Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Kalendár 2023
Kniha 2023

GALERIJNÁ SIEŇ ORESTA DUBAYA

Orest Dubay (15. 8. 1919 - 2. 10. 2005) - grafik, ilustrátor a maliar, významná osobnosť zakladateľskej generácie slovenskej grafiky, dielo ktorého, zvlášť grafika je už dávno známe v našej vlasti i mimo nej.
Bytostný lyrik vytvára obrazy plné poézie, epopeje o človeku a prírode i prostredí, ktoré ho obklopuje. S neobyčajnou naliehavosťou kladie závažné otázky a hľadá odpovede o zmysle ľudského snaženia, o jeho zápase a mieste na tejto planéte, o jeho poslaní. O večnej túžbe človeka po mieri a šťastí, po naplnení piesne jeho života a svojho osudu. Toto považujeme aj pre dnešné dni ako hlavný, základný a určujúci moment odkazu tvorby Oresta Dubaya. Umelec patrí medzi významných predstaviteľov povojnovej slovenskej grafiky. Spolu s takými majstrami ako V. Hložník, E. Zmeták, K. Sokol a mnohí ďalší sa zaslúžil o jej vysokú, všeobecne uznávanú úroveň. Jeho grafické listy udivujú diváka nestrojenou jednoduchosťou, ktorá je veľmi vzdialená od zjednodušovania. Bez zbytočných okolkov tnú do živého v prípade vojnovej tematiky naliehavo aktuálnej i v našej prítomnosti. Odrážajú všedné i sviatočné dni obyčajných ľudí, život ktorých na prvý pohľad nie je ničím príťažlivý.
Orestovi Dubayovi sa darí vybrať práve to, čím stvárňuje svoje myšlienky, predstavy veľmi cieľavedome. Vzťahuje sa to nielen na grafiku, ale aj na ostatné druhy výtvarného umenia, ktorým sa Orest Dubay venuje. Neustále vnútorná potreba hľadať výtvarné prostriedky na vytvorenie nových obrazov priviedla autora od jednoduchých kompozícií povojnových rokov, cez monumentálne pôsobiace lyrické cykly, po neskoršie využívanie časti živej prírody vo zväčšených detailoch na geometricky štylizovanom pozadí. Realistické zobrazenie kvetov, rastlinstva stáva sa akoby symbolom všetkého živého, ktoré vystupuje do konfliktu so svojím okolím, kde hlavnú úlohu zohráva človek v pozitívnom i negatívnom význame. Orest Dubay neúnavne po celý svoj život čosi zmyselne hľadal, vymýšľal - teda tvoril.
Orest Dubay
Životopis v skratke
1919 - vo Veľkej Poľane, okres Humenné sa narodil Orest Dubay,
1936 - 1939 - štúdium na Gymnázia v Mukačeve s vyučovacím jazykom ruským,
1939 - 1943 - štúdium na oddelení kreslenia a maľovania Slov. vysokej školy technickej v Bratislave /prof. J. Mudroch, M. Benka, M. Schurmaann/.
1945 - stáva sa členom Skupiny 29 augusta, členom Bloku výtvarných umelcov, členom SČUG Hollar, členom SVU Aleš,
1948 - získal 2. miesto za obraz Jeseň a 3. cena za obraz Zima od nakladateľstva v Bratislave, prijíma miesto asistenta na Katedre výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave,
1949 - stáva sa členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov, prijíma odborného asistenta na novozaloženej VŠVU,
1954 - získal 1. cenu v súťaži k 10. výročiu SNP za cykly grafík Do a Bratská pomoc,
1955 - získal 3. cenu v súťaži k 10. výročiu oslobodenia ČSR za cyklus Nová jar,
1957 - získal 1. cenu v súťaži na výzdobu staničnej haly v Piešťanoch /spolu s A Klimkom a D. Castiglionem/, odmena v súťaži k 40. výročiu VOSR cyklus grafík Sputnik,
1959 - získal striebornú medailu v súťaži Mier svetu v Lípsku za grafiku žiť, 1. cenu v súťaži Hrozby a nádeje ľudstva k 15. výročiu SNP cyklus grafík Čierne na prehliadke čs. Výtvarného umenia v Prahe,
1960 - získal 1. cenu v um. súťaži k 15. výročiu oslobodenia ČSR za cykly Ľudia, Stromy,
1961 - vyznamenaný titulom laureát Štátnej ceny Klementa Gottwalda, vyšla monografia o jeho diele v SFVU v edícii Súčasné profily,
1962 - menovaný docentom VŠVU v Bratislave,
1964 - menovaný čestným členom Accademia Fiorentina delle arti,
1967 - menovaný profesorom na VŠVU v Bratislave,
1968 - 1971 - menovaný rektorom VŠVU v Bratislave,
1969 - udelenie čestného titulu zaslúžilý umelec,
1970 - menovaný členom Výtvarnej rady Ministerstva kultúry SSR,
1972 - vychádza album o jeho diele vo vydavateľstve Tatran, menovaný čestným členom Accademia internazionale Tomaso Campanella v Ríme,
1974 - získal cenu v súťaži k 30 výročiu SNP,
1977 - udelenie titulu národný umelec, získal Veľkú cenu na Bienále grafiky v Banskej Bystrici, čestné uznanie na Medzinárodnej knižného umenia v Lipsku,
1980 - vychádza album v cykle Dvanásť grafík vo vydavateľstve Tatran,
1981 - získal cenu Ex aequo súčasnej slovenskej grafiky v Banskej Bystrici,
1988 - vyšla publikácia „Orest Dubay“ s veršami I. Mojíka,
1994 - otvorenie Galerijnej siene Oresta Dubaya vo Vlastivednom v Humennom,
1999 - autorská výstava k životnému jubileu vo Vihorlatskom múzeu v Humennom,
2004 - výstava prezentujúca výber z tvorby autora,
2005 - národný umelec Orest Dubay zomiera vo veku 86 rokov v Bratislave.

Zbierkový fond galerijného oddelenia tvorí vyše 1100 zbierkových predmetov. Jeho značnú časť predstavuje práve dar národného umelca Oresta Dubaya. Čoraz väčší záujem návštevníkov sa prejavuje o pravidelné výstavy výtvarného umenia, prostredníctvom ktorých galerijné oddelenie múzea prezentuje najmä tvorbu výtvarníkov, ktorí sa tu narodili, pôsobili, alebo žijú v našom regióne. V posledných rokoch došlo k rozširovaniu výstav múzejného charakteru a vo výstavnom programe múzea dominovali výstavy, pripravované odbornými pracovníkmi z vlastných zbierkových fondov (Archeologické pamiatky Zemplína vo fotografii, Putovná prírodovedná výstava, Tradičná výroba vlákna, Výstava z národopisných zbierok, Mesto Humenné vo fotografii, Prvá svetová vojna, výstavy k výročiam obcí atď). S veľkou odozvou vo verejnosti sa stretla súťažná výstava KARPATSKÁ KRASLICA, ktorá už získala medzinárodný charakter. Vďaka nej sa aj naďalej zachovávajú a obohacujú umelecké hodnoty tohto ľudového remesla maľovania kraslíc.

Obľúbenými sú aj ďalšie tradičné podujatia: medzinárodný výtvarný plenér INSITA a celoštátna súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM. Ich účelom je napomáhať rozvoju osobnosti, zvyšovať osobnú kultúru jedinca prostredníctvom výchovy k estetickým a etickým hodnotám, poskytovať a rozvíjať priestor pre tieto aktivity (ako zmysluplne rozvíjať voľný čas), aktivovať a podporovať kvalitu a žánrovú bohatosť amatérskej výtvarnej tvorby. Podpora a rozvíjanie kreatívnych a remeselných zručností neprofesionálneho maliarskeho, či sochárskeho prejavu v snahe postupného budovania zbierky múzea i plenérovej galérie insitnej tvorby v areáli ľudovej architektúry a bývania v humenskom skanzene. Rozšírenie expozícií tejto kultúrnej pamiatky obohatí jeho význam z hľadiska kultúrnej a umeleckej ponuky mesta a regiónu.
Z činnosti galérie
Z činnosti galérie
Z činnosti galérie
Z činnosti galérie
Z činnosti galérie
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT