Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
 
 
 
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom


HISTORICKÝ POLYFON

Polyfon je zaužívané označenie pre hracie mechanické stroje, tzv. automatofony, ktoré prehrávajú melódiu zaznamenanú dierkovaním na vymeniteľných kovových hracích diskoch.
Hrací stroj nachádzajúci sa v umeleckohistorickej expozícii Vihorlatského múzea v Humennom pochádza z roku 1880. Automatofony tohto typu  vynašiel v roku 1866 Paul Lochmanen z Lipska. Vyrábali sa vo forme skriniek i veľkých stojacích presklených skríň  so zásobníkom hudobných záznamov. Ide o skriňový automatický hudobný box na mince, ktorý vytvára zvuky použitím sady kolíkov umiestnených na stroji. Vnútri hracieho stroja je kovová platňa, na ktorej je dierkovaním zaznamenaný zvukový záznam. Záznam sa vyhotovoval pomocou prístroja − melografu, ktorý sa podobal na písací stroj. Melograf mal priradené noty, ktoré sa najprv vytlačili na papier, potom sa papier priložil  na kruhové kovové platne polyfonu, kde sa podľa označenej noty urobila dierka.  Dotykom  oceľového hrebeňa o kovovú dosku, tzv. česaním, sa v polyfone vyludzuje melódia. Stroj sa uvádza do pohybu natočením kľuky na boku skrinky. Po vhodení 20 centovej mince sa uvedie do pohybu aj plechová platňa a začne vytvárať neopakovateľnú melódiu.
Skriňový polyfon s presklenými dvierkami stojí na štyroch guľovitých nohách. Bočné steny sú  jednoduché, čelná stena má po stranách zdobené stĺpy a v dolnej časti zásuvku s ozdobným kovaním. Na hornom lube v strede čelnej steny sa nachádza nápis Polyphon. Skrinka má vyrezávaný nadstavec v podobe zábradlia v strede s obdĺžnikovou plochou s rozvilinou a oblúkom s rozvilinami po stranách a rozetou pod oblúkom. Na pravej strane skrinky sa nachádza kľuka, v spodnej časti  v strede je mosadzné kovanie zámku a v zadnej časti otvor na mince s mosadzným kovaním v tvare priehlbne. Súčasťou hracieho stroja je šesť kovových kruhových platní s melódiami. Meniteľné plechové platne majú priemer 50 cm. Celá skrinka hracieho stroja je vysoká 146 cm (z toho nadstavec 27,8 cm), široká 84,5 cm s hĺbkou 45 cm pre hrací mechanizmus. 
Historické mechanické hracie stroje nahradzovali celý orchester a k ich obsluhe nebolo potrebné hudobné nadanie. Ich produkcia bola neskôr nahradená  gramofónmi a magnetofónmi. Historický polyfon obohatil zbierkový fond Vihorlatského múzea v Humennom v roku 2017.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

Prezentované predmety mesiaca... viac...
PONUKA VIHORLATSKÉHO MÚZEA PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v nasledujúcich odboroch:
PRÍRODNÉ VEDY:
· Pre žiakov 1. stupňa ZŠ ponúkame prehliadku prírodovednej expozície s rozprávaním o prírode a zaujímavými hrami.
· Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ ponúkame edukačné aktivity z BIOLÓGIE, ktoré je vhodné využiť pri opakovaní a upevňovaní učiva jednotlivých tematických celkov, ako aj pri rozširovaní základného učiva a tak dopomôcť k zvýšeniu prírodovednej gramotnosti žiakov. Témy:
ŽIVOT V LESE (5. roč.)
ŽIVOT VO VODE A NA BREHU (5. roč.)
LÚKY, PASIENKY A POLIA (5. roč.)
ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH (6. roč.)
· Pre žiakov 8. ročníka ZŠ ponúkame komentovanú prehliadku prírodovednej expozície zo zameraním na GEOLÓGIU a PALEONTOLÓGIU.
· Pre starších žiakov a študentov ponúkame prezentáciu „Krásy prírody a jej ochrana v regióne SV Slovenska“ a komentovanú prehliadku prírodovednej expozície.
· Ponúkame možnosť pripraviť prednášku (prezentáciu) na prírodovedné a ekologické témy podľa požiadavky pedagógov.
Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Andrejčáková  
Tel. č.: 057/775 22 40
Email:
prirodoveda@muzeumhumenne.sk
sekretariat@muzeumhumenne.sk

Predmet mesiaca

polyfon_pm_12_2018
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT