Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
nks2019
 
 
 
Obraz V čiernej skrinke 1974OB  
      
Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a priľahlého
skanzenu spravuje takmer 190 000 zbierkových predmetov. Z rozsiahleho zbierkového fondu Galerijného oddelenia Vihorlatského
múzea v Humennom predstavuje múzeum dielo prof. Stanislava Stankociho, akad.  mal., nazvané  V čiernej skrinke 1974OB.   
Prezentované dielo patrí k  najnovším prírastkom zbierkového fondu galerijného oddelenia, ktoré v súčasnosti spravuje 1 542  zbierkových exponátov
výtvarného charakteru.  Veľkorozmerný obraz s rozmermi 100x110 cm je vyhotovený technikou kombinovaného akrylu na plátne a predstavuje časť
autorovej tvorby venovanej abstraktnej maľbe. Signované dielo pochádza z obdobia rokov 2002 −2003.
Autor diela profesor Stanislav Stankoci, akad. mal., pochádza z obce Hostovice v Sninskom okrese. V uplynulom roku si umelecká a pedagogická
verejnosť pripomínala spolu s autorom 60. výročie jeho narodenia.  Popri pedagogickej a manažérskej činnosti na Vysokej škole výtvarných umení v
Bratislave sa autor venuje aj autorskej umeleckej tvorbe v oblasti dizajnu vizuálnej komunikácie, maľby, počítačovej grafiky a mixmédiám.
Stanislav Stankoci je absolventom Strednej umelecko-priemyselnej školy v Košiciach (1974 - 1978) a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
(oddelenie úžitkovej grafiky 1978 - 1984).  Absolvoval študijné pobyty na  École Nationale Superiéure des Arts Décoratifs v Paríži (1982 - 1983)  a na
University of Industrial Art v Helsinkách (1992 - 1993). V rokoch 1989 −1992 pôsobil ako pedagóg na Fakulte architektúry SVŠT v Bratislave. Od roku
1992 do súčasnosti pedagogicky pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V  rokoch 2001 - 2007 pôsobil ako vedúci  na Katedre
vizuálnej komunikácie, v rokoch 2007 - 2011 bol menovaný do funkcie prorektora pre rozvoj a v rokoch 2011 − 2018 pôsobil vo funkcii rektora
Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
Svoju tvorbu doteraz prezentoval autor na vyše 160 samostatných a kolektívnych výstavách. V Humennom vystavoval v roku 1990 a 2014.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v HumennomPrezentované predmety mesiaca... viac...
PONUKA VIHORLATSKÉHO MÚZEA PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v nasledujúcich odboroch:
PRÍRODNÉ VEDY:
· Pre žiakov 1. stupňa ZŠ ponúkame prehliadku prírodovednej expozície s rozprávaním o prírode a zaujímavými hrami.
· Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ ponúkame edukačné aktivity z BIOLÓGIE, ktoré je vhodné využiť pri opakovaní a upevňovaní učiva jednotlivých tematických celkov, ako aj pri rozširovaní základného učiva a tak dopomôcť k zvýšeniu prírodovednej gramotnosti žiakov. Témy:
ŽIVOT V LESE (5. roč.)
ŽIVOT VO VODE A NA BREHU (5. roč.)
LÚKY, PASIENKY A POLIA (5. roč.)
ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH (6. roč.)
· Pre žiakov 8. ročníka ZŠ ponúkame komentovanú prehliadku prírodovednej expozície zo zameraním na GEOLÓGIU a PALEONTOLÓGIU.
· Pre starších žiakov a študentov ponúkame prezentáciu „Krásy prírody a jej ochrana v regióne SV Slovenska“ a komentovanú prehliadku prírodovednej expozície.
· Ponúkame možnosť pripraviť prednášku (prezentáciu) na prírodovedné a ekologické témy podľa požiadavky pedagógov.
Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Andrejčáková  
Tel. č.: 057/775 22 40
Email:
prirodoveda@muzeumhumenne.sk
sekretariat@muzeumhumenne.sk

Predmet mesiaca

Stankoci
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT