Tlačové správy

do roku 201620172017/22017/32018/12018/22018/3


DEŇ REMESIEL V SKANZENE
3. 10. 2018

Druhý ročník zážitkového spoznávania regionálnej histórie a tradičných remesiel ponúka žiakom predškolských zariadení, základných a stredných škôl zábavno-poučné predpoludnie v areáli skanzenu s ukážkami pôvodných remeselných nástrojov  a tradičných výrobkov  i možnosť vyskúšať si vlastné remeselné zručnosti. Podujatie sa uskutoční dňa 3. októbra 2018 so začiatkom o 9. hodine v areáli Expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom (v prípade nepriaznivého počasia bude program prebiehať v objekte kaštieľa).
Súčasťou Dňa tradičných remesiel v skanzene bude historický exkurz do obdobia zrodu zbojníctva v horských dedinách horného Zemplína niekdajších Vlčích hôr.  Našim cieľom je zoznámiť školskú mládež so zaujímavou  históriou regiónu a jeho tradičnými remeslami, ako významnej súčasti kultúrneho dedičstva, povzbudiť úctu k ľudskej tvorivej činnosti, podporiť zručnosti a podnietiť záujem mladých ľudí o možnosti rozvoja svojho regiónu. Celodenné zážitkové podujatie s edukačnými aktivitami v skanzene je koncipované ako objavná cesta do minulosti  sviatočných i každodenných dní našich predkov, na ktorej spoločne budeme objavovať inšpiratívne vízie pre budúcnosť. Podujatie svojim zameraním odkazuje na podporu spoznávania a ochrany kultúrneho dedičstva  v rámci prezentačných  akcií Dní európskeho kultúrneho dedičstva.
Prosíme jednotlivé školské kolektívy o nahlásenie účasti do 1. októbra 2018. Kontakt: Mgr. Zuzana Koščová, historik@muzeumhumenne.sk, 057 775 2240. Vstupné pre jedného žiaka ZŠ a  SŠ je 1,50 eura.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODVIHORLATSKÁ CHOVATEĽSKÁ VÝSTAVA V SKANZENE
28. - 30. 9. 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Oblastným výborom Slovenského zväzu chovateľov Vihorlat Humenné  pozývajú širokú verejnosť  na piaty ročník Podvihorlatskej chovateľskej výstavy. Podujatie sa uskutoční v areáli  Expozície ľudovej architektúry a bývania  (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom v dňoch 28. − 30. septembra 2018 so začiatkom o 9. hodine.
Organizátori výstavy ponúkajú počas posledného septembrového víkendu návštevníkom prehliadku hydiny, králikov, holubov, bažantov, prepelíc a exotického vtáctva vyše dvadsiatich ohlásených chovateľov z okolia. Súčasťou prehliadky chovateľských ukážok je aj možnosť nákupu zvierat. V súčasnosti pracuje Oblastný výbor Slovenského zväzu chovateľov Vihorlat Humenné  s vyše 120 chovateľmi, medzi ktorými tvoria takmer tretinu mladí chovatelia. Snahou organizátorov podujatia je podporovať aktivity chovateľov a rozvíjať záujem  mládeže o chovateľstvo a budovanie aktívneho vzťahu k životnému prostrediu, spoznávanie tradičného prostredia dediny v autentickom prostredí skanzenu i  zmysluplné napĺňanie voľnočasových aktivít.
Prvý výstavný deň v skanzene od 9. do 14. hodiny je venovaný predovšetkým školskej mládeži (vstupné 0,50 eura). Pre ostatných záujemcov (vstupné 2, 00 eura) je pripravený program počas soboty (9.00 − 18.00 hod.) a nedele (9.00− 14.00 hod.)

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

METODICKÝ SEMINÁR
25. 9. 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci metodicko-vzdelávacej činnosti múzea pozýva pedagógov na metodický seminár spojený s workshopom. Seminár je  zameraný na  podporu a inováciu  profesijných kompetencií učiteľa v podpore čítania, aktívneho vnímania a interpretácie umeleckej literatúry a jej následného tvorivého spracovania do umeleckého prednesu.
Podujatie je zacielené na učiteľov slovenského jazyka a literatúry všetkých typov škôl, pedagógov základných umeleckých škôl a vedúcich dramatických krúžkov v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce. Cieľom pokračovania cyklu metodických seminárov v oblasti umeleckého prednesu a divadla je motivovať a vzdelávať pedagógov, prezentovať inovatívne metódy a prístupy a napomáhať pedagógom pri príprave detí a mládeže na recitačné súťaže. Odborným garantom seminára je Mgr. Soňa Pariláková, PhD. Podujatie z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝSTAVA FOTOSALÓN FIAP
8. 9. − 30. 10. 2018

Výstava predstavuje  súbor 79 čiernobielych a farebných fotografií autorov z 38 krajín sveta, ktorí sa zapojili do tohtoročného súťažného ročníka celosvetovej prezentácie fotografickej tvorby pod názvom Fotosalón FIAP − People of the world 2018 (Ľudia sveta 2018). Výstavná kolekcia je výberom ocenených diel v štyroch súťažných kategóriách z 5 042 záberov zaslaných do súťaže. Vernisáž výstavy sa koná  8. septembra 2018 o 15. hodine v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom.
FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique) ako medzinárodná organizácia združujúca národné asociácie fotografov z celého sveta je zameraná na  propagáciu fotografického umenia vo všetkých jeho aspektoch. Od roku 1946 tvorí celosvetové  zoskupenie takmer milión individuálnych fotografov. FIAP zároveň zastrešuje prestížnu celosvetovú súťaž a výstavu fotografií Fotosalón FIAP.V roku 2017 bol  ako jeden zo štyroch organizátorov  pre prípravu aktuálneho Fotosalónu schválený Fotoklub Reflex pôsobiaci pri Vihorlatskom múzeu v Humennom, spolu s hlavným organizátorom Fotoklubom Danube a  Kultúrnym centrom Donji Milanovac (Srbsko),  Fotoklubom Vidin Bulgaria (Bulharsko) a  Fotografickou skupinou „Jesenice“ (Slovinsko).
V roku 2018 sa do súťaže v štyroch kategóriách (Ľudia sveta (farebná alebo čiernobiela fotografia), Otvorená kategória - farebná fotografia, Otvorená kategória - monochróona fotografia a Príroda − farebná alebo čiernobiela fotografia) prostredníctvom 5 042  diel zapojilo  344 fotografov z 56 krajín. Elektronickou formou registrované  fotografie hodnotila  medzinárodná porota v zložení Borislav Milovanovic (Srbsko),  Tomasz Okoniewski (Poľsko) a Miroslav Vasil  (Slovensko). Vybraný súbor ocenených diel prezentuje prehľad o súčasnom charaktere a vývoji umeleckej fotografie v celosvetovom meradle a zároveň  poukazujú na rôznorodé prístupy k fotografickému umeniu v odlišných kultúrnych, politických a sociálnych podmienkach. Výstava je verejnosti prístupná od 8. septembra  do 7. októbra 2018. Výstavný projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------