Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Kalendár 2023
Kniha 2023
Ponuka objektového vyučovania Vihorlatského múzea v Humennom
v oblasti histórie pre deti MŠ, žiakov ZŠ a študentov SŠ na rok
2023/2024
Maľované miestnosti - pre žiakov MŠ a 1. - 2. ročník ZŠ
Neformálne vzdelávanie v priestoroch umelecko-historickej expozície v prízemnej časti -
maľované miestnosti.

Anotácia: V priestoroch umelecko - historickej expozície v maľovaných miestnostiach si
hravou formou porozprávame o histórii. Téma je vhodná pre žiakov MŠ a 1. - 2. ročníka ZŠ.
Vyučovacia hodina ponúka komentovanú prehliadku maľovaných miestností v umelecko-
historickej expozícii spojenú s tvorivými dielňami.


Život detí v stredoveku a novoveku - pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ

Anotácia: Rozprávanie o živote detí v minulosti a dnes v dobových priestoroch knižnice
umelecko - historickej expozície. Téma ponúkne krátky exkurz dejinami kaštieľa a deťom
priblíži výchovné a vzdelávacie procesy šľachtických detí v stredoveku a novoveku.
Jednoduchou hravou formou si osvoja poznatky z histórie a upevnia to praktickými
edukačnými aktivitami.


Zbojníci z vlčích hôr - pre žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ
Anotácia: Spoznávanie histórie cez príbehy a porozumenie sociálnych pomerov v minulosti
na konkrétnych príbehoch miestnych zbojníkov (Andrej Savka, Fedor Hlavatý a ich družiny).
Diplomatický rozbor listu Fedora Hlavatého mestu Bardejov s ukážkami písania dobovej
korešpondencie.


Drugethovci a Humenné - pre žiakov ZŠ a SŠ

Anotácia: Komentovaná prehliadka umelecko-historickej expozície s dôrazom na život a
pôsobenie Drugethovcov v Humennom. Téma je doplnená o edukačné aktivity v rámci
komentovanej prehliadky.


Andrássyovci na humenskom panstve - pre žiakov 2. stupňa ZŠ a SŠ

Anotácia: Život Andrássyovcov v Humennom a jeho okolí v dobových priestoroch umelecko -
historickej expozície. Inovácie Andrássyovcov, príbehy kaštieľa za éry Aladára a Alexandra
Andrássyho. Edukačné aktivity zamerané na život Andrássyovcov.
Ponúkame možnosť pripraviť prednášku (prezentáciu) na historické témy podľa
požiadaviek  pedagógov.
Podmienky:
Vstupné: podľa platného cenníka VM
Záujem o vzdelávaciu hodinu v múzeu prosíme ohlasovať minimálne päť dní vopred.
Prispôsobenie času, témy a aktivít podľa potrieb konkrétnej školy.

Kontaktná osoba:
Mgr. Zuzana Koščová
tel. 057 775 2240
historik@muzeumhumenne.sk
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT