Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Kalendár 2023
Kniha 2023
VSTUPNÉ DO EXPOZÍCIÍ A VÝSTAVNÝCH PRIESTOROV
VIHORLATSKÉHO MÚZEA V HUMENNOM

UMELECKO-HISTORICKÁ EXPOZÍCIA                            
Prehliadka expozície s odborným slovenským a anglickým výkladom v cene
Dospelí                                                
Mládež 6 - 15 rokov, pedagogický dozor                             
Študenti 15 -  26 rokov (ISIC, ITEC EURO ≤ 26)                                 
Dôchodcovia                                                                  
Organizované skupiny detí do 6 rokov                                 
Rodinné vstupné (2 dospelí + deti do 15 rokov)          
ZŤP                                                                                
Deti do 6 rokov v sprievode rodičov                                  

EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY A BÝVANIA
Prehliadka expozície  s odborným slovenským a anglickým výkladom v kostolíku v cene 
Dospelí                                                                           
Deti 6 - 15 rokov, pedagogický dozor                                  
Študenti 15 - 26 rokov (ISIC, ITEC EURO ≤ 26)                    
Dôchodcovia                                                                     
Organizované skupiny detí do 6 rokov                                  
Rodinné vstupné (2 dospelí + deti do 15 rokov)           
ZŤP                                                                                  
Deti do 6 rokov v sprievode rodičov                                  

PRÍRODOVEDNÁ EXPOZÍCIA
Dospelí                                                                             
Deti 6 - 15 rokov, pedagogický dozor                                
Študenti 15 - 26 rokov (ISIC, ITEC EURO ≤ 26)                       
Dôchodcovia                                                                  
Organizované skupiny detí do 6 rokov                               
Rodinné vstupné (2 dospelí + deti do 15 rokov)            
ZŤP                                                                                  
Deti do 6 rokov v sprievode rodičov                                     

SAKRÁLNA EXPOZÍCIA
Dospelí                                                                                   
Študenti 6 - 15 rokov, pedagogický dozor                           
Študenti 15 - 26 rokov (ISIC, ITEC EURO ≤ 26)                                
Dôchodcovia                                                                             
Organizované skupiny detí do 6 rokov                                
Rodinné vstupné (2 dospelí + deti do 15 rokov)             
ZŤP                                                                                
Deti do 6 rokov v sprievode rodičov                                   
                
VÝSTAVY
Dospelí                                                                             
Deti 6 - 15 rokov, pedagogický dozor                                      
Študenti 15 - 26 rokov (ISIC, ITEC EURO ≤ 26)                   
Dôchodcovia                                                                 
Organizované skupiny detí do 6 rokov                              
Rodinné vstupné (2 dospelí + deti do 15 rokov)           
ZŤP                                                                               
Deti do 6 rokov v sprievode rodičov                                   

DOPLNKOVÝ CENNÍK
• Platba v hotovosti, platobnou kartou
• Bezplatný vstup do múzea pre dobrovoľných darcov krvi - držiteľov zlatej a diamantovej    Jánskeho plakety a Kňazovického medaily z územia celého Slovenska
• Sprievod ZŤP (zľava 50% z plného vstupného)
• Držiteľ karty Zväzu múzeí na Slovensk (zdarma (1+3)
• Lektorský výklad  v cudzom jazyku s poplatkom +10,00 € pre objednané skupiny min. 10 osôb  

SLUŽBY NÁVŠTEVNÍKOM
• Možnosť nahlásenia návštevy vopred na tel. č.: +421 57 2240, +421 011 209 334,
  e-mail: sekretariat1@muzeumhumenne.sk
• Bezbariérový prístup do všetkých expozícii múzea v objekte kaštieľa
• Čiastočne bezbariérový prístup do expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzen)  
• Možnosť zakúpenia propagačných predmetov v objekte kaštieľa a v areáli expozície ľudovej  architektúry a bývania (skanzen)
         
ZHOTOVOVANIE FOTOGRAFII A VIDEOZÁZNAMU V EXPOZÍCIÁCH MÚZEA
PRE OSOBNÉ ÚČELY:
Umeleckohistorická expozícia, Sakrálna expozícia v kaštieli (bez blesku a statívu)        5,00 €
Prírodovedná expozícia                                                                                            zdarma

Pre komerčné účely iba po schválení žiadosti riaditeľom múzea za podmienok dohodnutých v zmluve. Cena sa odvíja od rozsahu a účelu uvedenom v zmluve min. 100,00 €.

SVADOBNÉ FOTOGRAFOVANIE:
Svadobné fotenie je potrebné vopred nahlásiť na sekretariáte múzea:
Tel. č.: +421 57 775 2240, +421 911 209 334, E-mail: sekretariat1@muzeumhumenne.sk
Umelecko-historická expozícia v kaštieli                                      100,00 €
Expozícia ľudovej architektúry a bývania (skanzen)                       50,00 €

PRENÁJOM MÚZEJNÝCH PRIESTOROV /1 hod.:
Plánované podujatia je potrebné vopred ohlásiť na sekretariáte múzea:
Tel. č.: +421 57 775 2240, +421 011 209 334, E-mail: sekretariat1@muzeumhumenne.sk
Prenájom vymedzených expozičných priestorov - min. 100,00 €/hod.
Prenájom je podmienený schválením štatutárom organizácie.
Nájom dohodnutý v nájomnej zmluve.
Múzeum pri poskytovaní priestorov na mimo múzejné aktivity postupuje v súlade s princípmi nakladania majetku  PSK a v súlade so stanoveným cenníkom nájmu.


V OBJEKTE KAŠTIEĽA
Prenájom koncertnej siene vrátane služieb spojených s nájmom    75,00 €
Prenájom expozičných priestorov na fotografovanie                       100,00 €
Prenájom učebne                                                                       25,00 €
Prenájom zasadacej miestnosti vrátane služieb                            75,00 €
Prenájom vymedzených expozičných priestorov - prenájom musí byť schválený riaditeľom organizácie a minimálna výška hodinového nájmu 150,00€
(celkový nájom je dohodnutý v nájomnej zmluve)

NA NÁDVORÍ KAŠTIEĽA
Prenájom  areálu nádvoria (bez vybavenia)                                    75,00 €
Prenájom areálu nádvoria vrátane služieb spojených s nájmom      150,00€
(služby - teplo, voda, elektrická energia a vybavenie)

V AREÁLI SKANZENU
Prenájom interiéru kostolíka k obradným účelom                          100,00 €
Prenájom areálu skanzenu                                                         100,00 €

Vihorlatské múzeum v Humennom si vyhradzuje právo na úpravu cien vstupného pre podujatia a špecifické aktivity.

Vihorlatské múzeum v Humennom sa teší na Vašu návštevu a želá príjemne
strávené chvíle v múzejných expozíciách.


V Humennom 01.07.2024

Mgr. Zuzana Koščová
riaditeľ Vihorlatského múzea v Humennom

Vstupné

dop2018_2_2
dop2018_2_1
dop2018_2_3
dop2018_2_4
dop2018_2_5
6,00 €
3,00 €
4,00 €
3,00 €
2,00 €
12,00 €
3,00 €
zdarma5,00 €
2,00 €
3,00 €
2,00 €
1,00 €
10,00 €
2,00 €
zdarma


3,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
1,00 €
6,00 €
1,00 €
zdarma


2,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
0,50 €
4,00 €
1,00 €
zdarma


2,00 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,00 €
4,00 €
1,00 €
zdarma
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT