Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
AKTUALITY
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v

KK2023_web
..
KARPATSKÁ KRASLICA 2023

Vihorlatské múzeum v Humennom ako vyhlasovateľ a hlavný organizátor medzinárodnej súťaže a výstavy kraslíc Karpatská kraslica,  vyhlasuje 31. ročník medzinárodnej súťažno-prezentačnej výstavy Karpatská kraslica 2023. Podujatie prebieha v spolupráci s  Krajskou organizáciou Únie žien Slovenska v Prešove, Okresnou organizáciou Únie žien Slovenska v Humennom a mestom Humenné.
Cieľom medzinárodnej súťaže je  uchovávanie a prezentácia tradície zhotovovania kraslíc  ako významného prvku kultúrneho dedičstva karpatského regiónu.  Snahou múzea je zároveň vyhľadávať tvorcov kraslíc a vytvárať priestor na tvorivú konfrontáciu, štúdium tradičnej kultúry, rozvoj tvorivosti a technickej zdatnosti detí, mládeže a dospelých z rôznych regiónov Slovenska a zahraničia.
Do súťaže Karpatská kraslica 2023 sa môžu zapojiť autori kraslíc bez vekového obmedzenia z územia Slovenska a zahraničia poskytnutím svojej kolekcie kraslíc. Do súťaže je možné poskytnúť maximálne desať kusov kraslíc. Kraslice môžu byť zhotovené na akomkoľvek podklade a akoukoľvek tradičnou alebo modernou technikou zdobenia.
Súťažné kolekcie kraslíc je potrebné osobne alebo poštou doručiť spolu s  Návratkou-Karpatská kraslica 2023 (nachádza sa na www.muzeumhumenne.sk) na adresu Vihorlatského múzea v Humennom: Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody 1, 066 01 Humenné do 1. marca 2023.
Vyhodnotenie súťaže odbornou porotou a slávnostné odovzdávanie ocenení a cien  sa uskutoční v rámci slávnostnej vernisáže výstavy Karpatská kraslica 2023 dňa 16. marca 2023 o 15. hodine v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom. Súťažné kolekcie kraslíc budú v rámci výstavy Karpatská kraslica 2023 vystavené v Galerijnej sieni Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom od 16. marca do 30. apríla 2023.
Návratka-Karpatská kraslica 2023 a podrobné informácie o súťažných podmienkach súťaže sa nachádzajú v Štatúte súťaže Karpatská kraslica 2023 na www.muzeumhumenne.sk /Aktuality /Karpatská kraslica 2023. Informácie a kontakt: Tel. č.: +421 57 775 2240, E-mail: sekretariat1@muzeumhumenne.sk

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
vianoce_3
DO NOVÉHO ROKA...
12. december 2022 - 31. január 2023

Vihorlatské múzeum v Humennom sprístupňuje pre širokú verejnosť vo svojich výstavných priestoroch Galerijnej siene Oresta Dubaya dňa 12. decembra 2022 výstavu súčasnej slovenskej kalendárovej tvorby  a dobových vianočných a novoročných pohľadníc pod názvom Do nového roka...
Vystavované kalendárové diela  predstavujú výber najkrajších kalendárov vydaných pre rok 2022 a ocenených na 30. ročníku prestížnej celoslovenskej súťaže kalendárovej tvorby Slovenska O najkrajší kalendár Slovenska v marci 2022 v Banskej Bystrici. Kolekciu tvoria stolové a nástenné, viaclistové a jednolistové kalendáre prezentujúce kultúrne a prírodné bohatstvo a tradície Slovenska.
Súťaž od roku 1992 organizuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici. Nominované kalendáre hodnotí porota zložená z výtvarníkov, grafikov, fotografov, polygrafov a ďalších odborníkov. Pod rovnomenným názvom sa  každoročne v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže v Banskej Bystrici koná prezentačná premiérová výstava ocenených  diel. Historicky prvá výstava slovenskej kalendárovej tvorby v Banskej Bystrici sa konala práve pred 30. rokmi dňa 15. decembra 1992.
Ako dve paralelne putujúce výstavy sa kalendáre slovenských vydavateľov každoročne prezentujú v ďalších  mestách na území Slovenska. Vo Vihorlatskom múzeu hosťovali výstavy v roku 1999 a v roku 2022.
Vihorlatské múzeum sa v rámci svojej prezentačnej a edičnej činnosti venuje kalendárovej tvorbe od roku 1999, s osemročnou prestávkou od roku 2017 dodnes. V každom súťažnom ročníku  premenilo Vihorlatské múzeum svoju nomináciu aj na ocenenie odbornej poroty.  Do roku 2023 vydáva Vihorlatské múzeum svoje ôsme kalendárové dielo, ktoré je prezentáciou činnosti múzejnej inštitúcie pri ochrane a zveľaďovaní kultúrnych hodnôt zverených múzeu. 
Výstavu slovenskej kalendárovej tvorby a ocenených kalendárov Vihorlatského múzea dopĺňa súbor vianočných a novoročných čiernobielych a farebných pohľadníc minulého storočia z fondu archiválií  Vihorlatského múzea v Humennom. Vystavené exponáty dokumentujú výtvarné a technické premeny jedného z prvých grafických masových  komunikačných spôsobov, ktoré v súčasnosti nahradzujú komunikačné  sociálne  siete.  Dobové pohľadnice v  podobe maľovaných námetov, fotografických inštalácií a reprodukcií známych výtvarných diel s vianočnou a novoročnou tematikou čerpajú  z biblického prostredia, prírodných a  vianočných motívov. Z múzejného hľadiska predstavujú vystavované exponáty  hmotný dôkaz tradičného spoločenského  chápania Vianoc  prostredníctvom generáciami uchovávaných a prezentovaných archaických biblických i svetských vianočných symbolov. Výstava Do nového roka... je verejnosti vo výstavných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom prístupná do 31. januára 2023.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom.
vystava_hamfo2023_web
H/AMFO ROBERTA SPIELMANNA 2023
On-line súťaž a prezentácia

Vihorlatské múzeum v Humennom  ako organizátor regionálneho kola fotografickej súťaže amatérskej fotografickej tvorby H/AMFO 2023 pre autorov z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce  vyhlasuje regionálne kolo 51. ročníka  celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2023. Aktuálne regionálne kolo pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce bude prebiehať iba v digitálnej podobe na www.muzeumhumenne.sk <http://www.muzeumhumenne.sk>
Ukončenie on-line prihlasovania do súťaže a uzávierka zasielania fotografií cez portál vyhlasovateľa celoštátnej postupovej súťaže Národného osvetového centra je na: 
https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo/ do 20. januára 2023. Rovnaký dátum je pre autorov fotografií termínom k zaslaniu   fotografických diel v digitálnej podobe na e-mailovú adresu Vihorlatského múzea v Humennom: osveta1@muzeumhumenne.sk
Kontakt: Ing. Lenka Vašková, tel. č.: 057 775 2240, e-mail: osveta1@muzeumhumenne.sk

Každoročne vyhlasuje Národné osvetové centrum odporúčanú tému (nie je povinná). Tohtoročným tvorivým mottom je IDENTITA. Súťažné práce v tvorivých kategóriách čiernobiela a farebná fotografia v troch vekových kategóriách a tvorivých kategóriách multimediálna tvorba a cykly a seriály, spoločných pre všetky vekové kategórie, vyhodnocuje odborná porota.
Vernisáž výstavy sa v tomto roku nebude konať. Prezentácia súťažných diel bude prístupná na https://www.muzeumhumenne.sk od 2. februára 2023. Informácie a propozície k súťaži sa nachádzajú na portáli  Národného osvetového centra:  https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo/
a na www.muzeumhumenne.sk

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
SM23_web
ŠALIANSKY MAŤKO J. C. HRONSKÉHO
31. január 2023

Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci osvetovej činnosti ako organizátor súťaže pripravuje dňa 31. januára 2023 so začiatkom o 8.30 hod. okresnú časť 28. ročníka súťaže v prednese  slovenskej povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Postupová súťaž prebieha v štyroch kolách. Vo Vihorlatskom múzeu v Humennom prebieha po školských kolách v okrese Humenné okresné  kolo súťaže.  Uzávierka prihlasovania do súťaže na základe písomnej prihlášky je do 23. januára 2023 prostredníctvom e-mailovej adresy:
osveta1@muzeumhumenne.sk
Kontakt: Ing. Lenka Vašková, 057 775 2240

Súťažná prehliadka slovenských povestí a  žiackych tvorivých a literárnych schopností je určená pre žiakov 2. - 7. ročníka základných škôl  a žiakov reálnych gymnázií (tried prima a sekunda) v troch vekových kategóriách. Repertoár súťažnej deklamácie každého súťažiaceho pozostáva z  prednesu jednej povesti ľubovoľného slovenského  autora v rozsahu najviac šiestich minút.  Víťazi jednotlivých kategórií  postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční do 28. marca 2023.
Partnerom okresného kola 28. ročníka súťaže v prednese  slovenskej povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského v  Humennom je celonárodná slovenská kultúrna ustanovizeň Matica slovenská.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
NTM2023
NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 2023
PREHLIADKA KAŠTIEĽSKÝCH KOMNÁT
13. - 17. február 2023

Vihorlatské múzeum v Humennom sa svojim podujatím Prehliadka kaštieľskych komnát pripája k celosvetovej kampani podpory inštitúcie manželstva v rámci Národného týždňa manželstva 2023. Kampaň tohtoročnej týždennej iniciatívy a  podporných aktivít Národného týždňa manželstva prebieha na Slovensku v čase od 13. do 19. februára 2023 pod spoločným tematickým mottom - Odkaz.
Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva počas pracovných dní od 13. do 17. februára 2023 v čase od 10. do 15. hodiny do svojich priestorov umelecko-historickej expozície na prehliadku kaštieľskych komnát v renesančnom  kaštieli v Humennom. Návštevu múzea v tomto termíne nie je potrebné ohlasovať vopred. Pre manželské páry je návšteva múzea v tomto termíne zdarma.
Prehliadková trasa v kaštieľskych komnatách ponúka  lektorský výklad zameraný na históriu a osudy manželských párov a členov jedného z najvplyvnejších uhorských šľachtických rodov v  19. storočí a zároveň posledného šľachtického rodu, ktorý obýval humenský kaštieľ, rod Andrassy. Život aristokracie v humenskom kaštieli predstavujeme prostredníctvom zachovanej a zreštaurovanej pôvodnej architektúry, interiérovej výzdoby a dobového zariadenia. Súčasťou výkladu je prezentácia ukážok  historických umeleckých predmetov tvoriacich pozostalosť Andrassyovskej dynastie v Humennom, ako aj  vzácnej rodovej portrétovej  zbierky, ktorá je súčasťou  súbornej kaštieľskej historickej obrazovej kolekcie s vyše šesťdesiatimi portrétmi a krajinkami.
Múzejná aktivita v rámci Národného týždňa manželstva je zároveň historickým odkazom na  pôsobenie významnej osobnosti európskych dejín v osobe grófa Júliusa I. Andrassyho (1823 - 1890, uhorský veľkostatkár a politik, podporovateľ revolučného hnutia v roku 1848, prvý uhorský  ministerský predseda v rokoch 1867 - 1871, uhorský minister zahraničných vecí  v rokoch1871 - 1879),  ktorého tohtoročné 200. výročie narodenia si pripomínajú mnohé inštitúcie nielen na Slovensku. Vihorlatské múzeum sídliace v renesančnom kaštieli rodu Andrássy v Humennom svojou múzejnou a prezentačnou činnosťou v tomto roku upriamuje pozornosť na cyklus podujatí Rok Júliusa I. Andrassyho v Slovenskom národnom múzeu - Múzeu Betliar.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
MÚZEUM NA DOMA
On-line projekt Vihorlatského múzea v Humennom
Múzejný projekt on-line ponuky Vihorlatského múzea v Humennom  MÚZEUM NA DOMA vytvára platformu pre múzejné činnosti a záujem verejnosti  v on-line priestore a pracuje s využitím webového a instagramového sídla inštitúcie. Múzejná ponuka je určená širokej verejnosti záujemcov − dospelých a detí so záujmom o poznávanie a kreatívny oddych v období, keď je Vihorlatské múzeum v Humennom vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu verejnosti neprístupné.
On-line ponuka je koncipovaná tak, že aj v čase sprístupnenia múzea verejnosti ostáva on-line platforma stálou múzejnou ponukou pre návštevníka múzejného on-line priestoru.  Osobitý dôrazom je modelovaný na využiteľnosť jednotlivých tém  v rámci mimoškolského doplnkového vzdelávania v rámci múzejného projektu objektového učenia v múzeu. Na webovom sídle múzea www.muzeumhumene.sk v sekcii PRE ŠKOLY so zacielením na pomoc školopovinným deťom, mládeži, učiteľom a rodičom iniciujeme pre deti a študentov zábavno-edukačné ponuky kreatívneho trávenia času zamerané na poznávanie a rozvoj tvorivého myslenia v oblasti histórie, umenia, etnografie, environmentálnych tém a záujmovo-umeleckej činnosti.
Prostredníctvom sociálnych sietí ponúka projekt netradičné pohľady do všetkých  múzejných expozícií. Z umelecko-historickej expozície, sakrálnej expozície,  prírodovednej  expozície a expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzen) sprostredkúvame  ojedinelé zábery, ktoré  mnohí aj počas návštevy nezbadali alebo nevnímali v komplexnosti kultúrno-historickej  pamiatky. Obrazom i textom približujeme jednotlivé zbierkové predmety múzejného zbierkového fondu archeológie, histórie, umenia, etnografie, a prírodovedy s ukážkami najstarších archeologických nálezov, zbierok prírodovedného charakteru, majstrovskej práce dobových maliarov a remeselníkov v podobe historického nábytku, obrazovej zbierky, hodinových strojov, ukážok dobových zbraní, porcelánu, umeleckých predmetov, sakrálneho umenia, úžitkových predmetov a remeselných zariadení a výrobkov.
Záujemcom zároveň ponúkame možnosť vstúpiť do zákulisia múzejnej činnosti v oblasti zhromažďovania, ochraňovania,  odborného  zhodnocovania a prezentácie  zbierkových predmetov.
V archívnom bloku pozývame  záujemcov na virtuálnu prehliadku múzejných výstavných projektov prostredníctvom fotoreportov  z múzejných výstav,  ako aj kultúrnych podujatí a edukačných aktivít pre deti a mládež. Prostredníctvom  listovania  v doterajších ročníkoch Múzejných otvárame pre verejnosť vzájomný dialóg o podstate múzea pre spoločnosť a jeho víziách do budúcnosti.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing
 
 
 
 
 
 
Karpatská kraslica
 
 
Vojtech Borecký
 
 
 
 
11. Karpatské bienále grafiky detí a mládeže
 
 
 
 
   
projekt23
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zverejnené zásady ochrany osobných údajov
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom


Vihorlatské múzeum v Humennom, IČO: 37781391, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
kontaktné údaje: t. č.: 057 775 22 40, email: sekretariat@muzeumhumenne.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

GDPR MVL
Štatistiky webu
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT