Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Kalendár 2023
Kniha 2023
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
AKTUALITY
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v

Oznam

Vihorlatské múzeum v Humennom oznamuje všetkým
záujemcom, že medzinárodná konferencia o
vysťahovalectve „Za veľkou mlákou“ sa prekladá na
november. O termíne konania konferencie Vás budeme
včas informovať.
Za pochopenie ďakujeme.
Oznam

Vihorlatské múzeum v Humennom oznamuje všetkým
záujemcom, že medzinárodná konferencia o
vysťahovalectve „Za veľkou mlákou“ sa prekladá na
november. O termíne konania konferencie Vás budeme
včas informovať.
Za pochopenie ďakujeme.
HOLOKAUST RÓMOV VO VÝTVARNÝCH DIELACH JOZEFA FEČA

Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, Prešovský samosprávny kraj a Vihorlatské múzeum v Humennom Vás pozývajú na výstavu Holokaust Rómov vo výtvarných dielach Jozefa Feča.
Výstavu tvorí séria 11 malieb mladého rómskeho výtvarníka Jozefa Feča, rodáka z Bardejova, absolventa Strednej umeleckej školy v Prešove, odbor dizajn a umelecké tvarovanie dreva. Autor čerpal inšpiráciu z literárneho diela Mŕtvi sa nevracajú od prvej rómskej spisovateľky Eleny Lackovej, ktorá písala v rómčine o svedectve utrpení a osudov Rómov počas 2. svetovej vojny.
Autor malieb je známy sériou trinástich svetových osobností rómskeho pôvodu. V tvorbe využíva techniku čierno-bieleho spektra, pop artu a street artu.
Výpovedná hodnota výtvarných diel Jozefa Feča v nadväznosti na literárne dielo emancipovanej rómskej spisovateľky Eleny Lackovej varuje nad  historickou pravdou, neľudskosťou a výkrikmi z hrôz vojny.
Výstava potrvá do 29. septembra 2023 vo výstavných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom.

Mgr. Dagmar Ungradyová
Vihorlatské múzeum v Humennom
FASCINUJÚCI SVET HMYZU
7. 7.  - 27. 11. 2023

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici 
prezentujú od 7. júla do 27. novembra 2023 vo výstavných priestoroch Prírodovednej expozície
Vihorlatského múzea v Humennom výstavu Fascinujúci svet hmyzu. Panelovú výstavu dopĺňajú
ukážky z vyše 3 000 kusov exponátov hmyzu zo zbierkového fondu Vihorlatského múzea v
Humennom. Výstava prezentuje najzaujímavejšie fakty jednej z najpočetnejších  a najrozmanitejších
taxonomických tried, v ktorej bolo podľa doterajších poznatkov vedecky opísaných vyše milión
druhov, čo je viac než polovica  existujúcich druhov všetkých ekosystémov živočíšnej ríše. Odhady
naznačujú, že diverzita hmyzu ovplyvňovaná  nadmorskou výškou, klímou, dostupnosťou vody,
horninovým podložím  i človekom  je oveľa rozmanitejšia,  ako ju dnes poznáme a ďalšie druhy na
svoje objavenie iba čakajú. V rámci výstavy zo svojich zbierok prezentuje Vihorlatské múzeum v
Humennom predovšetkým ukážky z 2 176 kusov múzejných exponátov radu chrobákov  a kolekciu
z 385 kusov exponátov radu motýľov. Okrem  zaujímavosti a kuriozít, čo do veľkosti, rýchlosti, či
vzácnosti hmyzu,  výstava  vzdeláva návštevníka v otázkach nezastupiteľného postavenia hmyzu v
dômyselnom ekosystéme živej prírody.  Z pohľadu biologických funkcií  i užšieho pohľadu, ako
úžitkového, užitočného, indiferentného i parazitického hmyzu so svojim  nezastupiteľným poslaním
predstavuje výstava hmyz ako jeden zo základných pilierov ekosystémovej rovnováhy. Súčasne
nastoľuje otázky súvisiace s ubúdaním hmyzu a  hroziacim kolapsom ekosystémov spôsobovaným 
predovšetkým používaním pesticídov, zmenou klímy, mestským smogom, svetelným smogom,
nevhodným manažovaním  trávnatých plôch bez kvitnúcich rastlín alebo s monokultúrnym
pestovaním. Prezentované informácie a poznatky sú zároveň priestorom k zamysleniu a plánovaniu
environmentálnych aktivít  jednotlivcov i spoločenstiev k podpore  kampaní presadzujúcich  návrt
hmyzu do záhrad a zelených plôch aj v mestských aglomeráciách. V mnohých lokalitách sa tieto
aktivity stávajú aspoň čiastočným vyvažovaním negatívnych účinkov intenzity priemyslu 
hospodárstva a poľnohospodárstva. Panelová výstava (panelovú výstavu Stredoslovenského múzea
v Banskej Bystrici finančne podporil zriaďovateľ Stredoslovenského múzea Banskobystrický
samosprávny kraj) a prezentácia exponátov hmyzu zbierkového fondu Vihorlatského múzea v
Humennom potrvá do 27. novembra 2023.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
VIHORLATSKÉ MÚZEUM V HUMENNOM OCENENÉ ZA PUBLIKAČNÚ ČINNOSŤ

Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci svojej prezentačnej činnosti získalo dve významné ocenenia za dva
aktuálne múzejné publikačné tituly v rámci prestížnych celoslovenských  súťaží Najkrajšia kniha a  Najkrajší
propagačný materiál o Slovensku  a v súťaži Najkrajší kalendár Slovenska. Hlavným organizátorom súťaží je
Prezídium súťaže  menované Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov v spolupráci so Štátnou
vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici a ďalšími odbornými a mediálnymi partnermi. Odbornú porotu tvoria 
výtvarníci, fotografi, tlačiari, grafici a  experti výtvarnej a propagačnej sféry menovaní Prezídiom súťaže.
V rámci 16. ročníka pokračovania súťaže  Najkrajšia kniha a najkrajší propagačný materiál o Slovensku získalo
Vihorlatské múzeum v Humennom druhé miesto v kategórii Najkrajší propagačný materiál o Slovensku a regióne za
knižné dielo Obnova renesančného kaštieľa v Humennom. Publikácia obrazovou a textovou formou dokumentuje
takmer pätnásť rokov obnovy renesančného kaštieľa v Humennom - sídla Vihorlatského múzea v Humennom. Na
stovke  obrazových záberov predstavuje dielo obdobie degradácie historického objektu kaštieľa, národnej kultúrnej
pamiatky, ako aj náročnú stavebnú a reštaurátorskú obnovu, ktorá prinavrátila kaštieľu čestný status kultúrnej
pamiatky. Publikácia (autor: Mgr. Vasil Fedič, ISBN: 978-80-99938-10-7) vyšla pri príležitosti ukončenia rozsiahlej
rekonštrukcie kaštieľa v roku 2022 ako poďakovanie všetkým zúčastneným, ktorí sa v priebehu pätnástich rokov
na obnove najväčšieho kaštieľa na hornom Zemplíne podieľali.
Druhé významné ocenenie získalo múzeum v rámci 31. ročníka súťaže Najkrajšie kalendáre Slovenska za
kalendárovú edíciu, ktorá je z hľadiska dlhodobej kalendárovej tvorby múzeí jediná na Slovensku. Za 
veľkorozmerný viaclistový nástenný kalendár pod názvom Renesančný kaštieľ v Humennom bolo Vihorlatské
múzeum v Humennom ocenené  Čestným uznaním v kategórii Regióny. Ide o ôsmu vydanú a odbornou porotou
ocenenú kalendárovú edíciu, ktorou  múzeum verejnosti prezentuje unikátne zábery na architektúru a  interiérové
zariadenie  jedného z najrozsiahlejších  a najzachovalejších kaštieľskych sídiel  horného Zemplína. V aktuálnom
roku 2023 prezentuje kalendárové dielo reprezentatívne časti interiéru a exteriéru renesančného kaštieľa - sídla
Vihorlatského múzea v Humennom v rámci podpornej kampane s mestom Humenné so zacielením na podporu
ochrany kultúrneho dedičstva regiónu.
Múzejná knižná a kalendárová edícia sú súčasťou prezentačnej ponuky Vihorlatského múzea v Humennom a
aktívnym  tohtoročným vkladom múzea do celoeurópskej kultúrnej kampane v rámci Dní európskeho kultúrneho
dedičstva, ktorých aktuálnym mottom je Živé dedičstvo. Publikácia je dostupná v sídle Vihorlatského múzea v
Humennom.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
MÚZEUM NA DOMA
On-line projekt Vihorlatského múzea v Humennom
Múzejný projekt on-line ponuky Vihorlatského múzea v Humennom  MÚZEUM NA DOMA vytvára platformu pre múzejné činnosti a záujem verejnosti  v on-line priestore a pracuje s využitím webového a instagramového sídla inštitúcie. Múzejná ponuka je určená širokej verejnosti záujemcov − dospelých a detí so záujmom o poznávanie a kreatívny oddych v období, keď je Vihorlatské múzeum v Humennom vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu verejnosti neprístupné.
On-line ponuka je koncipovaná tak, že aj v čase sprístupnenia múzea verejnosti ostáva on-line platforma stálou múzejnou ponukou pre návštevníka múzejného on-line priestoru.  Osobitý dôrazom je modelovaný na využiteľnosť jednotlivých tém  v rámci mimoškolského doplnkového vzdelávania v rámci múzejného projektu objektového učenia v múzeu. Na webovom sídle múzea www.muzeumhumene.sk v sekcii PRE ŠKOLY so zacielením na pomoc školopovinným deťom, mládeži, učiteľom a rodičom iniciujeme pre deti a študentov zábavno-edukačné ponuky kreatívneho trávenia času zamerané na poznávanie a rozvoj tvorivého myslenia v oblasti histórie, umenia, etnografie, environmentálnych tém a záujmovo-umeleckej činnosti.
Prostredníctvom sociálnych sietí ponúka projekt netradičné pohľady do všetkých  múzejných expozícií. Z umelecko-historickej expozície, sakrálnej expozície,  prírodovednej  expozície a expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzen) sprostredkúvame  ojedinelé zábery, ktoré  mnohí aj počas návštevy nezbadali alebo nevnímali v komplexnosti kultúrno-historickej  pamiatky. Obrazom i textom približujeme jednotlivé zbierkové predmety múzejného zbierkového fondu archeológie, histórie, umenia, etnografie, a prírodovedy s ukážkami najstarších archeologických nálezov, zbierok prírodovedného charakteru, majstrovskej práce dobových maliarov a remeselníkov v podobe historického nábytku, obrazovej zbierky, hodinových strojov, ukážok dobových zbraní, porcelánu, umeleckých predmetov, sakrálneho umenia, úžitkových predmetov a remeselných zariadení a výrobkov.
Záujemcom zároveň ponúkame možnosť vstúpiť do zákulisia múzejnej činnosti v oblasti zhromažďovania, ochraňovania,  odborného  zhodnocovania a prezentácie  zbierkových predmetov.
V archívnom bloku pozývame  záujemcov na virtuálnu prehliadku múzejných výstavných projektov prostredníctvom fotoreportov  z múzejných výstav,  ako aj kultúrnych podujatí a edukačných aktivít pre deti a mládež. Prostredníctvom  listovania  v doterajších ročníkoch Múzejných otvárame pre verejnosť vzájomný dialóg o podstate múzea pre spoločnosť a jeho víziách do budúcnosti.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing
 
 
 
 
 
 
Karpatská kraslica
 
 
Vojtech Borecký
 
 
 
 
11. Karpatské bienále grafiky detí a mládeže
 
 
 
 
 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zverejnené zásady ochrany osobných údajov
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom


Vihorlatské múzeum v Humennom, IČO: 37781391, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
kontaktné údaje: t. č.: 057 775 22 40, email: sekretariat@muzeumhumenne.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

GDPR MVL
Štatistiky webu

© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT