Tlačové správy

do roku 201620172017/22017/32018/12018/22018/32019/12019/22019/3
Z DEJÍN RÓMOV NA SLOVENSKU
29. 10 − 31. 12. 2019

Výstava z dejín Rómov na Slovenku prináša historický a etnografický prierez vývojom rómskych dejín na našom území, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našej kultúry. Svojim zameraním výstava nadväzuje na doterajšie múzejné výskumy, poznatky a vlastný zbierkový fond Vihorlatského múzea v Humennom s predsavzatím obnovenia expozície rómskej kultúry. Prostredníctvom jedenástich textovo-obrazových informačných panelov prezentuje výstava  významné historické míľniky od príchodu Rómov na územie Slovenska  po udalosti 20. storočia. Zachytáva  prvé písomné záznamy pôsobenia rómskych osadníkov na našom území, tradičný spôsob obživy, proces etablovania v majoritnej spoločnosti, ale aj temné obdobie vojnových udalostí a diskriminácie. Osobitosť tradičných rómskych remesiel, prejavy originálneho umenia a tradícií dokumentujú v rámci výstavy ukážky z bohatého zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom so zameraním na rómsku kultúru. Scenár výstavy ponúka charakteristické rómske remeselné nástroje a výrobky v oblastikováčstva, košikárstva, korytárstva a ďalších tradičných spôsobov obživy. Bohatý umelecký prejav rómskej muzikálnosti zastupujú hudobné nástroje a výtvarné umenie sprostredkované dielami rómskeho  insitného maliara Aladára Kureja z Humenného. Výstavu pútavým spôsobom dopĺňajú ukážky tradičného odevu
Informatívna forma spracovania výstavy je zaujímavým výukovým doplnkom pri spoznávaní regionálnej histórie. Svojim upriamením využíva aktuálna výstava poznatky predošlého múzejného výskumu projektu Oral history so zameraním na obdobie druhej svetovej vojny, ako aj novšieho výskumu upriameného na prezentáciu osobitej rómskej kultúry. Sprievodnou aktivitou výstavy bude v priebehu jej trvania cyklus odborných prednášok prezentácia filmového dokumentu a publikácii s tematikou rómskych dejín, ktoré sú výstupom výskumných činností múzea. Vo výstavných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom potrvá výstava do 31. decembra 2019 (Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia).
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

_________________________________________________________________________________________________________

ZÁBAVNÁ GRAFIKA
Tvorivá dielňa pre žiakov základných škôl
2. 9. − 13. 12
Vihorlatské múzeum v Humennom pod názvom Zábavná grafika predstavuje vzdelávací cyklus pre žiakov základných škôl v oblasti výtvarného umenia. Vzdelávací program prebieha ako súčasť múzejných aktivít, ktorými sa Vihorlatské múzeum hlási k myšlienke ochrany a prezentácie rôznorodých prejavov umenia v rámci prebiehajúcich Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019.
Vzdelávací cyklus výtvarných tvorivých dielní je situovaný   vo výstavných priestoroch Galerijnej siene Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom s aktuálne inštalovanou výstavou diel grafickej tvorby a maľby,  úžitkovej  grafiky (exlibris, poštové známky),  ilustráciami, ideovými návrhmi a plastikami Oresta Dubaya.  Lektorkou tvorivých dielní je historička umenia Vihorlatského múzea v Humennom Mgr. Dana Kataniková, kurátorka výstavy Orest Dubay a autorka rovnomennej publikácie o živote a tvorbe umelca.
V konkrétnych témach je vzdelávací cyklus venovaný prezentácii grafického umenia ako jedného z najprogresívnejších foriem výtvarného prejavu v spojení s autorskou kreativitou a rôznorodými postupmi a technológiami. Obsahovo sa projekt zameriava na zoznámenie sa s alternatívnymi postupmi tvorby grafického výtvarného diela. Na tvorivom stretnutí spoznajú žiaci  jednotlivé grafické produkty prostredníctvom  rozmanitých hier a zaujímavých grafických postupov (rytie, rezanie, nanášanie farbiva, odtláčanie a pod.).  Súčasťou programu tvorivých dielní je prednáškový výklad, prehliadka výstavy a tvorivá časť. Cieľom vzdelávacieho cyklu tvorivých výtvarných dielní je predstaviť grafiku ako výtvarno-komunikačné médium a pomocou  výtvarného výrazu rozvíjať detskú kreativitu, fantáziu a vzťah k umeniu. Podujatie prebieha do 13. decembra 2019 ako sprievodné podujatie múzejnej výstavy Orest Dubay  pri príležitosti 100. výročia narodenia národného umelca Oresta Dubaya, významného umelca a rodáka z regiónu, ktorého meno nesie múzejná galéria.
Vstupné: 1,00 eur (kultúrne poukazy)/žiak
Kontakt: galeria@muzeumhumenne.sk, 057 775 2240 (Mgr. D. Kataniková)

Mgr. Jana Fedičová, Vihorlatské múzeum v Humennom

______________________________________________________________________________

PODVIHORLATSKÁ CHOVATEĽSKÁ VÝSTAVA
27. - 29. SEPTEMBER 2019
Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Oblastným výborom Slovenského zväzu chovateľov Vihorlat Humenné  pozývajú širokú verejnosť  na 6. ročník Podvihorlatskej chovateľskej výstavy domácich a exotických zvierat. Podujatie sa uskutoční v areáli  Expozície ľudovej architektúry a bývania  (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom v dňoch  27. − 29. septembra 2019.
Prvý výstavný deň v skanzene prebieha od 9.  do 18. hodiny. Program v  doobedňajších hodinách je venovaný predovšetkým školskej mládeži. Pre širokú verejnosť je v areáli skanzenu pripravený sprievodný program počas soboty (9.00 − 18.00 hod.) a nedele (9.00 − 14.00 hod.). Organizátori výstavy ponúkajú počas víkendu návštevníkom prehliadku hydiny, králikov, holubov, bažantov, prepelíc a exotického vtáctva vyše tridsiatich chovateľov z okolia Humenného, Sniny, Medzilaboriec, Vranova nad Topľou a Michaloviec.  Súčasťou prehliadky vyše dvesto kusov chovateľských ukážok  je vyhodnotenie súťaže chovateľských úspechov jednotlivých chovateľov a  možnosť zakúpenia zvierat.
Podujatie prebieha v rámci podporných aktivít myšlienky Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Snahou organizátorov podujatia je podporovať aktivity chovateľov a rozvíjať záujem  mládeže o chovateľstvo a budovanie aktívneho vzťahu k životnému prostrediu, spoznávanie tradičného prostredia dediny v autentickom prostredí skanzenu i  zmysluplné napĺňanie voľnočasových aktivít.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

______________________________________________________________________________

METODICKÝ SEMINÁR
POČÚVAM AJ OČAMI A HOVORÍM CELOU SVOJOU BYTOSŤOU
24. 9. 2019

Metodický seminár pre vedúcich dramatických krúžkov a  pedagógov  slovenského jazyka a literatúry je súčasťou múzejných osvetovo-vzdelávacích aktivít napomáhajúcich k všestrannému rozvoju umeleckého prednesu.
Program seminára so začiatkom o 8.30 hod. je koncipovaný ako exkurzia procesom premeny literárneho textu na zvukovú podobu umeleckého prednesu. Obsahom jednotlivých prednáškových blokov sú nové  možnosti tvorby umeleckého výrazu, rozdiely medzi poéziou a prózou, odlišnosti medzi rôznymi typmi literárnych predlôh,  využitie mimojazykových prostriedkov (postoj, pohyb, gesto, mimika, kostým, rekvizita, scéna, prostredie, hudba, zvuk) pri tvorbe prednesu, diskusia a tvorivé vstupy účastníkov stretnutia. Odborným garantom podujatia je lektorka  Mgr. Soňa Pariláková, PhD.
Podujatie sa koná v rámci  Dní európskeho kultúrneho dedičstva so zameraním na prezentáciu, rozvoj a ochranu rôznorodosti umeleckého prejavu. V schéme múzejných metodických činností je podujatie pokračovaním cyklu múzejného vzdelávania na rozširovanie  nových profesijných kompetencií a praktických zručností pedagógov a školskej mládeže.
Nahlásenie účasti do 20. septembra 2019 na osveta@muzeumhumenne.sk
Mgr. Jana Fedičová

______________________________________________________________________________

DEŇ TRADIČNÝCH REMESIEL
26. september 2019
8.30 − 13.00 hod.
Podujatie v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom je koncipované ako multižánrový interaktívny program pre školskú mládež s cieľom zoznámiť žiakov s tradičnými remeslami regiónu ako významnej súčasti kultúrneho dedičstva. Našim cieľom je  aktivizovať  úctu  k ľudskej tvorivej činnosti,  podporiť detské zručnosti a podnietiť záujem o tradičné  remeslá a ich využitie v súčasnosti. 
Program ponúka ukážky a tvorivé remeselno-umelecké dielne tradičnej remeselnej výroby hrnčiarov, tokárov a umeleckých rezbárov, remenárov, tkáčov, kováčov, spracovateľov vosku a  ľudových  umelcov z blízkeho regiónu. Tradičné roľnícke činnosti predstavia v skanzene  ukážky tradičnej orby s autentickým  konským záprahom. Kolorit života na dedine doplní rekreačná jazda na koni, a ukážky drobnochovu  v spolupráci so Slovenským zväzom chovateľov Vihorlat Humenné. Nerozlučnú súčasť kultúrneho dedičstva, ktorá ho zároveň výrazne formovala − umenie, prezentujeme v podobe krátkych súčasných divadelných predstavení pre deti a mládež. Počas pantomímy (Môj pes) a kolektívneho vystúpenia (Porada) sa predstavia žiaci Divadelného súboru Alfa ZUŠ v Humennom a žiaci ZŠ s MŠ Modrá nad Cirochou (Pytačky). Súčasťou podujatia je prehliadka jednotlivých zbierkových objektov expozície s dôrazom na  remeselné nástroje, výrobky a vystavené umelecké predmety  ľudovej tvorivosti.
Podujatie sa koná  v rámci celoeurópskych aktivít na podporu záujmu a ochrany rozmanitých prejavov európskeho kultúrneho dedičstva v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktorých tohtoročným mottom je umenie a zážitok. Múzejným podujatím oživovania starých remesiel a rôznych foriem umeleckého prejavu v autentickom prostredí múzejnej expozície spájame remeselné a umelecké dedičstvo regiónu s jeho aktuálnymi  prejavmi a ponúkame mládeži podnety k novým výzvam v odvetví kultúry.
Pri vstupe do areálu expozície poskytneme účastníkom orientačný plán jednotlivých aktivít podujatia. Vstupné: 2,00 eura (kultúrne poukazy)/žiak. Ohlásenie účasti do 23. 9. 2019 na historik@muzeumhumenne.sk, 0577752240 (Mgr. Z. Koščová). Informácie na: historik@muzeumhumenne.sk, marketing@muzeumhumenne.sk, 057 775 2240.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

______________________________________________________________________________

RUSÍNSKY FOLKLÓRNY FESTIVAL
6. −  8. september 2019
Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s partnermi pozýva milovníkov folklóru, podporovateľov a nositeľov folklórnych tradícií v dňoch 6. − 8. septembra 2019 na trojdňový program 5. ročníka Rusínskeho folklórneho festivalu so sprievodným programom. Podujatie je súčasťou múzejných podporných akcií venovaných dňom európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré sa v tomto roku nesú v znamení  umenia a zážitku.
Hlavný hudobný festivalový program prebieha dňa 8. septembra 2019 v prírodnom areáli expozície ľudovej architektúry a bývania − skanzene Vihorlatského múzea v Humennom v čase od 15.30 do 18. hodiny.
Súčasťou festivalového programu sú sprievodné podujatia pre širokú verejnosť zamerané na uchovávanie, prezentovanie a podporu rozvoja regionálnych kultúrnych tradícií a spoluprácu pri spoznávaní európskeho kultúrneho dedičstva.  Počas prvého festivalového dňa sa 6. septembra o 17. hodine v priestoroch  Súkromnej umeleckej školy na Kudlovskej ulici v Humennom uskutoční vernisáž výstavy fotografií z bohatej činnosti folklórnych kolektívov z regiónu. Piatkový program pokračuje spoločným rusínsko-česko-slovenským folklórnym  večerom. Dňa 7. septembra prebieha festivalový program na hraničnom trojvrší slovensko-poľsko-ukrajinskej hranici na vrchu Kremenec nad obcou Ulič. Spoločný výstup hudobníkov a spevákov zo Slovenska a Čiech  na vrch Kremenec vyvrcholí  medzinárodným koncertom na Kremenci. Bohatý program dňa 8. septembra obohatí so začiatkom 10. hodine slávnostná svätá liturgia v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom.
V priamom festivalovom programe sa predstaví sedem speváckych skupín a pätnásť sólistov z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce. Hosťom podujatia bude spevácky zbor TapTýda z Loučnej nad Desnou z Českej republiky.
Projekt partnersky podporili Rusínska obroda na Slovensku, Matica slovenská, obec Ulič a Folklórny súbor Chemlon Humenné. Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín  a mesta Humenné.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

______________________________________________________________________________


NETRADIČNE SO ZBOROVÝM SPEVOM
5. − 8. september 2019
Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s partnermi sa spoločným medzinárodným hudobným projektom podpory rozvoja zborového spevu  pripája k odkazu Dní európskeho kultúrneho dedičstva pri prezentácii duchovných kultúrnych hodnôt pretavených do umenia a pozitívnych zážitkov. Štvordňový program pod názvom Netradične so zborovým spevom  prebieha v dňoch od 5. do 8. septembra 2019 v mestách Humenné, Snina a v obci Ulič.
Zborový spev ako jedna z najstarších foriem neprofesionálneho umenia v kategórii vážnej hudby sa vyvíjal od jednohlasného stredovekého gregoriánskeho chorálu cez renesančnú a barokovú polyfóniu až po dnešné viachlasové skladby. Organizovaná činnosť speváckych zborov na Slovensku je spojená s prvými spevokolmi v 19. storočí. Projekt spoznávania a prezentácie európskych kultúrnych tradícií prostredníctvom zborového spevu prebieha v rámci účinkovania hlavného protagonistu podujatia Speváckeho zboru TapTýda z Loučnej nad Desnou z Českej republiky v regióne horného Zemplína. Zmiešaný spevácky zbor TapTýda pôsobí od roku 2010. Hlavným zbormajstrom súboru je Mgr. Petr Lukáš.
Záujmovo-vzdelávacia časť programu podujatia v podobe výchovných zborových koncertov pre žiakov základných škôl  je pripravená dňa 6. septembra v čase od 9. do 12. hodiny v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Humennom. Vo Vihorlatskom múzeu v Humennom sa v čase od 14. do 15. hodiny pre žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl uskutoční  zborová tvorivá dielňa. Žiacke publikum vystriedajú v múzeu od 16. hodiny vedúci speváckych zborov z regiónu horného Zemplína počas odborného seminára s dirigentom hosťujúceho Speváckeho zboru TapTýda Mgr. Petrom Lukášom.
Hudobný program podujatia spestrí dňa 7. septembra spoločný výstup a koncert na slovensko-ukrajinsko-poľskom trojhraničí na vrchu Kremenec neďaleko obce Ulič.  V poobedňajších hodinách sa v Snine uskutoční spoločná tvorivá dielňa, v rámci ktorej si účastníci výstupu vymenia základné skúsenosti z činnosti speváckych zborov a tanečných súborov  na Slovensku a v Čechách.
Spoločné  podujatie vyvrcholí  dňa 8. septembra svätou liturgiou v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom so začiatkom o 11. hodine a hudobno-tanečným programom 12. ročníka Festivalu národnostnej vzájomnosti. Festival so začiatkom o 13. hodine prebieha v prírodnej expozícii ľudovej architektúry a bývania − skanzene Vihorlatského múzea v Humennom. V rámci festivalového programu sa uskutoční regionálna súťaž hudobného folklóru dospelých z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce.
Podujatie prebieha pod záštitou primátora mesta Humenné. Projekt partnersky podporili Rusínska obroda na Slovensku, Matica slovenská, obec Ulič, Folklórny súbor Chemlon Humenné. Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín  a mesta Humenné.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

______________________________________________________________________________

Čo nám ostalo... Snina

„Z úcty k predkom, ich intuitívnemu a múdremu prístupu k výstavbe, ale i spôsobu života, hodnôt a lásky k človeku i prírode... „

       Úspešný projekt Vihorlatského múzea v Humennom s názvom Čo nám ostalo.... sa po roku posunul do svojej druhej etapy. Po okrese Humenné v roku 2018 až 2019 nasledoval okres Snina ako ďalšia zo zberných oblastí múzea. Členovia Fotoklubu Reflex pôsobiaceho pri Vihorlatskom múzeu v Humennom v priebehu takmer roka v obciach ubľanskej a uličskej doliny prostredníctvom dokumentárnej, technickej a umeleckej fotografie mapovali zachované prvky miestnej tradičnej architektúry. Výsledky ich práce boli od 14. februára do 29. marca 2019 prístupné formou fotografickej výstavy v priestoroch Základnej školy s materskou školou Alexandra Duchnoviča v Uliči (okres Snina).
       Fotografi Alexander Daňo, Ľudovít Hruška, Juraj Kammer, Vladimír Vajs a Miroslav Vasil vo svojich záberoch verejnosti predstavili spektrum technických, stavebných a dekoratívnych prvkov, kamenných, kovových i drevených štruktúr zasadených do ich prirodzeného prírodného prostredia. Výrazová pestrosť a bohatosť prvkov a foriem daná styčnými bodmi viacerých kultúr žijúcich na tomto území celkom prirodzene ponúkla množstvo podnetov k umeleckému stvárneniu. Prezentovaná výstava vyskladaná z veľkoformátových fotografií priniesla miestnym obyvateľom nielen vecné poznanie a umelecké obohatenie, ale zásadnou sa ukázala byť emocionálna hodnota oživených spomienok zviazaných s dôverne známymi miestami zachytenými na fotografiách. Projekt Čo nám ostalo... okrem vedeckého dokumentovania súčasného stavu tradičnej architektúry v kontraste so súčasnou výstavbou prostredníctvom výstavy úspešne podporil i vzťah obyvateľstva rôznych generácií ku kultúrnej identite rodného regiónu. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Dana Kataniková
Vihorlatské múzeum v Humennom
______________________________________________
1/ Dostupné na internete: https://slovenskydom.sk/

______________________________________________________________________________


OREST DUBAY − 100. VÝROČIE NARODENIA UMELCA
15. august − 31. október 2019   Vernisáž výstavy 15.  8. 2019 o 16.00 hod. 

Pri príležitosti 100. výročia narodenia významného  výtvarníka a pedagóga,  národného umelca Oresta Dubaya, rodáka z obce Veľká Poľana (okres Snina),  pripravilo Vihorlatské múzeum v Humennom výstavu výberu z bohatej tvorby autora.Slávnostná vernisáž výstavy Orest Dubay spojená s prezentáciou knižného titulu pod rovnomenným názvom sa koná dňa 15. augusta 2019 so začiatkom o 16. hodine v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom (Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín).
Orest Dubay (15.8.1919 Veľká Poľana - 2.10.2005 Bratislava) - grafik, maliar, sochár, ilustrátor a pedagóg patril k významným osobnostiam zakladateľskej generácie slovenských grafikov. Absolvoval odbor kreslenia na  Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Pedagogicky pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, neskôr ako rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Na domácej a zahraničnej výtvarnej scéne autor aktívne pôsobil od roku 1941.Bol členom niekoľkých zoskupení výtvarníkov a nositeľom významných domácich i zahraničných ocenení. V rokoch1988 −1989 venoval Orest Dubay rozsiahly súbor takmer 800 výtvarných diel Vihorlatskému múzeu (vtedy Vlastivednému múzeu) v Humennom ako inšpiratívny dar múzeu v rodnom kraji.Od roku 1994 nesie múzejná galéria čestný názov Galerijná sieň Oresta Dubaya. Vihorlatské múzeum si v tomto roku zároveň pripomína 25 rokov existencie Galerijnej siene Oresta Dubaya na svojej pôde.
Aktuálne vystavovaná výtvarná kolekcia pochádza zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom a predstavuje časť z darovaného súboru autorských prác. Výstava ponúka diela z rozsiahlej grafickej tvorby a maľby, bohato zastúpená je úžitková grafika (exlibris, poštové známky), ukážky ilustrácií, ideové návrhy diel a trojrozmerné výtvarné diela − plastiky z kameňa, dreva, porcelánu a sadry. Prierezovú autorskú výstavu dopĺňajú zapožičané rodinné fotografie, osobné predmety autora a výtvarné diela  súčasných autorov rodiny Dubayovcov.
Posledná súborná výstava diel Oresta Dubaya  vo Vihorlatskom múzeu v Humennom sa konala v roku 2009 pri príležitosti  nedožitého autorovho  jubilea deväťdesiatich rokov. V roku 2016 a 2017 prezentovalo múzeum dve komorné výstavy grafických diel autora pod názvom O večnej túžbe človeka... Grafika I. a Grafika II.   Autorov umelecký a ľudský odkaz v rámci osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste Humenné ocenilo mesto v roku 2016 udelením Ceny mesta Humenné.Výstava Orest Dubay potrvá vo Vihorlatskom múzeuv Humennom do 31. októbra 2019. Sprievodné podujatia k výstave  pre verejnosť a školskú mládež pripravuje Vihorlatské múzeum v Humennom do konca tohto roka.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

______________________________________________________________________________

Z DREVA  − ZO SRDCA
18. 7. −  31. 8. 2019
Vernisáž výstavy o 16.00 hod. (skanzen)
Výstava reprezentatívnej kolekcie insitnej drevorezby pod názvom Z dreva − zo srdca sa v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzen) Vihorlatského múzea v Humennom koná pri príležitosti 15. ročníka medzinárodného výtvarného plenéra Insita 2019.Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Takmer tri desiatky vystavených diel pochádzajú z tvorivej dielne rezbárov zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Ukrajiny −  účastníkov doterajších výtvarných plenérov insitnej tvorby vo Vihorlatskom múzeu v Humennom.Tematicky rôznorodá výstava predstavuje ukážky s tematikou kresťanskej ikonografie  i dedinského koloritu. Nájdeme ich v podobe monumentálnych drevených plastík, skulptúr a pôsobivých dekoratívnych predmetov v prírodnej i polychrómovanej farebnej úprave.
Úprimnosť insitnej tvorivosti  v prezentovaných  dielach vychádza z bohatosti  vlastnej fantázie autorov, využíva i  rozmanitosť tvaroslovia jednotlivých umeleckých slohov, ľudových a prírodných motívov. Diela charakteristické čistou rezbou,technickou dôslednosťou, naturalizmom i dekoratívnosťou sú nasýtené emóciou a symbolikou. Každé dielo je jedinečnou umeleckou výpoveďou o vzácnom súzvuku človeka a prírody. Výstava jepoctou umelcom so šikovnými rukami a srdom otvoreným načúvať  šepotu dreva. Zároveň aj spomienkou na predkov, ktorí do  jedného z najstarších prírodných materiálov vkladali svoje výpovede o budúcom kultúrnom dedičstve.
Vybraná kolekcia vystavených diel  pochádza zo súboru múzejných zbierok insitného umenia Vihorlatského múzea v Humennom. V súčasnosti sa v zbierkovom fonde insitného umenia nachádza vyše dvesto diel účastníkov doterajších ročníkov výtvarného plenéra Insita. Okrem drevorezby je v múzejných zbierkach zastúpená maľba, keramika, kameň a podmaľba na skle. Aktuálna výstava insitnej drevorezby potrvá v skanzene Vihorlatského múzea v Humennom do 31. augusta 2019.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
______________________________________________________________________________

INSITA 2019
15. ročník medzinárodného výtvarného plenéra insitnej tvorby
14.  − 19. JÚL 2019
V aktuálnom ročníku predstaví širokej verejnosti insitnú maľbu a rezbu desať umelcov zo Slovenska, Maďarska a Poľska. (Janka Cehlárová(SK) - maľba,Rudolf Kotlárik (SK) - maľba,Ján Timko (SK) - maľba, Martin Uličný (SK) - maľba,Marek Zimka (SK) - maľba, Lucia Vicová, (SK) - maľba,JánosGál (HU) - maľba a rezba, Marian Antoni Pażucha (PL) - maľba a rezba, RyszardWysocki (PL) - rezba,BeataWojtowicz(PL) - maľba).Väčšinu hosťujúcich umelcov tvoria v tomto roku  autori, ktorí sa plenéru v skanzene Vihorlatského múzea zúčastňujú po prvýkrát. Ich autorské diela budú opäť vznikať pred zrakmi návštevníkov denne od 9. do 18. hodiny (okrem dňa 16.7.2019).
V rámci plenérového programu sa dňa 18. júla so začiatkom o 16. hodine v areáli skanzenu uskutoční slávnostná vernisáž výstavy insitnej drevorezby zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom pod názvom Z dreva − zo srdca.Výstavná kolekcia  do 31. augusta 2019 ponúkatri desiatky diel európskych rezbárov, ktorí sa počas uplynulých ročníkov zúčastnili medzinárodného výtvarného plenéra Insita. Súčasťou záverečného programu 15. ročníka medzinárodného výtvarného plenéra insitných umelcov v skanzene Vihorlatského múzea  Insita 2019 bude sprístupnenie výstavy novovzniknutých autorských diel  insitných umelcov. Diela budú spolu s tematickou výstavou Z dreva − zo srdca vystavené v areáli skanzenu počas letnej  sezóny a stanú sa súčasťou múzeom budovaného zbierkového fondu európskeho insitného umenia.
Múzejným zámerom je podporiť spoluprácu  pri rozvíjaní výtvarných zručností v insitnom umení a prejavoch ľudovej tvorby, ako súčasti spoločných hodnôt  európskeho kultúrneho dedičstva.  Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

______________________________________________________________________________

PRÁZDNINY V MÚZEU − Učenie pre poznanie, zábava pre radosť a oddych bez nudy
1.JÚL −  9. AUGUST 2019
Pracovné dni: 9.00 − 15.00 hod.

Múzejný prázdninový program pre deti v denných školských táboroch, centrách voľného času, detských kluboch, združeniach a detských letných táborochje zameraný na hravé vzdelávanie a pozitívne  prázdninové zážitky. Podujatie Prázdniny v múzeu prebieha počas pracovných dní od 1. júla do  9. augusta 2019 v čase od 9. do 15. hodiny. 
Takmer hodinový scenár  je koncipovaný ako dobrodružné cestovanie časom medzi zbierkovými predmetmi, s ktorými sa spájajú zaujímavé príbehy z histórie. Sprostredkúva objavovanie starých a zabudnutých remesiel, remeselných predmetov a výrobkov, stretnutie s umením, ľudovou slovesnosťou, tvorivými zážitkami, ako aj skúmanie bežných i nevšedných prírodných dejov a vývoja prírody okolo nás. Podľa jednotlivých tém prebiehajú podujatia v špecializovanej múzejnej učebni a múzejných expozíciách (umeleckohistorickej, sakrálnej, prírodovednej) v kaštieli a v areáli skanzenu.
Prázdninový program pre deti ponúka zaujímavo strávený čas s možnosťou zábavného rozširovania vzdelanostných rozhľadov a spestrenie voľnočasových aktivít umocnených nevšedným múzejným prostredím v detskom kolektíve. Jeho súčasťou sú hry a zaujímavé  zábavno-edukačné aktivity v jedinečnom prostredí múzea, pútavé prednášky a diskusie, interaktívne cvičenia, tvorivé dielne,  súťaže a tematické prehliadky múzejných expozícií.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


V prípade záujmu, prosíme detské kolektívy, aby svoju účasť ohlásili minimálne tri dni vopred podľa výberu tematického okruhu na uvádzané kontakty:

HISTÓRIA: historik@muzeumhumenne.sk,  Mgr. Zuzana Koščová
Deň u Andrássyovcov (Životné osudy najkrajších dám a najvplyvnejších mužov z rodu Andrássy na humenskom panstve)
Život detí v stredoveku (Ako spali, jedli, hrali a učili sa deti v kaštieľoch? Bolo ich detstvo podobné tomu dnešnému?)
Na zbojníckom chodníku (Fedor Hlavaty − zbojnícky kapitán z Ruskej Volovej, ktorý to vedel so zbraňou i perom)
Sprievodný program: Návšteva umelecko-historickej  expozície
Vstupné: 2,00 eura/dieťa

ETNOGRAFIA:etnograf@muzeumhumenne.sk, Mgr. Jozef Fundak
Poklady starobylej  truhlice − z dreva, kameňa a hliny (Odkaz predkov zachovaný v architektúre, remeselných nástrojoch a výrobkoch. Ukážky používania dnes už archaických predmetov dennej spotreby z prvej tretiny minulého storočia.)
Insitné umenie v skanzene (15. − 18. júl),  INSITA 2019 (Pozorovanie insitných umelcov pri tvorbe v rámci medzinárodného výtvarného plenéra INSITA 2019)
Sprievodný program: Návšteva expozície ľudovej architektúry a bývania/skanzen
Vstupné: 2,00 eura/dieťa

PRÍRODOVEDA:prirodoveda@muzeumhumenne.sk, RNDR. Zuzana Andrejčáková
Po stopách... (Objavovanie krás a jedinečností  prírody horného Zemplína spojené s environmentálnymi otázkami potreby ochrany životného prostredia)
Život v lese  (Zaujímavosti  zo života najznámejších zástupcov lesnej ríše horného Zemplína - kto žije samotársky a kto vytvára stáda, kto loví v noci a prečo zvieratá vedia, že na blízku je dravec?)
Voda pre život vo vode a na brehu (Zaujímavosti  zo života najznámejších zástupcov živočíchov vodných biotopov horného Zemplína. Prečo sú vodné biotopy pre život planéty také dôležité a ako možno z detskej izby ovplyvniť ochranu vodných zdrojov?)
S votrelcom za humnom ... (Základné informácie o šírení a prejavoch existencie  výskytu inváznych druhov rastlín a živočíchov v našom bezprostrednom okolí.)
Sprievodný program: Návšteva prírodovednej expozície
Vstupné: 1,00 eura/dieťa

UMENIE A TVORIVÉ DIELNE: osveta@muzeumhumenne.sk, Mgr. Katarína Strížová
V kaštieľskej kaplnke (Rozprávanie o skutkoch, ktoré  zušľachťujú, zvečňujú a inšpirujú. Život a osudy svätcov a patrónov v kaštieľskej kaplnke.)
Darček pre Teba (Detské tvorivé dielne zamerané na podporu motoriky, kreativity a zdieľanie vzájomných tvorivých skúseností v kolektíve. Výroba darčekov priateľstva pre tých, ktorí nemohli prísť...)
Sprievodný program: Návšteva sakrálnej expozície
Vstupné: 1,00 eura/dieťa

______________________________________________________________________________


VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019 - PREŠOVSKÝ KRAJ
6. − 30. jún 2019

Aktuálna výstava súťažných prác krajského kola neprofesionálnej  výtvarnej tvorby autorov z Prešovského kraja je súčasťou 56. ročníka celoštátnej postupovej súťaže  Výtvarné spektrum  2019. Vo výstavných priestoroch Vihorlatského múzea je výstava verejnosti prístupná od 6. do 30. júna 2019.
Výtvarné spektrum − Prešovský kraj 2019 podporilo v aktuálnom ročníku 123 diel od 61 autorov  z okresov Humenné, Medzilaborce, Prešov, Bardejov, Vranov nad Topľou, Svidník, Stropkov, Poprad, Kežmarok a Spišská Nová Ves. Členovia odbornej poroty − predseda poroty, pedagóg, maliar Ján Bartko, PhDr. (Prešov),sochár, výtvarník, pedagóg Mgr. art. Jaroslav Drotár (Humenné), maliarka, pedagogička Mgr. art. Vladimíra Savkaničová (Humenné),výtvarník, pedagóg Mgr. art. Peter Králik (Michalovce) a tajomníčka poroty, historička umenia, metodička pre výtvarnú tvorbu Vihorlatského múzea v Humennom − udelili v rámci súťažného postupu jednu hlavnú cenu, osem cien a deväť čestných uznaní.
Do výstavnej kolekcie zaradila  odborná porota 73 diel od 44 autorov. Medzi vystavujúcimi autormi z Prešovského kraja sa svojou tvorbou vo Vihorlatskom múzeu aktuálne prezentuje aj sedem výtvarníkov z okresu Humenné a Medzilaborce. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Celoštátna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby sa od tohto roku  prezentuje novým logom podujatia, ktoré vzišlo zo súťažnej  špeciálnej tematickej kategórie v minulom ročníku (návrh loga Výtvarného spektra) Výtvarného spektra. Víťazné logo  súťaže pochádza z tvorivej dielne autorky  Barbory Ďurinovej, študentky  Strednej umeleckej školy v Trenčíne. Logo Výtvarného spektra sa stáva  univerzálnym prezentačným symbolom používaným na všetkých dokumentoch súvisiacich so súťažou Výtvarné spektrum.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

______________________________________________________________________________

ARCHEOLÓGIA HORNÉHO ZEMPLÍNA
Interaktívne podujatie pre školy
7., 12., 18. JÚN 2019  (9.00 − 10.00 hod.)

Interaktívne podujatie pre školy pod názvom Archeológia horného Zemplína tematicky čerpá z prebiehajúcej výstavy archeologických nálezovpod rovnomenným názvom, ktorá  vo Vihorlatskom múzeu v Humennom dokumentujevývoj osídlenia územia Zemplína od čias doby kamennej po novovek.
Podujatie v rámci múzejného projektu objektového učenia v múzeu (Ku koreňom, tradíciám, hodnotám...) je zacielené na trojrozmerné priblíženie histórie regiónu prostredníctvom jednotlivých archeologických artefaktov. Okrem audiovizuálnej časti podujatia formou prehliadky výstavy, odborného výkladu, diskusie a videoprojekcie filmov, ponúkame žiakom priamy kontakt s archeologickými artefaktami a zapojenie žiakov do praktickej archeológie ako jedného z vedeckých postupov objasňovania histórie.
Súčasťou vzdelávacieho podujatia pre školy je odborne komentovaná prehliadka výstavy, odborný výklad periodizácie dejín, priblíženie archeologickej činnosti v regióne a popularizácia archeológie ako vednej disciplíny. Lerktorkou podujatia je PhDr. Ivana Strakošová, archeologička Vihorlatského múzea v Humennoms osvedčením Ministerstva kultúry Slovenskej republikyo odbornej spôsobilosti k realizácii  archeologických výskumov.Vystavované artefakty ako učebný materiál sú súčasťou zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom a zbierok Zemplínskeho múzea v Michalovciach.Pochádzajú  z náhodných objavov a nálezov systematických výskumov  a archeologických prieskumov  v regióne.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing