Tlačové správy

do roku 201620172017/22017/32018/12018/22018/32019/12019/22019/3
ODKAZ ADOLFA IVANOVIČA DOBRIANSKEHO PRE SÚČASNOSŤ
14. 12. 2019

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s partnermi pozýva na štvrtý ročník spomienkového podujatia venovaného odkazu  významného rusínskeho dejateľa horného Zemplína Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho. Odborný a spoločensko-kultúrny program pod názvom Odkaz Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho pre súčasnosť sa koná v sobotu dňa 14. decembra 2019 o 14. hodine  v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom.
V odbornej prednáške a  diskusii venovanej aktuálnym myšlienkam významného dejateľa sa verejnosti predstavia člen Predsedníctva Matice slovenskej ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD. a pedagóg Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa  Šafárika v Košiciach Mgr. Alexander Onufrák, PhD.. Kultúrny program vyplní vystúpenie FS Chemlon a speváckych skupín Hačure a Bosoročky.  
Adolf Ivanovič Dobriansky (1817 − 1901) bol jedným z najvýznamnejších osobností  rusínskeho i slovenského národného života 19. storočia. Narodil sa 20. decembra 1817 v Rudlove v okrese Vranov nad Topľou v rodine gréckokatolíckeho duchovného.  Zomrel 6. marca 1901 v rakúskom Insbrucku a pochovaný je v Čertižnom v okrese Medzilaborce.  Pôvodom šľachtic s  profesiou banského inžiniera sa zhodou významných historických udalostí začlenil do národno-obrodzovacieho rusínskeho i slovenského hnutia a pozitívne ovplyvnil ich smerovanie. Bol poslancom Uhorského snemu, priateľom Ľudovíta Štúra, spolupracovníkom slovenských, rusínskych, českých, srbských a chorvátskych národných buditeľov. Patril k  spoluzakladateľom rusínskych i slovenských národných spolkov, okrem iného i Matice slovenskej, v ktorej  mal členskú legitimáciu s poradovým číslom 4. Pohyboval sa  na cisárskom rakúskom dvore vo Viedni  i na  cárskom dvore v Rusku.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
___________________________________________________

KONTRASTY A SÚZVUKY
12. 12. 2019 − 19. 12. 2020
Výberom z tvorby sa vyše tromi  desiatkami  svojich diel na výstave Kontrasty a súzvuky  predstavujú humenskí výtvarníci Vladimíra Savkaničová a Vladimír Vajs. Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 12. decembra 2019 o 15. hodine a 30. minúte v Galerijnej sieni Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom.
Výstavnú kolekciu obrazov tvoria veľkorozmerné diela i menšie formáty. Autori predstavujú svoj výtvarný pohľad na okolitý svet maľbou a počítačovou grafikou vo  figurálnych kompozíciách, zátišiach i abstraktných dielach.  Vystavené obrazy sú  výpoveďou generačne rozdielnych umelcov − otca a dcéry  − fotografa, výtvarníka, grafika a výtvarníčky a pedagogičky. Ich výpoveď je však spoločná v sústave znakov, ktoré ako správa sú zakódované v umeleckej komunikácii umelca so svetom a umeleckého diela s divákom. Spojenie tradičných výtvarných postupov a  digitálnej grafiky v komunikovaných výtvarných témach oboch autorov  je inšpirujúcim vytváraním nových farebných a kompozičných vyjadrení v umeleckom harmonickom celku. Zároveň aj povzbudzujúcim  dokladom  posolstva umenia − vyvolávať prianie uskutočňovať sny a dôveru v to, že naše sny sú uskutočniteľné.
Výstava malieb a počítačovej grafiky Vladimíry Savkaničovej a Vladimíra Vajsa v galerijných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom potrvá do 19. januára 2020.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
_______________________________________________

ŠŤASTNÉ A VESELÉ...
Vianoce na dobových pohľadniciach
10. 12. 2019  − 10. 1. 2020

Súbor čiernobielych a farebných pohľadníc je výberom z vyše poltisícky vianočných dobových pohľadníc z archívu Vihorlatského múzea v Humennom. Vystavené exponáty prezentujú ukážku jedného z najmasovejších a najpopulárnejších komunikačných spôsobov. Zároveň je výstava  prehliadkou očarujúcich umeleckých podobenstiev vianočného obdobia, ako aj  dokladom premien umeleckého vkusu a verejných nálad spoločnosti.
Vystavované pohľadnice s tematikou Vianoc a novoročných blahoprianí pochádzajú prevažne z obdobia minulého storočia.  Prezentované sú vo  forme maľovaných obrázkov, fotografických inštalácií a reprodukcií známych výtvarných diel. Vo svojich motívoch čerpajú  z biblického prostredia, prírodných zimných zátiší  a  vianočných motívov. Medzi vianočnými symbolmi prevládajú vianočné stromčeky a dekorácie, detské hračky a knihy ako darčeky, idylické vianočné štylizácie ľudských príbytkov a usadlostí a prírodné zimné zátišia. Sviatočnú a slávnostnú atmosféru vianočných sviatkov a novoročných želaní na pohľadniciach od dávna umocňovali tradičné archaické symboly tohto obdobia − kresťanské symboly rybičiek, krížikov, horiacich sviec, betlehemov, vinšovníkov a zvončekov, zelené vetvičky, červené jablká, orechy, mak a obilie ako symboly hojnosti, vianočné dekorácie, vianočné pečivo, podkovičky a zelené štvorlístky pre šťastie.
Rovnako ako mnohé ďalšie motívy a symboly, v historickom prúde času pretrvávajúce alebo meniace sa, zaujmú exponáty aj technickým spracovaním formou ofsetovej  techniky a neskôr digitálnej tlače. Vystavené pohľadnice sú zároveň pripomenutím  neopakovateľnej formy veľmi osobného kontaktu s niekým, koho dokážeme vďaka rukopisu na druhej strane pohľadnice osloviť oveľa viac, než mobilnou správou  alebo mailovou poštou. Kedysi nechýbali v kredenci každej domácnosti, s nostalgiou ďalekých krajín, vrúcnych želaní, smútku za blízkymi i radosti z toho, že v rukopise pridaná hodnota je zosobnením samotného pisateľa, a to každý deň. Výstava je verejnosti vo výstavných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom prístupná od 10. decembra 2019 do 10. januára 2020.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
________________________________________________

VIANOCE V MÚZEU 2019

Múzejným projektom Vianoce v múzeu 2019 pozývame od 10. decembra 2019 na vianočne ladený program, ktorý je napĺňaním myšlienky otvoreného múzea poskytujúceho meditatívnu alternatívu náhlivosti predvianočného obdobia. Našim cieľom je múzejnému publiku vytvoriť prostredie k sprostredkovaniu vzájomne prežívaných pocitov priateľstva, spolupatričnosti, úcty a rešpektu. Usilujeme sa o vytvorenie priestoru historicky poučného a príťažlivého, umelecky kultivovaného, záujmovo inšpiratívneho  a spoločensky zodpovedného k spoločnému prežívaniu vianočných emócií ako schopnosti darovať Vianoce.

V PROGRAME PRE ŠKOLY ponúkame školským kolektívom v termíne od 9. do 13. decembra 2019  vianočne ladený environmentálny vzdelávací program, tematické sprevádzanie vianočne vyzdobenými expozíciami, vianočné tvorivé dielne, workshopy venované vianočnému zvykosloviu, divadelné predstavenie a sprievodné výstavy.
Širokú verejnosť pozývame do múzejných výstavných priestorov na dve novoprezentované  výstavy. Dňa 10. decembra je vo výstavných priestoroch múzea verejnosti sprístupnená výstava dobových vianočných pohľadníc Šťastné a veselé... Vystavené exponáty pochádzajú zo zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom. Dňa 12. decembra 2019 sa v Galerijnej sieni Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom so začiatkom o 15.30 hod. koná vernisáž spoločnej výstavy humenských autorov pod názvom  Kontrasty a súzvuky − Vladimíra Savkaničová a Vladimír Vajs − výber z tvorby. Výstavnú ponuku dopĺňa stála výstava dobových fotografií kaštieľa v Humennom Kaštieľ v zrkadle času a historicko-etnografická výstava Z dejín Rómov na Slovensku.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
____________________________________________________________________

HISTORICKÉ PAMIATKY NA ZEMPLÍNE
Odborný seminár o záchrane a propagácii kultúrnych pamiatok v regióne Zemplína
23. november 2019
Šieste pokračovanie odborného seminára Historické pamiatky na Zemplíne o zachovávaní a propagácii historických pamiatok v regióne sa za účasti jedenástich prednášateľov koná v sobotu 23. novembra 2019 so začiatkom o 9. hodine v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom.
V troch prednáškových blokoch predstavia autori príspevky približujúce činnosti v oblasti výskumu, dokumentácie a propagácie historických pamiatok na území Zemplína. Zástupcovia jednotlivých inštitúcií, samosprávy a občianskych združení prezentujú v tematických okruhoch problematiku kultúrnych, občianskych, komunikačných a organizačných kompetencií, ktoré sú jedným z predpokladov procesu budovania znalostnej spoločnosti. Medzi príspevkami zarezonujú témy obnovy kultúrnych pamiatok a ich využívania v kultúrnej a poznávacej ponuke regiónu, prezentácia osobností regionálnej histórie a ich odkaz pre súčasnú spoločnosť, ako aj vízie k spolupráci zainteresovaných subjektov v oblasti kultúry, vzdelávania, spoločenského vyžitia  a cestovného ruchu v regióne.

_____________________________________________

NOVEMBER ´89
18. − 21. november 2019
Vihorlatské múzeum v Humennom pri príležitosti 30. výročia udalostí v novembri 1989 v spolupráci so Štátnym archívom v Prešove-pracovisko  Archív Humenné MV SR pozývajú verejnosť na výstavu November ´89. Výstava historických dokumentov a fotografií zachytáva prvé okamihy revolučného novembra 1989 a fragmenty dní jedného z významných historických míľnikov novodobej histórie. V súbore čiernobielych fotografií je zaznamenaný aj prvý generálny štrajk v Humennom zo dňa 27. novembra 1989 na Námestí slobody v Humennom.
Výstava v priestoroch pracoviska archívu v Humennom  na Štúrovej ulici je verejnosti prístupná v čase od 8. do 14. hodiny v dňoch 18. − 21. novembra 2019.
Mgr. Jana Fedičová

_____________________________________________


TÝKA SA MA TO
20. 11. 2019

Vihorlatské múzeum v Humennom sa s hrdosťou pripája k inštitúciám, ktoré si pripomínajú Svetový deň prevencie týrania detí. Svet si si tento deň, pripadajúci na 19. novembra, pripomína od roku 2000. Koncertom v múzejných priestoroch podporujeme aktivity k ochrane detí pred násilím a zneužívaním  − oslovujeme deti, aby svoje práva poznali a dospelých, aby im tieto práva pomáhali uplatňovať a chrániť. Srdečne pozývame všetkých dňa 20. novembra 2019 o 16.30 hod.  do kaštieľskej koncertnej siene Vihorlatského múzea v Humennom.

______________________________________________


DEŇ PSK VO VIHORLATSKOM MÚZEU V HUMENNOM
12. november 2019
V rámci prezentačného Dňa  Prešovského samosprávneho kraja 2019 ponúka Vihorlatské múzeum v Humennom  prehliadky spojené s odbornými výkladmi vo všetkých múzejných expozíciách v objekte kaštieľa, prehliadky troch aktuálnych múzejných výstav a  interaktívny program  spojený s prezentáciou dokumentárneho filmu Ma bisteren venovaného rómskemu holokaustu.
Výstava Z DEJÍN RÓMOV NA SLOVENKU prináša historický a etnografický prierez rómskymi dejinami od príchodu Rómov na územie Slovenska po udalosti 20. storočia. Textovo-obrazový materiál dopĺňajú zbierkové exponáty  zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom. (Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia)
Výročná členská výstava FOTOKLUBU REFLEX 2019 predstavuje v súbore čiernobielych a farebných fotografií výber z aktuálnej, žánrovo pestrej tvorby humenských autorov.
Stála výstava KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU prináša zábery interiéru kaštieľa od najstarších dochovaných vyobrazení objektu a priľahlého parku v Humennom na rytine z obdobia druhej polovice 17. storočia po dnešok. Súbor dobových fotografií zachytáva bohatosť interiérového vybavenia kaštieľskych komnát a pútavo korešponduje z aktuálne ukončenou časťou  reštaurátorských zásahov pri obnove objektu kaštieľskeho nádvoria, ktorého snahou je návrat historickej pôvodnosti kultúrnej pamiatky do obdobia prelomu 19. a 20. storočia.
FILMOVÁ PROJEKCIA DOKUMENTÁRNEHO FILMU MA BISTEREN prezentuje očité svedectvá slovenských Rómov z obdobia rómskeho holokaustu počas druhej svetovej vojny. Dokument čerpá z výskumno-dokumentačného projektu Oral-history Vihorlatského múzea v Humennom spracovaného v múzejnej  publikácii Východoslovenskí Rómovia a II. svetová vojna − Svedectvá pamätníkov. Dokument vznikol v spolupráci so spoločnosťou Atarax Košice.

· Návštevný čas vo Vihorlatskom múzeu v Humennom od 9.00 − 15.30 hod.
· Prehliadka umelecko-historickej expozície začína každú celú hodinu.
· Posledný vstup do umelecko-historickej expozície o 14.30 hod.(trvanie cca 60 min.).
· Premietanie filmu a prednáška  so začiatkom o 9.00 hod. (trvanie cca 60 minút).
· Celodenný vstup dňa 12. 11. 2019 je bezplatný.
· Expozícia ľudovej architektúry a bývania ( skanzen) je aktuálne mimo prevádzky.
Informácie a nahlásenie účasti do 11. 11. 2019
na tel. č. 057 775 22 40,  sekretariat@muzeumhumenne.sk