Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Kalendár 2023
Kniha 2023
Ponuka objektového vyučovania Vihorlatského múzea v Humennom
v oblasti prírodných vied pre deti MŠ, žiakov ZŠ a študentov SŠ na rok
2023/2024
AKTUÁLNA PONUKA:

FASCINUJÚCI SVET HMYZU - pre všetky vekové skupiny objektové vyučovanie k výstave v
priestoroch prírodovednej expozície do 27. 11. 2023
https://www.muzeumhumenne.sk/index.html

Anotácia: Panelová výstava FASCINUJÚCI SVET HMYZU pripravená v spolupráci so
Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici prezentuje najzaujímavejšie fakty o jednej z
najpočetnejších a najrozmanitejších skupín živočíchov - o hmyze. Približuje návštevníkom
najväčší hmyz sveta, najrýchlejší hmyz žijúci na Slovensku, najviac ohrozené druhy nášho
hmyzu, ale aj ďalšie rarity z fascinujúceho sveta hmyzu. Hmyz bol a stále je inšpiráciou pre
mnohých vynálezcov, nájdeme ho i v modernej medicíne, uplatnenie našiel aj v
poľnohospodárstve, či lesníctve, ale zaujal aj umelcov. Panelovú výstavu dopĺňajú ukážky
exponátov hmyzu zo zbierkového fondu Vihorlatského múzea aj ukážky exotického hmyzu.
Komentovaná prehliadka výstavy je doplnená zaujímavými edukačnými aktivitami a
hrami.

Z HLBÍN ZEME - pre žiakov 2. stupňa ZŠ
objektové vyučovanie v priestoroch geologickej časti prírodovednej expozície 

Anotácia: Prostredníctvom novej časti prírodovednej expozície zameranej na geológiu
prezentujeme geologickú pestrosť regiónu východného Slovenska. Táto téma je vhodná
najmä pre žiakov 2. stupňa ZŠ, keďže vhodne dopĺňa učivo predmetu biológia pre  8. ročník
prípadne predmetu geografia.  Ilustruje bohatú geologickú minulosť nášho regiónu,
prezentuje vzácne a zriedkavé minerály vyskytujúce sa na východnom Slovensku a  ponúka
bohatú ukážku druhohorných a treťohorných skamenelín. Vyučovacia hodina ponúka
komentovanú prehliadku geologickej časti prírodovednej expozície, vysvetlenie základných
pojmov: minerály a horniny ako základné stavebné jednotky Zeme, ochrana významných
minerálov, typy hornín zo zameraním na vyvreté horniny, geologická história Zeme a
skameneliny. Žiaci si budú môcť aj prakticky vyskúšať rozlišovanie a poznávanie vzoriek
minerálov a hornín a tiež typických - vedúcich skamenelín jednotlivých geologických ér.


STÁLA PONUKA:

ROZPRÁVANIE O PRÍRODE - pre deti materských škôl
Anotácia: Kto žije v lese a kto na lúke? Kto sa ukrýva pod vodnou hladinou? Komentovaná
prehliadka prírodovednej expozície priblíži deťom predškolského veku živočíchy z našej
prírody a je doplnená aj zaujímavými edukačnými aktivitami a hrami priamo v expozícii.

LES, VODA, LÚKA ... - pre žiakov 1. stupňa ZŠ
Anotácia: Komentovaná prehliadka prírodovednej expozície priblíži mladším žiakom
živočíchy z našej prírody aj typické biotopy, ktoré obývajú. Prehliadka je doplnená
zaujímavými edukačnými aktivitami a hrami priamo v expozícii.

HODINY BIOLÓGIE V MÚZEU - edukačné aktivity z predmetu biológia pre žiakov 5. a 6.
ročníkov ZŠ
Anotácia: Prírodovedná expozícia VM názorne prezentuje základné biotopy a faunu nášho
regiónu. Hodinu biológie v múzeu je vhodné využiť pri opakovaní a upevňovaní učiva
jednotlivých tematických celkov, ako aj pri rozširovaní základného učiva a tak pomôcť k
zvýšeniu prírodovednej gramotnosti žiakov. Súčasťou takejto vzdelávacej hodiny je
prezentácia tematického celku, ktorú majú žiaci za úlohu skompletizovať, tematická
prehliadka prírodovednej expozície a edukačné aktivity priamo v expozícii. Ponúkame
témy:

Život v lese (5. roč.)
Život vo vode a na brehu (5. roč.)
Lúky, pasienky a polia (5. roč.)
Život s človekom a v ľudských sídlach (6. roč.)


INVÁZNE DRUHY V NAŠEJ PRÍRODE - pre žiakov 2. stupňa ZŠ
Anotácia: Rozširovanie inváznych druhov je jednou z kľúčových hrozieb pre biodiverzitu
našej planéty. V rámci tejto témy sa venujeme problematike inváznych druhov - druhov v
našej prírode nepôvodných a nežiadúcich. Poukazujeme na rozsah nepriaznivých vplyvov
týchto druhov v pôvodných ekosystémoch. Žiaci sa prostredníctvom prezentácie
oboznámia so základnými pojmami, s princípmi invázie a s možnosťami ochrany prostredia
pred týmito organizmami. Súčasťou tohto vzdelávacieho programu je aj tematická
prehliadka prírodovednej expozície, ktorej časť je venovaná práve problematike inváznych
druhov.

KRÁSY PRÍRODY A JEJ OCHRANA V REGIÓNE SEVEROVÝCHODNÉHO SLOVENSKA - pre
starších žiakov ZŠ a študentov SŠ
Anotácia: Komentovaná prehliadka prírodovednej expozície venovaná tematike ochrany
prírody v našom regióne, približuje veľkoplošné aj maloplošné chránené územia, systém
NATURA 2000, druhy živočíchov európskeho významu. Vysvetľuje pojmy ako druhová  a
územná ochrana, biodiverzita, invázne druhy...
Ponúkame možnosť pripraviť prednášku (prezentáciu) na prírodovedné
a environmentálne témy podľa požiadaviek  pedagógov.
Podmienky:
Vstupné: podľa platného cenníka VM
Záujem o vzdelávaciu hodinu v múzeu prosíme ohlasovať minimálne päť dní vopred.
Prispôsobenie času, témy a aktivít podľa potrieb konkrétnej školy.

Kontaktná osoba:
RNDr. Zuzana Andrejčáková
tel. 057 775 2240
prírodoveda@muzeumhumenne.sk
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT