Tlačové správy

do roku 201620172017/22017/32018/12018/22018/32019/12019/2
OREST DUBAY − 100. VÝROČIE NARODENIA UMELCA
15. august − 31. október 2019   Vernisáž výstavy 15.  8. 2019 o 16.00 hod. 

Pri príležitosti 100. výročia narodenia významného  výtvarníka a pedagóga,  národného umelca Oresta Dubaya, rodáka z obce Veľká Poľana (okres Snina),  pripravilo Vihorlatské múzeum v Humennom výstavu výberu z bohatej tvorby autora.Slávnostná vernisáž výstavy Orest Dubay spojená s prezentáciou knižného titulu pod rovnomenným názvom sa koná dňa 15. augusta 2019 so začiatkom o 16. hodine v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom (Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín).
Orest Dubay (15.8.1919 Veľká Poľana - 2.10.2005 Bratislava) - grafik, maliar, sochár, ilustrátor a pedagóg patril k významným osobnostiam zakladateľskej generácie slovenských grafikov. Absolvoval odbor kreslenia na  Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Pedagogicky pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, neskôr ako rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Na domácej a zahraničnej výtvarnej scéne autor aktívne pôsobil od roku 1941.Bol členom niekoľkých zoskupení výtvarníkov a nositeľom významných domácich i zahraničných ocenení. V rokoch1988 −1989 venoval Orest Dubay rozsiahly súbor takmer 800 výtvarných diel Vihorlatskému múzeu (vtedy Vlastivednému múzeu) v Humennom ako inšpiratívny dar múzeu v rodnom kraji.Od roku 1994 nesie múzejná galéria čestný názov Galerijná sieň Oresta Dubaya. Vihorlatské múzeum si v tomto roku zároveň pripomína 25 rokov existencie Galerijnej siene Oresta Dubaya na svojej pôde.
Aktuálne vystavovaná výtvarná kolekcia pochádza zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom a predstavuje časť z darovaného súboru autorských prác. Výstava ponúka diela z rozsiahlej grafickej tvorby a maľby, bohato zastúpená je úžitková grafika (exlibris, poštové známky), ukážky ilustrácií, ideové návrhy diel a trojrozmerné výtvarné diela − plastiky z kameňa, dreva, porcelánu a sadry. Prierezovú autorskú výstavu dopĺňajú zapožičané rodinné fotografie, osobné predmety autora a výtvarné diela  súčasných autorov rodiny Dubayovcov.
Posledná súborná výstava diel Oresta Dubaya  vo Vihorlatskom múzeu v Humennom sa konala v roku 2009 pri príležitosti  nedožitého autorovho  jubilea deväťdesiatich rokov. V roku 2016 a 2017 prezentovalo múzeum dve komorné výstavy grafických diel autora pod názvom O večnej túžbe človeka... Grafika I. a Grafika II.   Autorov umelecký a ľudský odkaz v rámci osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste Humenné ocenilo mesto v roku 2016 udelením Ceny mesta Humenné.Výstava Orest Dubay potrvá vo Vihorlatskom múzeuv Humennom do 31. októbra 2019. Sprievodné podujatia k výstave  pre verejnosť a školskú mládež pripravuje Vihorlatské múzeum v Humennom do konca tohto roka.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

______________________________________________________________________________

Z DREVA  − ZO SRDCA
18. 7. −  31. 8. 2019
Vernisáž výstavy o 16.00 hod. (skanzen)
Výstava reprezentatívnej kolekcie insitnej drevorezby pod názvom Z dreva − zo srdca sa v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzen) Vihorlatského múzea v Humennom koná pri príležitosti 15. ročníka medzinárodného výtvarného plenéra Insita 2019.Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Takmer tri desiatky vystavených diel pochádzajú z tvorivej dielne rezbárov zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Ukrajiny −  účastníkov doterajších výtvarných plenérov insitnej tvorby vo Vihorlatskom múzeu v Humennom.Tematicky rôznorodá výstava predstavuje ukážky s tematikou kresťanskej ikonografie  i dedinského koloritu. Nájdeme ich v podobe monumentálnych drevených plastík, skulptúr a pôsobivých dekoratívnych predmetov v prírodnej i polychrómovanej farebnej úprave.
Úprimnosť insitnej tvorivosti  v prezentovaných  dielach vychádza z bohatosti  vlastnej fantázie autorov, využíva i  rozmanitosť tvaroslovia jednotlivých umeleckých slohov, ľudových a prírodných motívov. Diela charakteristické čistou rezbou,technickou dôslednosťou, naturalizmom i dekoratívnosťou sú nasýtené emóciou a symbolikou. Každé dielo je jedinečnou umeleckou výpoveďou o vzácnom súzvuku človeka a prírody. Výstava jepoctou umelcom so šikovnými rukami a srdom otvoreným načúvať  šepotu dreva. Zároveň aj spomienkou na predkov, ktorí do  jedného z najstarších prírodných materiálov vkladali svoje výpovede o budúcom kultúrnom dedičstve.
Vybraná kolekcia vystavených diel  pochádza zo súboru múzejných zbierok insitného umenia Vihorlatského múzea v Humennom. V súčasnosti sa v zbierkovom fonde insitného umenia nachádza vyše dvesto diel účastníkov doterajších ročníkov výtvarného plenéra Insita. Okrem drevorezby je v múzejných zbierkach zastúpená maľba, keramika, kameň a podmaľba na skle. Aktuálna výstava insitnej drevorezby potrvá v skanzene Vihorlatského múzea v Humennom do 31. augusta 2019.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
______________________________________________________________________________

INSITA 2019
15. ročník medzinárodného výtvarného plenéra insitnej tvorby
14.  − 19. JÚL 2019
V aktuálnom ročníku predstaví širokej verejnosti insitnú maľbu a rezbu desať umelcov zo Slovenska, Maďarska a Poľska. (Janka Cehlárová(SK) - maľba,Rudolf Kotlárik (SK) - maľba,Ján Timko (SK) - maľba, Martin Uličný (SK) - maľba,Marek Zimka (SK) - maľba, Lucia Vicová, (SK) - maľba,JánosGál (HU) - maľba a rezba, Marian Antoni Pażucha (PL) - maľba a rezba, RyszardWysocki (PL) - rezba,BeataWojtowicz(PL) - maľba).Väčšinu hosťujúcich umelcov tvoria v tomto roku  autori, ktorí sa plenéru v skanzene Vihorlatského múzea zúčastňujú po prvýkrát. Ich autorské diela budú opäť vznikať pred zrakmi návštevníkov denne od 9. do 18. hodiny (okrem dňa 16.7.2019).
V rámci plenérového programu sa dňa 18. júla so začiatkom o 16. hodine v areáli skanzenu uskutoční slávnostná vernisáž výstavy insitnej drevorezby zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom pod názvom Z dreva − zo srdca.Výstavná kolekcia  do 31. augusta 2019 ponúkatri desiatky diel európskych rezbárov, ktorí sa počas uplynulých ročníkov zúčastnili medzinárodného výtvarného plenéra Insita. Súčasťou záverečného programu 15. ročníka medzinárodného výtvarného plenéra insitných umelcov v skanzene Vihorlatského múzea  Insita 2019 bude sprístupnenie výstavy novovzniknutých autorských diel  insitných umelcov. Diela budú spolu s tematickou výstavou Z dreva − zo srdca vystavené v areáli skanzenu počas letnej  sezóny a stanú sa súčasťou múzeom budovaného zbierkového fondu európskeho insitného umenia.
Múzejným zámerom je podporiť spoluprácu  pri rozvíjaní výtvarných zručností v insitnom umení a prejavoch ľudovej tvorby, ako súčasti spoločných hodnôt  európskeho kultúrneho dedičstva.  Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

______________________________________________________________________________

PRÁZDNINY V MÚZEU − Učenie pre poznanie, zábava pre radosť a oddych bez nudy
1.JÚL −  9. AUGUST 2019
Pracovné dni: 9.00 − 15.00 hod.


Múzejný prázdninový program pre deti v denných školských táboroch, centrách voľného času, detských kluboch, združeniach a detských letných táborochje zameraný na hravé vzdelávanie a pozitívne  prázdninové zážitky. Podujatie Prázdniny v múzeu prebieha počas pracovných dní od 1. júla do  9. augusta 2019 v čase od 9. do 15. hodiny. 
Takmer hodinový scenár  je koncipovaný ako dobrodružné cestovanie časom medzi zbierkovými predmetmi, s ktorými sa spájajú zaujímavé príbehy z histórie. Sprostredkúva objavovanie starých a zabudnutých remesiel, remeselných predmetov a výrobkov, stretnutie s umením, ľudovou slovesnosťou, tvorivými zážitkami, ako aj skúmanie bežných i nevšedných prírodných dejov a vývoja prírody okolo nás. Podľa jednotlivých tém prebiehajú podujatia v špecializovanej múzejnej učebni a múzejných expozíciách (umeleckohistorickej, sakrálnej, prírodovednej) v kaštieli a v areáli skanzenu.
Prázdninový program pre deti ponúka zaujímavo strávený čas s možnosťou zábavného rozširovania vzdelanostných rozhľadov a spestrenie voľnočasových aktivít umocnených nevšedným múzejným prostredím v detskom kolektíve. Jeho súčasťou sú hry a zaujímavé  zábavno-edukačné aktivity v jedinečnom prostredí múzea, pútavé prednášky a diskusie, interaktívne cvičenia, tvorivé dielne,  súťaže a tematické prehliadky múzejných expozícií.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


V prípade záujmu, prosíme detské kolektívy, aby svoju účasť ohlásili minimálne tri dni vopred podľa výberu tematického okruhu na uvádzané kontakty:

HISTÓRIA: historik@muzeumhumenne.sk,  Mgr. Zuzana Koščová
Deň u Andrássyovcov (Životné osudy najkrajších dám a najvplyvnejších mužov z rodu Andrássy na humenskom panstve)
Život detí v stredoveku (Ako spali, jedli, hrali a učili sa deti v kaštieľoch? Bolo ich detstvo podobné tomu dnešnému?)
Na zbojníckom chodníku (Fedor Hlavaty − zbojnícky kapitán z Ruskej Volovej, ktorý to vedel so zbraňou i perom)
Sprievodný program: Návšteva umelecko-historickej  expozície
Vstupné: 2,00 eura/dieťa

ETNOGRAFIA:etnograf@muzeumhumenne.sk, Mgr. Jozef Fundak
Poklady starobylej  truhlice − z dreva, kameňa a hliny (Odkaz predkov zachovaný v architektúre, remeselných nástrojoch a výrobkoch. Ukážky používania dnes už archaických predmetov dennej spotreby z prvej tretiny minulého storočia.)
Insitné umenie v skanzene (15. − 18. júl),  INSITA 2019 (Pozorovanie insitných umelcov pri tvorbe v rámci medzinárodného výtvarného plenéra INSITA 2019)
Sprievodný program: Návšteva expozície ľudovej architektúry a bývania/skanzen
Vstupné: 2,00 eura/dieťa

PRÍRODOVEDA:prirodoveda@muzeumhumenne.sk, RNDR. Zuzana Andrejčáková
Po stopách... (Objavovanie krás a jedinečností  prírody horného Zemplína spojené s environmentálnymi otázkami potreby ochrany životného prostredia)
Život v lese  (Zaujímavosti  zo života najznámejších zástupcov lesnej ríše horného Zemplína - kto žije samotársky a kto vytvára stáda, kto loví v noci a prečo zvieratá vedia, že na blízku je dravec?)
Voda pre život vo vode a na brehu (Zaujímavosti  zo života najznámejších zástupcov živočíchov vodných biotopov horného Zemplína. Prečo sú vodné biotopy pre život planéty také dôležité a ako možno z detskej izby ovplyvniť ochranu vodných zdrojov?)
S votrelcom za humnom ... (Základné informácie o šírení a prejavoch existencie  výskytu inváznych druhov rastlín a živočíchov v našom bezprostrednom okolí.)
Sprievodný program: Návšteva prírodovednej expozície
Vstupné: 1,00 eura/dieťa

UMENIE A TVORIVÉ DIELNE: osveta@muzeumhumenne.sk, Mgr. Katarína Strížová
V kaštieľskej kaplnke (Rozprávanie o skutkoch, ktoré  zušľachťujú, zvečňujú a inšpirujú. Život a osudy svätcov a patrónov v kaštieľskej kaplnke.)
Darček pre Teba (Detské tvorivé dielne zamerané na podporu motoriky, kreativity a zdieľanie vzájomných tvorivých skúseností v kolektíve. Výroba darčekov priateľstva pre tých, ktorí nemohli prísť...)
Sprievodný program: Návšteva sakrálnej expozície
Vstupné: 1,00 eura/dieťa

______________________________________________________________________________


VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019 - PREŠOVSKÝ KRAJ
6. − 30. jún 2019

Aktuálna výstava súťažných prác krajského kola neprofesionálnej  výtvarnej tvorby autorov z Prešovského kraja je súčasťou 56. ročníka celoštátnej postupovej súťaže  Výtvarné spektrum  2019. Vo výstavných priestoroch Vihorlatského múzea je výstava verejnosti prístupná od 6. do 30. júna 2019.
Výtvarné spektrum − Prešovský kraj 2019 podporilo v aktuálnom ročníku 123 diel od 61 autorov  z okresov Humenné, Medzilaborce, Prešov, Bardejov, Vranov nad Topľou, Svidník, Stropkov, Poprad, Kežmarok a Spišská Nová Ves. Členovia odbornej poroty − predseda poroty, pedagóg, maliar Ján Bartko, PhDr. (Prešov),sochár, výtvarník, pedagóg Mgr. art. Jaroslav Drotár (Humenné), maliarka, pedagogička Mgr. art. Vladimíra Savkaničová (Humenné),výtvarník, pedagóg Mgr. art. Peter Králik (Michalovce) a tajomníčka poroty, historička umenia, metodička pre výtvarnú tvorbu Vihorlatského múzea v Humennom − udelili v rámci súťažného postupu jednu hlavnú cenu, osem cien a deväť čestných uznaní.
Do výstavnej kolekcie zaradila  odborná porota 73 diel od 44 autorov. Medzi vystavujúcimi autormi z Prešovského kraja sa svojou tvorbou vo Vihorlatskom múzeu aktuálne prezentuje aj sedem výtvarníkov z okresu Humenné a Medzilaborce. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Celoštátna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby sa od tohto roku  prezentuje novým logom podujatia, ktoré vzišlo zo súťažnej  špeciálnej tematickej kategórie v minulom ročníku (návrh loga Výtvarného spektra) Výtvarného spektra. Víťazné logo  súťaže pochádza z tvorivej dielne autorky  Barbory Ďurinovej, študentky  Strednej umeleckej školy v Trenčíne. Logo Výtvarného spektra sa stáva  univerzálnym prezentačným symbolom používaným na všetkých dokumentoch súvisiacich so súťažou Výtvarné spektrum.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

______________________________________________________________________________

ARCHEOLÓGIA HORNÉHO ZEMPLÍNA
Interaktívne podujatie pre školy
7., 12., 18. JÚN 2019  (9.00 − 10.00 hod.)

Interaktívne podujatie pre školy pod názvom Archeológia horného Zemplína tematicky čerpá z prebiehajúcej výstavy archeologických nálezovpod rovnomenným názvom, ktorá  vo Vihorlatskom múzeu v Humennom dokumentujevývoj osídlenia územia Zemplína od čias doby kamennej po novovek.
Podujatie v rámci múzejného projektu objektového učenia v múzeu (Ku koreňom, tradíciám, hodnotám...) je zacielené na trojrozmerné priblíženie histórie regiónu prostredníctvom jednotlivých archeologických artefaktov. Okrem audiovizuálnej časti podujatia formou prehliadky výstavy, odborného výkladu, diskusie a videoprojekcie filmov, ponúkame žiakom priamy kontakt s archeologickými artefaktami a zapojenie žiakov do praktickej archeológie ako jedného z vedeckých postupov objasňovania histórie.
Súčasťou vzdelávacieho podujatia pre školy je odborne komentovaná prehliadka výstavy, odborný výklad periodizácie dejín, priblíženie archeologickej činnosti v regióne a popularizácia archeológie ako vednej disciplíny. Lerktorkou podujatia je PhDr. Ivana Strakošová, archeologička Vihorlatského múzea v Humennoms osvedčením Ministerstva kultúry Slovenskej republikyo odbornej spôsobilosti k realizácii  archeologických výskumov.Vystavované artefakty ako učebný materiál sú súčasťou zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom a zbierok Zemplínskeho múzea v Michalovciach.Pochádzajú  z náhodných objavov a nálezov systematických výskumov  a archeologických prieskumov  v regióne.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing

______________________________________________________________________________