Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Kalendár 2023
Kniha 2023
Zo zbierok Vihorlatského múzea bola pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí inštalovaná expozícia Živočíšstvo Horného Zemplína, ktorá poukazuje na stav okolitej prírody a tým nepriamo aj na stav nášho životného prostredia. Vystavené exponáty predstavujú zástupcov z rôznych spoločenstiev. Najteplejšie lesostepné polohy Sokola a Krivoštianky reprezentujú napr. užovka stromová, modlivka zelená, nosorožík obyčajný. Prechodné polohy pahorkatín zastupuje okrem iného dudok chochlatý, lelek lesný, líška hrdzavá. Chladomilnejšie živočíchy vyšších horských polôh (Kremenec, Stužica, Vihorlat) predstavujú aj orešnica perlavá, fúzač alpský, medveď hnedý. Osobitnú skupinu tvoria vodné a pri vode žijúce živočíchy (vydra riečna, vodnár potočný, rybárik riečny), ktoré pre svoj život potrebujú bezpodmienečne čistú vodu a málo narušené prírodné prostredie. Nielen v prírode však žijú živočíchy - tak ako človek zobral prírode jej súčasti a používa ich pre svoju potrebu (mestá - beloritka domová, obce - lastovička domová, polia - chrček poľný ), tak zasa na druhej strane príroda vie využívať biotopy vytvorené človekom (budovy - netopier veľký, parky - lasica myšožravá, záhrady - hrdlička záhradná).
Prírodovedná expozícia Živočíšstvo Horného Zemplína má za cieľ v prvom rade povzbudiť prirodzený záujem našej mládeže o prírodu, aspoň trochu ju poučiť a nasmerovať k aktívnej ochrane prírodného a životného prostredia.

Prírodovedná expozícia - Živočíšstvo Horného Zemplína

Prírodovedná expozícia
GEOLOGICKÉ POMERY SV ZEMPLÍNA
Vápencové horniny a horniny sopečného pôvodu
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT