháčov.  Aktuálne okresné kolo postupovej súťaže  bude  prebiehať v dvoch termínoch  - pre okres Snina dňa 26. marca 2018, pre okresy Humenné a Medzilaborce dňa 27. marca 2018 so začiatkom o 8.00 hod.  Vihorlatské múzeum zároveň ďakuje všetkým recitátorom a pedagógom za podporu pri spoločnom úsilí o rozvoj a prezentáciu umeleckého slova ako kultúrnej a umeleckej hodnoty.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podpora umeleckého prednesu vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
TVORIVÉ DIELNE          
                                                               
V  rámci edukačných aktivít v oblasti podpory umeleckého prednesu si na pôde Vihorlatského múzea v Humennom overilo svoje vedomosti  v príprave na umelecký  prednes poézie a prózy školskej mládeže dvadsaťštyri  žiakov a osem pedagógov z ôsmich základných škôl v okrese Humenné a Snina.
Podujatie pod názvom Tvorivé dielne  pripravilo Vihorlatské múzeum pre pedagógov v predmete slovenský jazyk a literatúra a žiakov s postupom do okresného kola recitačnej  súťaže 64. ročníka celoštátnej prehliadky v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2018. Počas stretnutia získali účastníci poznatky o osobnosti a raste detského recitátora, v rámci dramaturgie textu sa zaoberali výberom textu, špecifikácii textu poézie a prózy, úpravám súťažných textov a individuálnym prístupom k novým textom.
Tvorivé dielne pripravilo Vihorlatské múzeum v spolupráci  s odbornou lektorkou Mgr. Jelou Timkovou ako súčasť podpory a všestranného rozvoja umeleckého prednesu mládeže. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Diana Lukáčová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


SVETOVÝ DEŇ VODY vo Vihorlatskom múzeu
Zážitkové vyučovanie pre školy
21. − 23. 3. 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom pripravilo v dňoch 21. - 23. marca 2018  pri príležitosti Svetového dňa vody pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl a študentov stredných škôl na pôde múzea tematický program zážitkového vyučovania so zameraním na problematiku využívania vodných zdrojov a ich ochrany.
Súčasťou zážitkového vyučovania na pôde múzea bude videoprojekcia tematických filmov (Zo života vody, Mokrade Slovenska) spojená s prednáškovou a diskusnou časťou. Žiaci majú možnosť zapojiť sa do zaujímavých  edukačných aktivít a prehĺbiť si doterajšie poznatky počas komentovanej prehliadky tematickej výstavy EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY MOKRADÍ  a prehliadky stálej prírodovednej expozície Vihorlatského múzea v Humennom. Odborným garantom podujatia je  Ing. Anna Macková (Správa CHKO Východné Karpaty).
V prípade záujmu, prosíme jednotlivé kolektívy, aby sa do projektu nahlásili vopred na tel. č.: 057 775 22 40,  kontaktná osoba: RNDr. Zuzana ANDREJČÁKOVÁ, vstupné: 1,00 eura/žiak, akceptujeme kultúrne poukazy, trvanie: cca 90 minút).
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výstava EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY MOKRADÍ
14. 3. − 30. 4. 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pozýva na panelovú výstavu pod názvom Ekosystémové služby mokradí. Výstava je sprístupnená od 14. marca 2018 v  Prírodovednej expozícii Vihorlatského múzea v Humennom.
Výstava približuje jedinečnú súčasť prírodného prostredia, akou sú v ekosystéme nezastupiteľné biotopy mokradí. Informačné panely dokumentujú najvýznamnejšie lokality svetového prírodného dedičstva na území Slovenskej republiky,  oboznamujú s ich  prírodnými hodnotami a zaujímavosťami. Zároveň zdôrazňujú potrebu zachovania biotopov mokradí pre budúce generácie z hľadiska zachovania rozmanitosti živých organizmov, samoregeneračnej funkcie prírody, prirodzeného protipovodňového mechanizmu a socioekonomického významu pre človeka.
Tematickú výstavu dopĺňajú vybrané zbierkové predmety z bohatej zoologickej zbierky prírodovedného oddelenia Vihorlatského múzea v Humennom. Výstava je súčasťou environmentálnych aktivít Vihorlatského múzea v Humennom, ktorými sa v dňoch 21. - 23. marca 2018 pripája múzeum k svetovým akciám pri príležitosti  Svetového dňa vody. Výstava potrvá do 30. apríla 2018.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


KARPATSKÁ KRASLICA 2018
8.3 − 6. 4. 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom a partneri pozývajú širokú verejnosť v dňoch od 8. marca do 6. apríla 2018 na XXVI. ročník medzinárodnej súťažno-prezentačnej výstavy kraslíc Karpatská kraslica. Vernisáž výstavy spojenej s vyhodnotením súťaže sa uskutoční dňa 8. marca so začiatkom o 15.00 hodine vo Vihorlatskom múzeu v Humennom.
V aktuálnom ročníku ponúka výstava exponáty mapujúce umenie zdobenia  veľkonočných kraslíc z takmer všetkých regiónov Slovenska. Širokú paletu tradičných techník a vzorov z jednotlivých oblastí karpatského regiónu rozširujú nové techniky a vzory atraktívnych kolekcií kraslíc z Ukrajiny a Poľska. Zaujímavosťou aktuálneho ročníka výstavy je zapožičaná reprezentačná kolekcia kraslíc zo zbierok Múzea ľudovej umeleckej výroby UĽUV v Stupave a ukážka kolekcie najstarších kraslíc s tradičnými technikami zdobenia z etnografického zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom. Súčasťou tejto kolekcie je aj replika šesťstoročnej kraslice, ktorú Vihorlatskému múzeu darovalo partnerské Národné múzeum ľudového umenia Huculštiny a Pokutjá J. Kobrynského v ukrajinskom meste Kolomyja.
Interaktívnu zložkou výstavného obdobia dopĺňajú workshopy zdobenia kraslíc pre školy a záujemcov. Počas troch dní pripravilo Vihorlatské múzeum pre autorov kraslíc a širokú verejnosť burzu kraslíc. Všetkým vystavovateľom a návštevníkom ďakujeme za podporu podujatia a úsilie uchovávať a prezentovať spoločné kultúrne dedičstvo ako symbol vzájomnej spolupráce národov a národností.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

TVORIVÉ DIELNE

Podujatie Tvorivé dielne pripravilo Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s odbornou lektorkou Mgr. Jelou Timkovou ako súčasť podpory a všestranného rozvoja umeleckého prednesu mládeže.
Tvorivé dielne umeleckého prednesu sú určené žiakom a ich  pedagogickým vedúcim,  ktorí sa pripravujú na okresné kolo súťaže v umeleckom prednese v rámci celoslovenskej postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2018. Záujemcom z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce ponúkame teoreticko-metodologické a didaktické zhodnotenie problematiky umeleckého prednesu a v rámci výberu a interpretácie zvoleného textu  aj odborné posúdenie individuálneho prednesu každého žiaka. Žiaci i pedagógovia sa majú možnosť naučiť  viac o dramaturgii prednesu a práce s textovou predlohou, o hlasovej realizácii textu,  uplatňovaní výrazových - jazykových, intonačných a mimoslovných prostriedkoch umeleckého prednesu o celkovej výstavbe prednesu a temporytmických činiteľoch vplývajúcich na celkový výkon prednesu.
Cieľom podujatia je odborne a prakticky podporiť snahu pedagógov a žiakov v príprave na súťažné stretnutia v prednese, ktorý je základom pre ďalšie záujmové alebo profesionálne  rozvíjanie talentu. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vansovej Lomnička vo Vihorlatskom múzu v Humennom
16. 3. 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Okresnou organizáciou Únie žien Slovenska v Humennom, hlavným organizátorom súťaže v prednese poézie a prózy žien Vansovej Lomnička 2018, pozývajú všetkých záujemcov o umelecký prednes  dňa 16. marca 2018 na súťažnú prehliadku recitačného umenia. Podujatie sa premiérovo uskutoční na pôde Vihorlatského múzea v Humennom so začiatkom o 13.30 hod.
Vyhlasovateľom  okresného kola 51. ročníka súťaže Vansovej Lomnička 2018  je Krajská organizácia Únie žien Slovenska v Prešove. Podujatie sa koná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Celoslovenská postupová súťaž v prednese žien  je určená recitátorkám vo veku od 18 rokov. Súťažný štatút stanovuje tri súťažné kategórie v prednese poézie a prózy a vlastnej tvorbe v kategóriách do 25 rokov, do 40 rokov a nad 40 rokov. Z jednotlivých kategórií postupujú víťazky okresného kola do krajskej súťažnej prehliadky.
Mgr. Diana Lukáčová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CESTA STREDOVEKOM
20. a 21. 2. 2018

Interaktívne podujatie Cesta stredovekom je pokračovaním objektového vyučovania v rámci múzejného projektu Ku koreňom, tradíciám, hodnotám. Premiérovo bude výuková hodina prebiehať v novej  učebni  v objekte Vihorlatského múzea v Humennom.
Výukový program v dvoch tematických okruhoch − Šľachtické sídla horného Zemplína a Zbojníci z Vlčích hôr sa zameriava na priblíženie stredovekej histórie v prostredí horného Zemplína. Ponúka prehľad vývinových období  šľachtických sídiel (hradov, kaštieľov a kúrií), ako aj konkrétnych historických udalostí v regióne horného Zemplína súvisiacich s rozmachom zbojníckeho hnutia.  V rámci témy Šľachtické sídla horného Zemplína majú žiaci možnosť získať poznatky o bývaní šľachticov v čase existencie hradov, až po obdobie výstavby kaštieľov, dozvedieť sa prečo a akým spôsobom hrady zanikali a menili svoju podobu, ako sa to odzrkadľovalo na architektúre objektov, interiérovom zariadení a spôsobe života šľachticov,  a to priamo na pôde historického objektu, ktorý týmto historickým vývinom prešiel. Téma Zbojníci z Vlčích hôr uvedie študentov do obdobia 15. storočia na teritóriu okresov Snina, Humenné, Medzilaborce, Svidník. Prostredníctvom činnosti zbojníckej družiny Fedora Hlavatého z Ruskej Volovej a ich slávneho výhražného listu mešťanom kráľovského mesta Bardejov z roku 1493 objasní  tematický celok genézu pôsobenia zbojníckych družín na hornom Zemplíne.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
marketing

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTO-ENTER

22. február 2018

Stretnutie s fotografiou vo Vihorlatskom múzeu pod názvom FOTO-ENTER pripravuje Vihorlatské múzeum v Humennom dňa  22. februára 2018 so začiatkom o 10.00 hod. ako interaktívny program  pre školskú mládež a pedagógov. Podujatie je súčasťou múzejného projektu objektového vyučovania na múzejnej pôde pod názvom Ku koreňom, tradíciám, hodnotám.
Podujatie je venované podpore tvorivej činnosti školskej mládeže a rozvíjaniu umeleckých aktivít v oblasti amatérskej fotografie a zacieľuje sa  na žiakov 3. − 5. ročníkov základných škôl, pedagógov, vedúcich fotokrúžkov a učiteľov základných umeleckých škôl v odbore fotografia a multimediálne žánre. Cieľom podujatia je poskytnúť mládeži základné poznatky v oblasti kompozície i  priestorového vnímania pri tvorbe fotografických diel. Zároveň usilujeme o vytvorenie priestoru k tvorivej činnosti a umeleckému rastu, vnímavému a kritickému mysleniu a pohľadu na svoje okolie prostredníctvom svetovo univerzálneho  jazyka, akým je fotografia.
Odborným garantom podujatia je Mgr. Tomáš Telepák, pedagóg Súkromnej umeleckej školy v Prešove. V rámci programu sa žiaci môžu zapojiť do diskusie s prednášajúcim, absolvujú tvorivé dielne fotografovania v interiéri kaštieľa a vyhodnocovania svojich autorských diel. Súčasťou stretnutia s fotografiou bude komentovaná výuková prehliadka dvoch aktuálnych  fotografických výstav vo Vihorlatskom múzeu.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝSTAVA H/AMFO Roberta Spielmanna 2018

1. 2.  −  28. 2. 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva širokú verejnosť na vernisáž výstavy H/AMFO Roberta Spielmanna s ponukou vybraných fotografických diel 46. ročníka regionálneho kola celoslovenskej postupovej súťaže  amatérskej fotografickej tvorby H/AMFO Roberta Spielmanna 2018 v Humennom.
Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 1. februára 2018 so začiatkom o 16. 00 hod. vo výstavných priestoroch Vihorlatského  múzea. Súčasťou vernisáže bude vyhodnotenie  aktuálneho ročníka súťaže spojené s odovzdávaním ocenení. Výstava vybraných fotografických diel amatérskych fotografov potrvá vo Vihorlatskom múzeu v Humennom do 28. februára 2018.
Súťaž AMFO je najstaršia a najprestížnejšia postupová súťaž zastrešujúca tvorbu detí, mládeže a dospelých v kategóriách  čiernobielej a  farebnej fotografie a v kategórii multimediálnej prezentácie. Vihorlatské múzeum ako odborný garant  a organizátor regionálnej prehliadky,  ďakuje všetkým autorom fotografií a ich podporovateľom za udržiavanie odkazu Roberta Spielmanna, nestora amatérskej fotografickej tvorby v regióne, ktorého meno je od roku 2007 spojené s regionálnou časťou súťaže.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výstava ČO NÁM OSTALO
1. 2. − 28.2.2018

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s fotoklubom REFLEX  pozývajú širokú verejnosť na výstavu jedinečných fotografických záberov dokumentujúcich zachované osobité prvky tradičnej architektúry na území okresu Humenné. Vernisáž výstavy Čo nám ostalo sa uskutoční dňa 1. februára  2018 o 16. 00 hod. vo výstavných priestoroch Galerijnej siene Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom.
Výstava je  úvodným  výstupom rozsiahleho múzejného projektu pod rovnomenným názvom Čo nám ostalo Vihorlatského múzea v Humennom a fotoklubu REFLEX. Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia. Zámerom spoločného projektu  je prostredníctvom technickej, dokumentárnej a umeleckej fotografie zaznamenávať a skúmať  súčasný stav tradičnej architektúry v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce.
Prezentované diela  humenských fotografov predkladajú v súbore veľkorozmerných čiernobielych a farebných fotografií romanticko-nostalgickú pamäťovú stopu, zároveň aj kritickú apeláciu k nepovšimnutým a zanikajúcim kultúrnym hodnotám. Výstava potrvá do 28. februára 2018
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠTAUROVANIE IZBY UHORSKÝCH KRÁĽOV 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom od 15. januára 2018 pokračuje v záchrane jedinečnej interiérovej výzdoby kaštieľa v Humennom v rámci projektu reštaurovania obrazov v Izbe uhorských kráľov. Zámerom projektu je záchrana pätnástich malieb na plátne s drevenými podrámami. ktoré tvoria unikátnu nástennú galériu všetkých uhorských panovníkov. Diela pochádzajú z obdobia 18. storočia a tvoria súčasť unikátnej kaštieľskej nástennej interiérovej výzdoby.
Nástennú výzdobu Izby uhorských kráľov dotvárajú vyobrazenia erbov všetkých území Uhorska, neskôr Rakúsko-Uhorska a rozsiahla centrálna stropná maľba s personifikáciou uhorského súdnictva. Takáto ucelená galéria uhorského panovníckeho stavu je v európskom priestore jediná. Na Slovensku predstavujú nástenné maľby v humenskom kaštieli najzachovalejšiu neskorobarokovú interiérovú dekoráciu.
Projekt záchrany zachovania jedinečnej kaštieľskej  interiérovej výzdoby pre budúce generácie finančne podporila Nadácia VÚB. Reštaurátorské práce budú do 30. novembra 2018 prebiehať pod dohľadom akademického maliara a autorizovaného reštaurátora Ľubomíra Cápa. Spoločným úsilím smerujeme ku komplexnému zreštaurovaniu Izby uhorských kráľov, ako celku vysokej umeleckej a historickej hodnoty, ktorá sa pravom zaraďuje k unikátom interiérovej výzdoby v rámci Európy.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objektové vyučovanie vo Vihorlatskom múzeu v Humennom s profesorom Štefanom Lenčišom

Z odkazu svätých

Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci projektu objektového vzdelávania  Ku koreňom, tradíciám a hodnotám pripravilo na múzejnej pôde prednášku pre žiakov základných a stredných škôl pod názvom Z odkazu svätých. Podujatie sa uskutoční dňa 19. januára 2018 so začiatkom o 8.00 hod. v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom.
Úlohu prednášajúceho prijal  prof., ThDr., PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.,  vysokoškolský pedagóg Teologickej fakulty v Košiciach, publicista a rodák z Humenného. Témou prednáškového stretnutia sú životné osudy a hľadanie odkazu svätých troch košických mučeníkov a svätého Pavla  pre súčasnú spoločnosť.
Rozprávanie o svätcoch, ktorí sa narodili ako obyčajní ľudia a svojim životným postojom dodnes menia svetové dejiny, obohatí  komentovaná prehliadka výstavy Svätci a svätice vo výtvarnom umení zo zbierok Šarišského múzea v Bardejove a Vihorlatského múzea v Humennom (výstava vo Vihorlatskom múzeu potrvá do 25. januára 2018).
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vihorlatské múzeum v Európskom roku kultúrneho dedičstva

Na prahu nového roka oslovuje Vihorlatské múzeum v Humennom svojich návštevníkov, partnerov a priaznivcov novým nástenným kalendárom prezentujúcim najmalebnejšie zátišia areálu skanzenu Vihorlatského múzea v Humennom.
Dvanásť kalendárnych listov prináša pozdrav z minulosti − z dreva, hliny, kameňa a tkaniny vytvorenú rázovitú ľudovú bytovú, hospodársku a sakrálnu architektúru východokarpatského regiónu. Našim zámerom je nielen zaznamenať múzejné exponáty, atmosféru minulých čias, tradícií a  pripomínať jedinečnosť nami spravovaných hodnôt. Ponúkame priestor pre aktívny vstup do múzejných projektov oživenej histórie, ktorá pre súčasníkov i budúce generácie vytvára platformu zdieľaného spoločného kultúrneho dedičstva. Spoločne tak zhmotňujeme spomienky, oživujeme technológie, vzdelávame mládež, otvárame možnosti regiónu, spájame ľudí  a projektujeme budúcnosť.
Kalendár Skanzen v Humennom 2018 je našim vkladom do spoločných aktivít v rámci prebiehajúceho roka 2018 − Európskeho roka kultúrneho dedičstva. Pozývame Vás všetkých vstúpiť s nami  do miest, kde sa minulosť stretáva s budúcnosťou a nachádzať v nich priestor pocitu spoločného domova. 
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom

V kategórii Expozície a výstavy za obdobie rokov 2014 - 2017 získalo  Vihorlatské múzeum v Humennom cenu Národopisnej spoločnosti Slovenska za prípravu 25. ročníkov výstavy Karpatská kraslica. Ocenenie bolo Vihorlatskému múzeu v Humennom udelené  počas Valného zhromaždenia Národopisnej spoločnosti Slovenska a vedeckej konferencie v Párnici pri príležitosti 100. výročia narodenia profesora Andreja Melicherčíka, jedného zo zakladateľov modernej etnológie.
  Národopisná spoločnosť Slovenska pôsobí pri Slovenskej akadémii vied  a zameriava sa na podporu vedecko-výskumnej činnosti, ochranu a prezentáciu kultúrneho dedičstva z pohľadu etnológie. Vihorlatské múzeum v Humennom pôsobí v rámci zamerania Národopisnej spoločnosti Slovenska ako jej kolektívny člen.
Ocenenie za uchovávanie a prezentovanie kultúrno-historického fenoménu kraslice v rámci dnes už medzinárodnej výstavy Karpatská kraslica je uznaním všetkým, ktorých podujatie v karpatskej kotline spojilo spoločným kultúrnym dedičstvom a novými posolstvami. Na pôde Vihorlatského múzea vystavovalo doteraz zo Slovenska, Česka, Ukrajiny, Poľska, Maďarska a Rumunska vyše štyristo autorov takmer dvadsaťjedentisíc  kraslíc. Výstavu navštívilo bezmála štyridsaťdeväť a pol tisíc návštevníkov. V etnografickom zbierkovom fonde Vihorlatského múzea sa nachádza viac než osemsto kraslíc. Jeho súčasťou je aj vzácna replika ukrajinskej kraslice z 15. storočia.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom