Zmluvy   2011   2012     2013

ZMLUVY 2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov 1
Zmluva o nájme nebytových priestorov 2
Zmluva Karas
Zmluva Strechy
Zmluva Popelka
Zmluva o dielo č. 02.2 011- reštaurovanieZMLUVY 2012
Číslo zmluvy
Zmluvná
strana / IČO
Zmluva
Podrobnosti
Hodnota
zmluvy
Zverejnenie
zmluvy
Zmluva - stravné lístky
Le cheque
dejeuner
31396674
Komisionárska zmluva -
stravné lístky - LE
CHEQUE DEJEUNER
     
Zmluva - SCVČ
Súkromné
centrum,
voľného času
42082358
Zmuva o nájme
nebytových priestorov
     
Č. 015/§52a/2012/NP V-2/HE
UPSVaR
Humenné
37937791
Dohoda o poskytnutí
príspevku na aktivačnú
činnosť
   
7.5.2012
Zmluva o dielo - Hrad
Brekov
Združenie za
záchranu
Brekovského
hradu
42026776
Vykonanie arch.
výskumu
   
14.5.2012
Zmluva o dielo - kaštieľ
Snina
Mesto Snina
00323560
Vykonanie arch.
výskumu
Pamiatkový -
archeologický
výskum
 
18.2.2012
Zmluva č.20-
000054667PO2012
VVS, a.s.
36570460
Východoslovenská
vodárenská spoločnosť
   
7.6.2012
Dohoda_116_51_2012
UPSVaR
Humenné
37937791
UPSVaR - absolv. prax
   
7.6.2012
Poistná zmluva č. 411 014
587
Allianz
Slovenská
poisťovňa
00151700
Poistenie majetku a
zodpovednosti za škodu
   
18.6.2012
Zmluva č.  294/2012/OK
PSK
37870475
Zmluva o poskytnutí 
finančných prostriedkov z
dotácie rozpočtu
Ministerstva  kultúry
Slovenskej republiky
č.  294/2012/OK
Poskytnutie dotácie 
zo štátneho
rozpočtu na
ochranu,   obnovu a
rozvoj kultúrneho
dedičstva
 
20.6.2012
Zmluva č. 836/2012
Mesto
Humenné
323 021
o poskytnutí  dotácie v
zmysle VZN č. 92/2008
Karpatská kraslica
 
25.6.2012
Zmluva č. 837/2012
Mesto
Humenné
323 021
o poskytnutí  dotácie v
zmysle VZN č. 92/2008
Medzinárodný deň
múzeí
 
25.6.2012
Zmluva č. 294/2012/OK
PSK
37870475
Zmluva o poskytnutí
finančných prostriedkov z
dotácie rozpočtu MK SR
Poskytnutie dotácie
zo štátneho
rozpočtu na
ochranu, obnovu a
rozvoj kultúrneho
dedičstva
 
3.7.2012
Zmluva č. 860/2012
Mesto
Humenné
323 021
o poskytnutí  dotácie v
zmysle VZN č. 92/2008
Realizácia projektu
Humenné v
dobových 
pohľadniciach a 
fotografiách
 
23.7.2012
Zmluva č. 01 - 2012
Ing.
Eva
Kinczerová
32 172 648
o vypracovaní
znaleckého posudku v
zmysle platných
právnych predpisov
Slovenskej republiky
Znalecký posudok
pre objednávateľa
vo veci zistenia
všeobecnej hodnoty
„Kaštieľa v
Kamenici nad
Cirochou“
 
27.7.2012
Zmluva č. 03/2012
akad. mal.
Ľubomír Cáp
II. etapa reštaurovania
izby uhorských kráľov
   
31.7.2012
Zmluva č. 03-2012
Bromastav
s.r.o.ul. Lipová
1700, 73 532 
Rychvald
277 96 434
o vykonaní diela
uzatvorená v zmysle
§ 536 a následne
Obchodného zákonníka
SO 01 Obytný  dom
s vodným mlynom
z Vyšnej Jablonky
 
31.7.2012
Zmluva o výpožičke
Obchodná
akadémia
Komenského
1, 066 01
Humenné
Zmluva o výpožicke
nehnutel'ného majetku a
úhrade prevádzkových
nákladov
   
19.9.2012
Dodatok k zmluve
20-00054667PO2012
VVS, a.s.
36570460
Východoslovenská
vodárenská spoločnosť
   
24.9.2012
Príloha k zmluve
č.5100317729C
Východosloven
ská distribučná
36599361
Príloha k zmluve o
združenej dodávke
elektriny
   
1.10.2012
Dodatk k zmluve
č.69/08/HES
HES
31728812
Humenská energetická
spoločnosť, s.r.o. -
dodatok k zmluve o
dodávke a odbere tepla
   
1.10.2012
Zmluva 01/11/2012
JUDr. MICHAL
ŠAFRAN-ŠAFO
SECURITY
ZMLUVA o spolupráci pri
preverení signálu 
   
16.11.2012
Zmluva o dielo 03/11/2012
Stanislav
Gajdoš
ELSOLE
na sťahovanie
depozitára, uzavretá
podľa § 536 a násl.
Obchodného zákonníka
   
28.11.2012
Zmluva DR 80/2012
Nadácia SPP
IČO: 31818625
Zmluva o poskytnutí
finančného príspevku
   
4.12.2012
Zmluva ZM2001441
Rozhlas a
televízia
Slovenska
Zmluva o prenájme
priestorov na nakrúcanie
   
4.12.2012
Zmluva ALMT-1212-EZS
Ján ČURILLA -
ALARMTEL
41 583 281
Zmluva o dielo č. ALMT-
1212-EZS uzavretá v
zmysle § 536 a nasl.
Obchodného zákonníka
SR
   
14.12.2012
Zmluva o dielo
Stanislav
Gajdoš
ELSOLE
44636784
Zmluva o dielo na
výmenu dlažby,
drevených častí
obloženia, drevenej
priečky s dverami a dverí
   
18.12.2012
Zmluva vývoz odpadu
DUO MONT,
s.r.o.
36869601
Zmluva - vývoz odpadu
depozitára v Kamenici
n/Cir.
   
18.12.2012
Zmluva na poskytnuté práce
MIROSLAV
ŠUĽAK
32373996
Dodávka a montáž
termostatických ventilov
   
20.12.2012
ZMLUVA na dodávku tovaru
Ing. Juraj Pida
30148197
Dodávka ručne
štiepaného dreveného
šindľa
   
20.12.2012
Zmluva 03/343/2012
KrPz v
Prešove
00735850
Zmluva o poskytovaní
služby technickej
ochrany objektu
   
21.12.2012
           
           
Číslo zmluvy
Zmluvná
strana / IČO
Zmluva
Podrobnosti
Hodnota
zmluvy
Zverejnenie
zmluvy
Dodatok č. 1
Le cheque
dejeuner
31396674
Dodatok č. 1
Komisionárska zmluva -
stravné lístky z 9.1.2012
   
9.1.2013
Komisionárska zmluva
Le cheque
dejeuner
31396674
Komisionárska zmluva -
stravné lístky - LE
CHEQUE DEJEUNER
   
29.1.2013
Dohoda č.6/XX/2013/54
Úrad práce,
soc. vecí a
rodiny
Humenné
37937791
Dohoda o poskytnutí
finančného príspevku v
rámci projektu č. XX -
Podpora zamestnávania
nezamestnaných v
samospráve
   
31.1.2013
Dohoda č. 47/51/2013/NP
VAOTP
Úrad práce,
soc. vecí a
rodiny
Humenné
37937791
Dohoda o zabezpečení
podmienok vykonávania
absolventskej praxe
   
2.4.2013
Objednávka programu biznis
Východosloven
ská energetika
a.s., Košice
36211222
Objednávka programu
biznis k Zmluve o
združenej dodávke
elektriny
   
6.5.2013
Zmluva o dielo č. 2013/1
Obec Jasenov
00690074
Archeologický výskum
   
13.6.2013
Zmluva o dielo
Združenie za
záchranu
Brekovského
hradu
42026776
Archeologický výskum v
areáli NKP - Hrad Brekov
   
1.7.2013
           
           
           
Zmluvy 2013