Tlačové správy

do roku 201620172017/22017/32018/12018/22018/32019/12019/2

ARCHEOLÓGIA HORNÉHO ZEMPLÍNA
26. 5. − 28. 7. 2019

Výstava archeologických nálezovdokumentuje proces osídľovania regiónu a vývoj jednotlivých kultúr na našom územíod čias doby kamennej po novovek. Siaha do obdobia  najdlhšieho úseku pravekých ľudských dejín − od čias doby kamennej, predstavuje periódu doby bronzovej, železnej, vrcholného stredoveku,  až do obdobia novovekých objavov. Databáza vystavených artefaktových nálezov je členená chronologicky a podľa archeologických kultúr  na našom území. Vystavené trojrozmerné exponáty dopĺňajú textové, nákresové a audiovizuálne sprievodné záznamy približujúce periodizáciu dejín a ďalšie artefaktové pramene archeológie  na území regiónu v podobe pohrebísk, sídlisk a hradných stavieb.
Vystavované artefakty pochádzajú z náhodných objavov i nálezov v rámci  systematických výskumov a archeologických prieskumov v regióne. Najstaršie vystavené nálezy  v podobe pravekých kamenných nástrojov pochádzajú  z obdobia 250 000 rokov pred Kristom a nájdené boli  v blízkosti Humenného, Čertižného, Kochanoviec, Brestova a Hažína. Jeden z najväčších nálezových súborov dokumentuje praveké osídlenia  z obdobia 6 000  rokov pred Kristom.  Kolekcia predstavuje stovky kusov kamennej industrie, hlinených nádob,  keramiky a ozdôb.Napríklad kamene na opracovávanie nástrojov a drvenie zrna a množstvo nádob, ktoré používali pravekí ľudia v období neolitu na dnešnom Sídlisku pod Sokolejom v Humennom.Etapu doby bronzovej reprezentuje vystavený bohatý nález pokladu z lokality na Sídlisku I v Humennomz obdobia 1500 rokov pred Kristom.
Novšie stredoveké nálezy najmäz lokalít hradov Brekov a Jasenov a kaštieľa v Humennom predstavujú zlomky kachlíc, porcelánu, skla, mince, šperky, množstvo kovových, kamenných a mramorových stavebných častíc. Medzi ukážkami sa nachádza prsteň zo 14. storočia, súbor mincí z medi a striebra z obdobia kráľa Mateja Korvína, množstvo glazovaných kachlíc, porcelánu, hroty šípov, falconetových nábojníc a ďalších predmetov. K najnovším novovekým nálezom patrí stavebná  keramika  v podobe črepov kachľových pecí z niekdajších kaštieľskych skleníkov, ktoré sa rozprestierali na ploche dnešného areálu skanzenu.
Vystavované archeologické artefakty pochádzajú zo zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom a časť ukážok zo zbierok Zemplínskeho múzea v Michalovciach.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


_______________________________________________________________________________

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MÚZEÍ 2019

Dňa 26. mája 2019 so začiatkom o 14. hodine otvára Vihorlatské múzeum v Humennom všetky svoje expozície, výstavy  a kultúrno-zážitkové  podujatia - v objekte renesančného zámku (sídle Vihorlatského múzea) a v areáli skanzenu v rámci tridsiateho tretieho ročníka programu Medzinárodného dňa múzeívo Vihorlatskom múzeu v Humennom.
Počas návštevy kaštieľa pozývame návštevníkov na prehliadku komnát s pôvodným mobiliárom,historickými bytovými doplnkami, bohatou obrazovou zbierkou, kolekciou starobylých zbraní a hodinových strojov. Pozornosť návštevníkov upriamujeme, okrem vzácnej nástennej výmaľbymiestností na  novonadobudnuté zbierkové predmety v umeleckohistorickej expozícii múzea, ako aj vnímanie architektonického usporiadania jednotlivých miestností kaštieľa, ktoré tvorí jedinečná baroková enfiláda na prízemí a poschodí kaštieľa v jeho južnej časti.
V rámci prehliadkovej trasy v kaštieli ponúkame interiér pôvodnej kaštieľskej kaplnky zo 17. storočia, dnes sakrálnej expozície múzea, v ktorej sú vystavené  sakrálne maľby, sochárske diela, ukážky liturgického odevu a predmetov kultového charakteru z nášho regiónu. Na ploche revitalizovanej prírodovednej expozície predstavujeme textom, obrazom a trojrozmernými  exponátmi zástupcov živočíchov severovýchodného Slovenska. Súčasťou expozície je výstava geologických vzoriek, minerálov, hornín a vzácnych skamenelín. Spolu s doterajšími exponátmi prvýkrát vystavuje múzeum  zaujímavú ukážku  inváznych živočíchov na našom území a  veľkorozmerné dermoplastické preparáty jelenice a jeleňa - kráľa našich lesov (Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia).
Vo výstavných priestoroch je sprístupnená nová výstava prezentujúca ukážky zo starších a nových archeologických výskumov na Zemplíne. Výstava Archeológia horného Zemplína zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom a Zemplínskeho múzea v Michalovciach pozýva na prehliadku archeologických artefaktov od obdobia staršej doby kamennej po 20. storočie. Predmety z kameňa a hliny, staré viac než 6 000 rokov pred Kristom, spolu s vykopávkami z bronzu, drahých kovov,  železa, keramiky a skla v podobe úžitkových i umeleckých predmetov z jednotlivých období ľudských dejín až po súčasnosť, ožívajú na výstave novým príbehom plynutia dejín.Súčasťou výstavnej ponuky múzea je stála výstava dobových fotografií interiéru humenského kaštieľa  z 19. storočia Kaštieľ v zrkadle času a putovná výstava fotografií autorov z Prešovského kraja Hráme spolu. V manželstve, v rámci programu týždňa manželstva na území Prešovského kraja a výstava diel ukrajinských autorov Farebné spomienky.
V areáli skanzenu sa o 14.30 hod. uskutoční v kostolíku sv. Michala Archanjela bohoslužba  a o 16. hodine  kultúrny folklórny program.  Prehliadku skanzenu a kolorit  podhorskej dediny z 19. storočia pripomenúod 14. hodiny rekreačná jazda na koňoch a  ukážky tradičných remesiel a umeleckej výroby - kováčstva, tokárstva, hrnčiarstva a podmaľbyna sklo. Súčasťou prehliadky jednotlivých objektov expozície sú ukážky diel insitných umelcov a agroartové umelecké dielo − prvok spojenia poľného umenia, histórie a ekológie v skanzene.
Napriek prebiehajúcej rekonštrukcii kaštieľa ponúkame návštevníkom unikátne zábery na výsledky procesu reštaurátorských prác v rámci uchovávania kultúrneho dedičstva v praxi a ojedinelú ukážku premeny najvýznamnejšej kultúrnej pamiatky v regióne do podoby pôvodnej historickej podoby z 19. storočia. Zároveň si dovoľujeme oznámiť návštevníkom, že vstup do všetkých expozícií kaštieľa je od začiatku tohto roka bezbariérový s využitím osobného výťahu s osvetlením a dorozumievacím zariadením vo východnej časti kaštieľa. Nedeľný slávnostný program je koncipovaný akoprezentácia múzejných činností, stretnutie rodín,  priaznivcov a podporovateľov múzea a všetkých, ktorí sa spoločným úsilím podieľajú na spoznávaní a prezentovaní kultúrneho dedičstva regiónu.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

_______________________________________________________________________________


ŠTÚROV  ZVOLEN 2019
6. 5. 2019 o 8.00 hod.
Vihorlatské múzeum v Humennom ako organizátor XXXIII. ročníka regionálneho kola celoslovenskej súťaže v rétorike  Štúrov Zvolen  2019 pozýva záujemcov z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce  dňa 6. mája 2019 so začiatkom o 8.00 hod. na  súťažnú prehliadku detskej rétorickej zdatnosti.
Súťaž v rétorike prebieha v troch kategóriách mladších a starších žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Podľa stanov súťaže sa mladší súťažiaci  prezentujú prerozprávaním textu  s  autorským dotvorením jeho záveru. Starší žiaci súťažia podaním autorsky pripravenej témy a zadanej témy bez žánrového obmedzenia. Stredoškoláci sa do súťaže zapájajú autorsky pripravenou témou a vyžrebovanou témou s určeným žánrom.
Vyhlasovateľom súťaže je mesto Zvolen a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Víťazi regionálneho kola z jednotlivých kategórií postupujú do celoslovenského kola súťaže vo Zvolene.
Podujatie zamerané na posilnenie záujmu o slovenský jazyk, sebavzdelávanie, samostatnú tvorivú činnosť a rozvoj verbálno-komunikačných schopností mládeže sa uskutoční v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom.
Informácie na: osveta@muzeumhumenne.sk

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

_______________________________________________________________________________

HRÁME SPOLU! V MANŽELSTVE
16. 4. − 31. 5. 2019
Putovná výstava ocenených  fotografií autorov z Prešovského kraja pod názvom Hráme spolu! V manželstve je vo výstavných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom verejnosti prístupná do konca mája 2019.
Autorské diela vznikli počas fotosúťaže vyhlásenej Prešovským samosprávnym krajom a Občianskym združením Naruby v rámci podujatí Národného týždňa manželstva na území Prešovského samosprávneho  kraja.
Výstavnú kolekciu tvorí dvadsať čiernobielych a farebných fotografií odkazujúcich na vzácnosť partnerských vzťahov. Autorské diela spolu  vytvárajú pestrý kaleidoskop situácií, prostredí, pocitov a nálad všedných i vzácnych chvíľ ľudského života tvoriacich príbeh manželstva.  Jeho široký časový a priestorový rádius zachytený na jednotlivých snímkach ponúka priestor k zamysleniu, zastaveniu a prehodnoteniu myšlienok a postojov. Nabáda k objavnej ceste  nachádzania skutočných významov manželského súžitia, ktoré do života prináša oveľa viac, ako len definovanú  právnu a spoločenskú inštitúciu.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

_______________________________________________________________________________

DEŇ PRIATEĽSTVA
18. máj  2019

Deň priateľstva a dobrosusedstva  je tradičné medzinárodné podujatie, ktoré každoročne prebieha na slovensko-ukrajinskom pohraničí. V tomto roku si pripomíname jeho osemnáste pokračovanie. Program medzinárodného napĺňania slovensko-ukrajinskej spolupráce, kultúrnej výmeny a nových spoločných projektov sa  uskutoční dňa 18. mája so začiatkom o 9. hodine v areáli Obecného úradu v obci Ubľa v okrese Snina. Organizátormi podujatia sú Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, obec Ubľa, SESO, s.r.o., Zakarpatská oblastná štátna administrácia a Zakarpatská oblastná rada. 

_______________________________________________________________________________

AGROART − POĽNÉ UMENIE V SKANZENE
Interaktívne podujatie pre školy
25. 4. 2019

Podujatie pod názvom Agroart − poľné umenie v skanzene prebieha v areáli Expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom ako súčasť múzejného projektu objektového vyučovania  pre školy pod názvom Ku koreňom, tradíciám, hodnotám...
Cieľom zážitkového podujatia pre žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl s výtvarným nadaním je poskytnúť priestor k sebaprezentácii pri tvorbe umeleckého diela ako autorskej výpovede. Zároveň aj upriamiť pozornosť mladých ľudí na otázky súvisiace s poznávaním a ochranou kultúrneho a prírodného dedičstva vo svojom okolí. Lektorom podujatia je Mgr. art. Peter Králik, tvorca a predstaviteľ agroartu odkazujúceho na výtvarný smer landartu, umeleckého smeru vychádzajúceho z krajinného umenia.
V rámci podujatia sa žiaci zoznámia s podstatou umenia agroartu ako výtvarného pohľadu na prirodzené vegetačné procesy, ľudské zásahy v agrárnej krajine a  spojenia prírody a výtvarnej kreativity. Žiaci sa priamo zapoja do konkrétnych činností pri tvorbe výtvarného diela na políčku v areáli skanzenu. V rámci environmentálnej výchovy sa žiaci dozvedia informácie o výbere vhodných plodín, ich význame pre prírodné prostredie. V  spojení s regionálnou tradíciou získajú základné informácie o archetypálnych znakoch tvoriacich súčasť tradičnej kultúry regiónu, ktoré sa v podobe dekoratívnych prvkov používajú dodnes. Solárny symbol ako jeden z najstarobylejších znakov sa stane vizuálnym podkladom  vzniknutého diela.
Podujatie je symbolickým spojením moderného i tradičného ľudového umenia, prvkov regionálnej kultúry, ako aj budovania zodpovedného vzťahu k životnému kultúrnemu a prírodnému priestoru.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

_______________________________________________________________________________

Tvorivá dielňa k výstave Farebné spomienky
8., 9. 4. 2019

Tvorivá dielňa k výstave Farebné spomienky pozýva žiakov druhého stupňa základných škôl k pochopeniu výtvarných diel a ich interpretácii. Cieľom stretnutia s umením je predstaviť moderné a súčasné ukrajinské umenie mladým ľuďom na Slovensku. V priebehu tvorivej dielne sa účastníci zoznámia s dielom a jeho autorom prostredníctvom samostatného poznávania. Jednotlivé aktivity súčasne rozvíjajú tvorivé myslenie a zručnosti detí. Reagujú na vystavené výtvarné diela, a tým napomáhajú žiakom porozumieť umeniu.  Súčasťou programu je prehliadka expozícií a aktuálnych výstav v múzeu.

Mgr. Dana Kataniková
Vihorlatské múzeum v Humennom

_______________________________________________________________________________

KARPATSKÁ KRASLICA 2019
28. 3. − 30. 4. 2019
výstava a predaj kraslíc

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Krajskou organizáciou Únie žien Slovenska v Prešove pozývajú širokú verejnosť  v dňoch od 28. marca  do 30. apríla 2019 na XXVII. ročník medzinárodnej  súťažno-prezentačnej výstavy kraslíc  Karpatská kraslica 2019.
Aktuálny ročník podujatia je poctou nositeľom kultúrnej tradície a oslavou ľudovej umeleckej tvorivosti v širokej palete  tradičných i nových techník a vzorov starobylého umenia. Súbor viac než  tisíc vystavovaných kraslíc pochádza od vyše stovky autorov z jednotlivých regiónov Slovenska, Ukrajiny, Poľska a Maďarska.
Súčasťou prezentovanej výstavy je mimoriadna kolekcia zachovanej tradičnej výzdoby kraslíc-písanok z bohatej tvorby jednej z najvýznamnejších krasličiarok horného Zemplína pani Zuzany Kapráľovej (1924 − 2018) zo Stakčína. Zbierka takmer stovky kraslíc s pôvodnou, prevažne florálnou výzdobu je vzácnou ukážkou ojedinelého  umeleckého cítenia  a  neobyčajného súzvuku autorky s prírodou. Vystavované kraslice z karpatského prostredia dopĺňajú  ukážky zbierkových predmetov etnografického zbierkového fondu Vihorlatského múzea  v Humennom v podobe repliky šesťstoročnej kraslice pochádzajúcej z Ukrajiny a obrazovej prezentácie kraslíc vyhotovených tradičnými technikami zdobenia.
Aktuálna výstava kraslíc spojená s predajom potrvá vo Vihorlatskom múzeu v Humennom do 30. apríla 2019  −  počas pracovných dní v čase od 9. do 17. hodiny, počas voľných dní  (6., 7., 13., 14. apríla 2019) v čase od 13. do 17. hodiny.
Ďakujeme všetkým autorom a návštevníkom výstavy za podporu podujatia a úsilie  uchovávať a prezentovať  kultúrne dedičstvo  karpatského regiónu.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing

_______________________________________________________________________________

SPEVY MÔJHO RODU
15. ročník celoslovenského festivalu rusínskych ľudových piesní
24. − 26. marec 2019

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s partnermi, Rusínskou obrodou na Slovensku, Ľubovnianskym osvetovým strediskom v Starej Ľubovni, Prešovským samosprávnym krajom, Maticou slovenskou a mestom Medzilaborce, pozýva v dňoch  24. − 26. marca 2019 na 15. ročník celoslovenského festivalu rusínskych ľudových piesní Spevy môjho rodu.
Jubilejný ročník festivalu rusínskej piesne  je prostredníctvom  slávnostne uvedeného CD nosiča pod názvom Piesne Márie Čokynovej venovaný spomienke na  prvú laureátku tohto festivalového podujatia  Máriu Čokynovú  z Uble.
Úvodnou súčasťou festivalového programu bude dňa 24. marca metodicko-vzdelávacia Tvorivá dielňa Vihorlatského múzea pre súťažiacich zameraná na nácvik spolupráce s orchestrom. V rámci súťažného a prezentačného programu sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom a v Dome kultúry v Medzilaborciach predstaví 45 najlepších detských a mládežníckych spevákov rusínskych piesní z regiónov Snina, Medzilaborce, Humenné, Prešov, Stropkov, Svidník, Bardejov a Stará Ľubovňa. Festival hudobne zastrešuje ľudová hudba členov folklórnych súborov Chemlon Humenné, Torysa Prešov a Súkromnej základnej umeleckej školy Kudlovská Humenné. Predníkmi ľudovej hudby budú Mgr. art. Vierka Hajduková, členka Štátnej filharmónie Košice a Štefan Gálik. Súťažné výkony spevákov bude hodnotiť odborná porota v zložení doc. Vladimír Marušin, ArtD., štátny radca MK SR, pedagóg Hudobnej katedry Prešovskej univerzity, hlasový pedagóg Mgr. Lenka Magurová, DiS.art. a pedagóg hudby Miroslav Dzijak, DiS.art.
Podujatie realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, Prešovského samosprávneho kraja a mesta Medzilaborce.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing

_______________________________________________________________________________

O TVORIVOM ŽIVOTE S MILANOM ZELINKOM
Dokumentačno-literárny cyklus pre školy
22. 3. 2019 o 8 00 hod.

Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci múzejno-osvetovej činnosti pripravuje dňa 22. marca 2019 so začiatkom o 8. hodine pokračovanie cyklu dokumentačno-literárnych stretnutí s významnými osobnosťami regiónu. Podujatie pre stredoškolskú mládež v priestoroch koncertnej siene Vihorlatského múzea v Humennom je  venované tvorbe spisovateľa Milana Zelinku.
Súčasný slovenský prozaik Milan Zelinka z Humenného,  rodák z Igramu pri Senci, pôsobí na literárnej scéne od 60. rokov 20. storočia. Je autorom takmer dvoch desiatok literárnych diel, trojnásobným nositeľom nominácie na literárnu cenu Anasoft litera (2006, 2008, 2013), ktorej sa za  románovú novelu  Teta Anula stal v roku 2008 víťazom.  V tom istom roku prinieslo už ocenené dielo autorovi titul  korunného princa Ceny cien za rok 2007 (Revue aktuálnej kultúry). Milan Zelinka dnes patrí k najvýraznejším prozaikom, ktorí budujú svoje diela na realistickom základe, avšak s majstrovským  magickým stvárnením reálií.
O tvorivom živote,  v ktorom sa všedné i výnimočné zážitky menia na literárnu predlohu a literárny titul na životný zážitok, porozpráva počas stretnutia v múzeu sám autor pán Milan Zelinka.
Prosíme školy, aby sa v prípade záujmu  prihlásili na podujatie vopred. Kontakt: Mgr. K. Strížová, 057 775 22 40 alebo e-mail: osveta@muzeumhumenne.sk. Vstupné: 1,50 eura/žiak)

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing

_______________________________________________________________________________

DEŇ VODY V MÚZEU
18. − 22. marec  2019

Pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec) ponúka Vihorlatské  múzeum interaktívne podujatie určené žiakom nižších ročníkov základných škôl a žiakom predškolských zariadení. Prírodovedné oddelenie Vihorlatského múzea pripravilo v čase od 18. marca do 22. marca 2019 tematický program zameraný na problematiku využívania a ochrany vodných zdrojov.
Aktuálnou témou tohtoročných environmentálnych a spoločenských aktivít na podporu celosvetovej kampane Svetového dňa vody je dostupnosť a bezpečnosť vody pre každého. Súčasťou múzejného programu Dňa vody v múzeu bude hľadanie súvislostí medzi klimatickými, hospodárskymi a spoločenskými javmi, ktoré súvisia s  fenoménom vodného manažmentu.
Vhodnou formou v prednáškovej časti, diskusiou, praktickými aktivitami a hrami budeme hľadať odpovede na otázky, akú úlohu zohráva voda pri celosvetových konfliktoch, ako  súvisí zachovanie a podpora domorodých spoločenstiev so zachovávaním vodných zdrojov, čo znamenajú výzvy − voda pre všetkých, právo na vodu, bezpečná voda a čo môže aj dieťa urobiť pre dostupnosť bezpečnej vody v globálnej spoločnosti.  V rámci praktických ukážok a prehliadky prírodovednej expozície priblížime žiakom význam vody pre zachovania existencie flóry a fauny.
Cyklus podujatí bude prebiehať v múzejnej učebni  a v prírodovednej expozícii múzea. Na podujatie je potrebné sa vopred ohlásiť. Kontakt: prirodoveda@muzeumhumenne.sk, 057/7752240, RNDr. Zuzana Andrejčáková.
Vstupné: 0,50 eura/dieťa do šesť rokov, 1,00 eura/žiak. 

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing
_______________________________________________________________________________

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2019
19. 3. 2019 (Kaštieľ Snina)
20. 3. 2019 (Vihorlatské múzeum v Humennom)

Vihorlatské múzeum v Humennom ako organizátor okresnej  prehliadky 65. ročníka celoslovenskej  postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín 2018 pozýva súťažiacich a priaznivcov umeleckého prednesu z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce  na okresné kolo súťaže.
Tohtoročná súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy sa koná v roku 160. výročia narodenia Pavla Országha Hviezdoslava, v osobe ktorého si pripomíname jednu z najvýznamnejších osobností slovenskej literatúry a kultúry. Súťaž Hviezdoslavov Kubín  je najstaršou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a vrcholným podujatím tejto kategórie na Slovensku.
Pre účastníkov z okresu Snina sa súťaž uskutoční 19. marca  so začiatkom o 8.30 hod. v Kaštieli v Snine, Ulica kapitána Nálepku 71, 066 01 Snina.  Súťažiacich z okresov Humenné a Medzilaborce očakávame 20. marca 2019 so začiatkom o 8.00 hod. v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné. Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Strížová, osveta@muzeumhumenne.sk, 057 775 2240
Vihorlatské múzeum zároveň ďakuje všetkým recitátorom a pedagógom za podporu pri spoločnom úsilí o rozvoj a prezentáciu umeleckého slova ako kultúrnej a umeleckej hodnoty.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing
_______________________________________________________________________________

FAREBNÉ SPOMIENKY
28. 2. − 15. 4. 2019
Vernisáž výstavy dňa 28. 2. 2019 o 15.00 hod.
Kurátor výstavy: akademický maliar Andrej Smolák

Výstava Farebné spomienky predstavuje v rámci múzejného projektu Stretnutie kultúr v múzeu tvorbu štrnástich  ukrajinských výtvarníkov z Kyjeva, Mukačeva, Užhorodu, Perečína  a Izmailu. Vystavujúci autori, predstavitelia rôznych výtvarných smerov,  prezentujú prostredníctvom maľby rozmanité  prírodné živly a človečenské nálady v nekonečnom spektre farieb, žánrovom a technickom stvárnení. Súbor vystavovaných diel  je farebnou mozaikou autorských výpovedí o pocitoch, túžbach a spomienkach.
Výstava je ojedinelou príležitostnou kolekciou abstraktnej mysterióznej krásy i realizmu v čarokrásnych malebných krajinkách a  poetických zátišiach zachytených na  vystavovaných obrazoch. V nejednom prípade sa autori vo svojich farebných spomienkach pristavujú v prostredí prírody Polonín horného Zemplína, ktoré tvorili kulisy maliarskych plenérov organizovaných Galériou Andrej Smolák počas uplynulých ročníkov výtvarného festivalu.
V galerijných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom je výstava ukrajinských výtvarníkov v spolupráci s Galériou Andrej Smolák v Snine sprístupnená od 28. februára do 15. apríla  2019. Výstava je spojená s predajom výtvarných diel. Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
Mgr. Jana Fedičová

_______________________________________________________________________________

STRETNUTIE KULTÚR V MÚZEU
28. 2. 2029

Projekt Vihorlatského múzea v Humennom zameraný na   prezentáciu kultúr  v regióne horného Zemplína a posilnenie príslušnosti k spoločným univerzálnym koreňom kultúrnych hodnôt európskeho dedičstva pokračuje dňa 28. februára 2019 spoločensko-kultúrnym stretnutím s ukrajinskou kultúrou.
Program podujatia v rámci multižánrovej prezentácie ukrajinskej kultúry na pôde Vihorlatského múzea ponúka účastníkom so začiatkom o 15. hodine slávnostnú vernisáž a prehliadku výstavy štrnástich ukrajinských výtvarníkov s kurátorským vystúpením akademického maliara Andreja Smoláka. Predajná výstava ukrajinských výtvarníkov pod názvom Farebné spomienky v spolupráci s Gelériou Andrej Smolák bude vo Vihorlatskom múzeu verejnosti prístupná do 15. apríla 2019.
V kultúrnom programe z bohatej ľudovej i súčasnej hudobnej a tanečnej tradície Ukrajiny sa predstavia dievčenská spevácka skupina Bosoročky, mužská spevácka skupina Hačure a žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy na Kudlovskej ulici v Humennom. Súčasťou stretnutia bude v závere podujatia ochutnávka tradičných jedál ukrajinskej kuchyne.  Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. 
Mgr. Jana Fedičová

_______________________________________________________________________________

Národný týždeň manželstva vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
Manželia na portrétoch

Vihorlatské múzeum v Humennom sa pripája k celosvetovej iniciatíve podporujúcej inštitút manželstva v rámci kultúrnych podujatí Národného týždňa manželstva 2019. Širokú verejnosť pozývame na tematickú komentovanú prehliadku umeleckohistorickej expozície múzea v objekte renesančného kaštieľa pod názvom Manželia na portrétoch. Podujatie sa v rámci projektu Prešovského samosprávneho kraja koná pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského. 
Komentované vstupy do expozície budú  prebiehať denne v termíne od 11. do 15. februára 2019 v čase od 10. hodiny v trvaní 60 minút. Manželské páry srdečne vítame so zľavneným vstupným.
Verejnosti ponúkame ojedinelý  historický exkurz do minulosti  kaštieľa, spoločenských i hospodárskych vzťahov na humenskom panstve a území Uhorska, ktoré od stredoveku  písali jednotlivé manželské páry zobrazené na portrétoch v kaštieli.  Priblížime postavenie manželov i inštitúcie manželstva v rámci súdobých sociálnych rolí i obyčajných ľudských osudov v konkrétnych historických obdobiach, keď manželské zväzky boli  nástrojom mocenského vplyvu sobášnej politiky, ale aj  lásky romantickej a tragickej. 
Prostredníctvom manželov na portrétoch vstúpime do života jedného z najvýznamnejších panovníckych manželstiev a  objasníme zaujímavé, doteraz menej známe epizódy zo života najväčšej európskej panovníčky Márie Terézie. Predstavíme jednu z najzáhadnejších žien politiky 17. storočia  cisárovnú a uhorskú i českú kráľovnú Eleonóru Magdalénu Teréziu Falcko-Neuburskú v šťastnom, takmer tridsaťročnom manželskom  zväzku s cisárom Leopoldom I. Oživíme  osudy hynúcej lásky krásnej Juliany Erdödy a Štefana Csákyho, ktorému vďačíme za najkrajšie zdobené miestnosti v kaštieli zo začiatku 18. storočia.  Na pomyselnom putovaní históriou humenského kaštieľa na  prahu 19. storočia, otvoríme kroniku  osudov manželov  posledného šľachtického rodu Andrássyovcov − s najbohatšou nevestou Uhorska z humenského panstva,  tromi bratmi − Emanuelom, nazývaným „Železný gróf“, Júliusom, zvaným „Krásny obesenec“ a najmladším Aladárom a ich krásnymi manželkami, dvornými dámami cisárovnej Sisi, ako aj najvýraznejším symbolom romantického vzťahu grófa Dionýza Andrássyho a neurodzenej Františky Hablawetz.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

_______________________________________________________________________________


Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva autorov kraslíc na medzinárodnú súťažnú výstavu kraslíc 
Karpatská kraslica 2019

Vihorlatské múzeum v Humennom  ako hlavný organizátor podujatia, v spolupráci s Úniou žien Slovenska, krajská organizácia Prešov, pozývajú širokú verejnosť k aktívnej účasti na XXVII. ročníku medzinárodnej súťažnej výstavy Karpatská kraslica 2019.
Všetkých autorov kraslíc, bez rozdielu veku a použitej techniky zdobenia, pozývame aby svojimi dielami obohatili medzinárodnú súťažnú výstavu Karpatská kraslica 2019 a stali sa nositeľmi tradície osobitej ľudovej kultúry, ktorá spája naprieč hraniciam. Súťažné kolekcie autorov prijímame na adrese Vihorlatského múzea v Humennom, Námestie slobody 1, 066 01 Humenné do 15. marca 2019 (podrobné podmienky účasti nájdu záujemcovia na www.muzeumhumenne.sk, tel. 057 775 2240, sekretariat@muzreumhumenne.sk). Tohtoročná výstava kraslíc vo Vihorlatskom múzeu v Humennom bude verejnosti prístupná od 23. marca  do 30. apríla 2019.
Doteraz prezentovalo Vihorlatské múzeum v Humennom do  22 000 kraslíc od takmer 500 autorov z Čiech, Ukrajiny, Poľska, Maďarska, Rumunska a všetkých regiónov Slovenska. Dvadsaťsedem ročníkov výstavy navštívilo takmer päťdesiat a pol tisíc návštevníkov. Našim úsilím je uchovávanie a prezentácia  bohatej duchovnej tradície karpatského regiónu a vytvorenie priestoru k prezentácii, vzájomnej výmene skúsenosti a spolupráci autorov kraslíc  z celého Slovenska a priľahlých krajín karpatskej oblasti.
Vihorlatské múzeum v Humennom zároveň ďakuje všetkým autorom kraslíc a podporovateľom myšlienky uchovávania kultúrnych tradícií za aktívnu účasť a záujem pri podpore podujatia, ktoré sa prezentáciou tradičného umenia zdobenia kraslíc stalo novým symbolom cezhraničných kontaktov, väzieb a priateľstva národov a národností žijúcich v karpatskej oblasti.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing

___________________________________________________________________________________

Vihorlatské múzeum v Európskom roku kultúrneho dedičstva


Na prahu nového roka oslovuje Vihorlatské múzeum v Humennom svojich návštevníkov, partnerov a priaznivcov novým nástenným kalendárom prezentujúcim najmalebnejšie zátišia areálu skanzenu Vihorlatského múzea v Humennom.
Dvanásť kalendárnych listov prináša pozdrav z minulosti − z dreva, hliny, kameňa a tkaniny vytvorenú rázovitú ľudovú bytovú, hospodársku a sakrálnu architektúru východokarpatského regiónu. Našim zámerom je nielen zaznamenať múzejné exponáty, atmosféru minulých čias, tradícií a  pripomínať jedinečnosť nami spravovaných hodnôt. Ponúkame priestor pre aktívny vstup do múzejných projektov oživenej histórie, ktorá pre súčasníkov i budúce generácie vytvára platformu zdieľaného spoločného kultúrneho dedičstva. Spoločne tak zhmotňujeme spomienky, oživujeme technológie, vzdelávame mládež, otvárame možnosti regiónu, spájame ľudí  a projektujeme budúcnosť.
Kalendár Skanzen v Humennom 2018 je našim vkladom do spoločných aktivít v rámci prebiehajúceho roka 2018 − Európskeho roka kultúrneho dedičstva. Pozývame Vás všetkých vstúpiť s nami  do miest, kde sa minulosť stretáva s budúcnosťou a nachádzať v nich priestor pocitu spoločného domova. 
.... kalendár 2018 ...

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


___________________________________________________________________________________

REŠTAUROVANIE IZBY UHORSKÝCH KRÁĽOV 2018

Projekt podporila NADÁCIA VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom od 15. januára 2018 pokračuje v záchrane jedinečnej interiérovej výzdoby kaštieľa v Humennom v rámci projektu reštaurovania obrazov v Izbe uhorských kráľov. Zámerom projektu je záchrana pätnástich malieb na plátne s drevenými podrámami. ktoré tvoria unikátnu nástennú galériu všetkých uhorských panovníkov. Diela pochádzajú z obdobia 18. storočia a tvoria súčasť unikátnej kaštieľskej nástennej interiérovej výzdoby.
Nástennú výzdobu Izby uhorských kráľov dotvárajú vyobrazenia erbov všetkých území Uhorska, neskôr Rakúsko-Uhorska a rozsiahla centrálna stropná maľba s personifikáciou uhorského súdnictva. Takáto ucelená galéria uhorského panovníckeho stavu je v európskom priestore jediná. Na Slovensku predstavujú nástenné maľby v humenskom kaštieli najzachovalejšiu neskorobarokovú interiérovú dekoráciu.
Projekt záchrany zachovania jedinečnej kaštieľskej  interiérovej výzdoby pre budúce generácie finančne podporila Nadácia VÚB. Reštaurátorské práce budú do 30. novembra 2018 prebiehať pod dohľadom akademického maliara a autorizovaného reštaurátora Ľubomíra Cápa. Spoločným úsilím smerujeme ku komplexnému zreštaurovaniu Izby uhorských kráľov, ako celku vysokej umeleckej a historickej hodnoty, ktorá sa pravom zaraďuje k unikátom interiérovej výzdoby v rámci Európy.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

___________________________________________________________________________________

Kaštieľ v zrkadle času


Stála výstava dobových fotografií kaštieľa − sídla Vihorlatského múzea v Humennom  ponúka zábery od najstarších dochovaných vyobrazení štvorkrídlového objektu kaštieľa a priľahlého parku v Humennom na rytine z obdobia druhej polovice 17. storočia po dnešok. Súbor takmer tridsiatky vystavovaných veľkoformátových fotografií zachytáva bohatosť interiérového vybavenia jednotlivých kaštieľskych komnát a vnútorného kaštieľskeho nádvoria z obdobia 19. až začiatku 20. storočia, keď bol kaštieľ obývaný poslednými majiteľmi šľachtického rodu Andrássy.
Súčasťou vystavovaných fotografií sú aj dosiaľ nezverejnené snímky pochádzajúce z rodinného albumu potomkov Andrássyovcov žijúcich v Kanade. Nachádzajú sa medzi nimi zachytené komnaty, ktoré v súčasnosti Vihorlatské múzeum v Humennom spravuje ako súčasť umelecko-historickej expozície, ale aj priestory, ktoré sa v plynutí času výrazne zmenili alebo slúžia iným účelom. Návštevníci si tak majú možnosť porovnávať architektonické premeny kaštieľa až po súčasnosť, zoznámiť sa s pôvodným zariadením, bytovými doplnkami a umeleckými dielami kaštieľa ako dominanty mesta a najhonosnejšieho sídla horného Zemplína.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom