Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
 
 
 
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
Fond na podporu umenia
Výstava ČO NÁM OSTALO
1. 2. − 28.2.2018

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s fotoklubom REFLEX  pozývajú širokú verejnosť na výstavu jedinečných fotografických záberov dokumentujúcich zachované osobité prvky tradičnej architektúry na území okresu Humenné. Vernisáž výstavy Čo nám ostalo sa uskutoční dňa 1. februára  2018 o 16. 00 hod. vo výstavných priestoroch Galerijnej siene Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom.
Výstava je  úvodným  výstupom rozsiahleho múzejného projektu pod rovnomenným názvom Čo nám ostalo Vihorlatského múzea v Humennom a fotoklubu REFLEX. Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia. Zámerom spoločného projektu  je prostredníctvom technickej, dokumentárnej a umeleckej fotografie zaznamenávať a skúmať  súčasný stav tradičnej architektúry v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce.
Prezentované diela  humenských fotografov predkladajú v súbore veľkorozmerných čiernobielych a farebných fotografií romanticko-nostalgickú pamäťovú stopu, zároveň aj kritickú apeláciu k nepovšimnutým a zanikajúcim kultúrnym hodnotám. Výstava potrvá do 28. februára 2018
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v
TVORIVÉ DIELNE

Podujatie Tvorivé dielne pripravilo Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s odbornou lektorkou Mgr. Jelou Timkovou ako súčasť podpory a všestranného rozvoja umeleckého prednesu mládeže.
Tvorivé dielne umeleckého prednesu sú určené žiakom a ich  pedagogickým vedúcim,  ktorí sa pripravujú na okresné kolo súťaže v umeleckom prednese v rámci celoslovenskej postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2018. Záujemcom z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce ponúkame teoreticko-metodologické a didaktické zhodnotenie problematiky umeleckého prednesu a v rámci výberu a interpretácie zvoleného textu  aj odborné posúdenie individuálneho prednesu každého žiaka. Žiaci i pedagógovia sa majú možnosť naučiť  viac o dramaturgii prednesu a práce s textovou predlohou, o hlasovej realizácii textu,  uplatňovaní výrazových - jazykových, intonačných a mimoslovných prostriedkoch umeleckého prednesu o celkovej výstavbe prednesu a temporytmických činiteľoch vplývajúcich na celkový výkon prednesu.
Cieľom podujatia je odborne a prakticky podporiť snahu pedagógov a žiakov v príprave na súťažné stretnutia v prednese, ktorý je základom pre ďalšie záujmové alebo profesionálne  rozvíjanie talentu. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v HumennomPodpora umeleckého prednesu vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
TVORIVÉ DIELNE          
                                                               
V  rámci edukačných aktivít v oblasti podpory umeleckého prednesu si na pôde Vihorlatského múzea v Humennom overilo svoje vedomosti  v príprave na umelecký  prednes poézie a prózy školskej mládeže dvadsaťštyri  žiakov a osem pedagógov z ôsmich základných škôl v okrese Humenné a Snina.
Podujatie pod názvom Tvorivé dielne  pripravilo Vihorlatské múzeum pre pedagógov v predmete slovenský jazyk a literatúra a žiakov s postupom do okresného kola recitačnej  súťaže 64. ročníka celoštátnej prehliadky v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2018. Počas stretnutia získali účastníci poznatky o osobnosti a raste detského recitátora, v rámci dramaturgie textu sa zaoberali výberom textu, špecifikácii textu poézie a prózy, úpravám súťažných textov a individuálnym prístupom k novým textom.
Tvorivé dielne pripravilo Vihorlatské múzeum v spolupráci  s odbornou lektorkou Mgr. Jelou Timkovou ako súčasť podpory a všestranného rozvoja umeleckého prednesu mládeže. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Diana Lukáčová
Vihorlatské múzeum v Humennom

Reštaurovanie dvoch
polychrómovaných svietnikov


Na historických fotografiách zachytávajúcich interiér kaštieľa v Humennom môţeme vidieť aj pôvodné svietidlá. Na jednej z nich je interiér veľkej spoločenskej miestnosti v centrálnej časti juţného krídla na poschodí (dnešná sobášna sieň) a na druhej je interiér pánskej pracovnej na poschodí juhovýchodnej veţe kaštieľa (dnes súčasť umelecko-historickej expozície múzea).
Šlo o drevené polychrómované svietniky - lustre pôvodne so sviečkami. Svietnik v podobe koša bol neskôr prispôsobený pouţívaniu elektriny. Po vzniku múzea sa stali súčasťou jeho zbierkového fondu s poznámkou „z pôvodného mobiliáru“. Jeden z nich má podobu kvetinového koša s mnoţstvom kvetov a listov, ktoré sa obtáčajú okolo štyroch kovových rebier ukončených kotvou na zavesenie. Jeho výška je 100 cm.
Druhý má podobu dvoch kvetinových vencov umiestnených nad sebou a vytvorených z kvetov ruţí a vetvičiek. Má výšku 70 cm. Na ich výzdobu bolo pouţité smrekové a lipové drevo na povrchu farebne upravené temperovou a olejovou farbou.
Čas sa však podpísal na ich vzhľade a stave, a preto v roku 2016 Vihorlatské múzeum podalo ţiadosť o poskytnutie dotácie do Fondu na podporu umenia na reštaurovanie týchto dvoch svietnikov. Ţiadosť bola následne podporená sumou 4.500 €, ďalšie prostriedky poskytlo Vihorlatské múzeum v Humennom formou spolufinancovania. Realizácie reštaurátorských prác sa ujal akademický sochár Martin Kutný z Bardejova. Po revízii drevnej hmoty a jej petrifikácii boli z predmetov odstránené nevyhovujúce sekundárne povrchové úpravy. Nasledovalo čistenie povrchov zmesou organických rozpúšťadiel, upevnenie uvoľnenej kriedovej vrstva s polychrómiou. Momentálne prebieha oprava poškodených (polámaných častí) a rekonštrukcia chýbajúcich častí ornamentálnej výzdoby z lipového dreva.
V závere prác bude nasledovať doplnenie podkladových kriedových vrstiev, farebné scelenie a zlátenie a záverečná konzervačný úprava. Po ukončení reštaurátorských pác sa stanú súčasťou umelecko-historickej expozície múzea ako doklad umeleckej zručnosti našich predkov.

PhDr. Ivana Strakošová
Vihorlatské múzeum v Humennom

DSCN3599
DSCN3600
DSCN3601
DSCN3602
sv1
sv2
sv3
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT